Ämnen
Samhällsekonomi

Produktionen inom samhällsekonomin ökade i mars 2022 från året innan

Statistik:
Referensperiod:
2022, mars
Publicerad:
Nästa offentliggörande:
Typ av publikation:
meddelande

Enligt Statistikcentralen ökade den arbetsdagskorrigerade produktionen för mars 2022 med 5,4 procent från året innan. Den säsongrensade produktionen för mars ökade med 0,2 procent från föregående månad. Den arbetsdagskorrigerade produktionen för februari 2022 ökade enligt de reviderade uppgifterna med 3,6 procent (tidigare 2,9 procent) från februari året innan. Den arbetsdagskorrigerade primärproduktionen sjönk med omkring 4 procent. Förädlingen ökade med omkring 6 procent och tjänsterna med omkring 5 procent från mars 2021.

Linjediagram över utvecklingen av produktionsvolymen månatligen åren 2005–2022. I linjediagrammet syns trenden och den säsongrensade serien för utvecklingen av produktionsvolymen. Produktionsvolymen har utvecklats i varierande grad under denna period. Produktionsvolymen har ökat under perioden, men tidsperioden rymmer också perioder då produktionsvolymen har minskat. Produktionsvolymen minskade åren 2009 och 2020 samt åren 2012–2014.

Huvudpunkter

  • Den arbetsdagskorrigerade produktionen ökade i mars med 5,4 % från året innan.
  • Den säsongrensade produktionen för mars ökade med 0,2 % från föregående månad.
  • Enligt prognoserna har bruttonationalprodukten ökat med omkring 0,4 % under första kvartalet 2022 jämfört med föregående kvartal.
  • Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med omkring 4,3 % från året innan.
  • Antalet sysselsatta ökade arbetsdagskorrigerat med omkring 1,9 % och antalet arbetstimmar med omkring 0,8 % under första kvartalet år 2022 jämfört med året innan.

Stapeldiagrammet visar den procentuella förändringen av volymen för den arbetsdagskorrigerade produktionen från året innan under de senaste 13 månaderna. I mars 2022 ökade produktionsvolymen med omkring fem procent från året innan.

Med primärproduktion avses jordbruk, jakt, skogsbruk och fiske. Förädlingen omfattar industri och byggverksamhet. Tjänsterna omfattar handel, hotell- och restaurangverksamhet, samfärdsel, företagstjänster samt fastighets-, uthyrnings- och forskningstjänster, finansierings- och försäkringsverksamhet och offentliga tjänster.

Uppgifterna baserar sig på preliminära uppgifter om konjunkturindikatorn för produktionen. Följande kvartalsräkenskaper med detaljerade uppgifter publiceras nästa gång 31.05.2022.

Framställningen av det kvartalsvisa snabbestimatet baserar sig på förändringen i produktionen, som beräknas utgående från konjunkturindikatorn, och på prognosen för utvecklingen av produktskatter och produktsubventioner.

Serierna i konjunkturindikatorn för produktionen säsongrensas med Tramo/Seats-metoden. De senaste observationerna i de säsong- och slumpvariationsrensade serierna (säsongrensad serie och trendserie) revideras i och med nya observationer i säsongrensningsmetoderna. Revideringarna kan vara stora särskilt vid konjunkturvändningar, vilket man bör beakta vid användningen av säsongrensade uppgifter och trenduppgifter.

Revidering av uppgifter

Se centrala statistikuppgifter i tabellerna.
17.05.2022

Revideringar i denna statistik

Databastabeller

Databastabeller som hör till denna publikation

Uppdaterade databastabeller
Använda klassificeringar:
  • Bransch
Uppdaterad:
15.06.2022

Bakgrundsuppgifter

Dokumentation
Instruktion för hänvisning

Statistikexperter

Förfrågningar i första hand
Eljas Tuomaala
överaktuarie
029 551 2723
Övriga experter
Ansvarig avdelningschef