Dokumentation som var i kraft 29.11.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Undersökningen om vuxenutbildning ger information om vuxenbefolkningens deltagande i allmänbildande och yrkesinriktad vuxenutbildning samt om förändringar i deltagandet. Dessutom får man information om befolkningens benägenhet att delta i utbildning, utbildningsbehov och hinder för deltagande i utbildning.

Vuxenutbildningen har beskrivits med avseende på såväl anordnare, innehåll, omfattning som upplevda effekter. Dessutom har man under olika datainsamlingsomgångar som specialområden utrett bl.a. datatekniska färdigheter, kunskaper i främmande språk och olika miljöer för vardagslärande. Fr.o.m. datainsamlingen år 1990 har undersökningen innehållit rikligt med information som beskriver vuxnas arbetsliv och arbetshistoria.

Det primärmaterial som insamlas är sekretessbelagt.

Statistikens population

Undersökningens målpopulation är vuxenbefolkningen som är bosatt i Finland (18–69-åringar) och urvalsstorleken är omkring 7 500 personer. Till EU-AES populationen hörde fram till år 2017 personer mellan 25–64 år, men i fortsättningen kommer populationen att bestå av personer mellan 18–69 år.

Statistisk enhet

Statistisk enhet i statistiken över deltagande i vuxenutbildning är en person.
 

Måttenhet

Antalet personer och %-andel.
 

Referensperiod

För undersökningsåren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012, 2017 och 2022 de 12 månaderna före datainsamlingen.
 

Referensområde

Referensområdet för statistiken över deltagande i vuxenutbildning är hela Finland.
 

Sektortäckning

Statistiken över deltagande i vuxenutbildning omfattar hela befolkningen i åldern 18–69 år som bor i Finland.
 

Tidstäckning

Uppgifter finns för undersökningsåren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012, 2017 och 2022.
Statistiken är slutlig.

Distributionsfrekvens

Statistiken över deltagande i vuxenutbildning framställs ungefär vart femte år. 
Utgående från materialet om ett och samma år görs flera publiceringar om olika innehållsområden.

Begrepp

Arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning (yrkesinriktad vuxenutbildning)

Distinktionen mellan arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning respektive allmänbildande (intresseinriktad) vuxenutbildning baserar sig på intervjupersonens egen bedömning av utbildningens syfte.

Deltagande i utbildning

Inom ramen för Vuxenutbildningsundersökningen utreds deltagande i alla former av organiserad utbildning, inte enbart vuxenutbildning eller utbildning som ordnats speciellt för vuxna. Frågor om intervjupersonens tidigare utbildning gällde personens högsta examen och deltagande i arbets- eller yrkesinriktad utbildning samt utbildning som personen erhållit utomlands. Deltagande i vuxenutbildning utreddes närmare för den tolvmånadersperiod som föregick intervjun.

Också avbrutna studier medräknades. Till utbildning räknades sådan verksamhet med ett specifikt utbildningssyfte som ordnats enligt en fastställd läroplan eller ett undervisningsprogram av en ansvarig utbildningsanordnare eller organisatör. Informationsmöten eller marknadsföringsjippon räknades inte som utbildning.

Deltagardag

Med deltagardag avses antalet dagar då personen varit i utbildning (deltagit i undervisning) under de senaste 12 månaderna, inte utbildningens eller kursens totala längd. Till deltagardagar räknas inte den tid som gått åt för att resa till kursplatsen eller den tid som använts för uppgifter eller övningar som utförts hemma. En deltagardag är sex timmar lång.

Livslångt lärande

Med livslångt lärande avses allt lärande under en människas livstid som syftar till att utveckla hennes kunskaper och färdigheter inom privatlivet, samhällslivet, det sociala livet och/eller arbetslivet.

Personalutbildning (utbildning som bekostas av arbetsgivaren)

Inom vuxenutbildningsundersökningen betraktas all sådan utbildning som helt eller delvis bekostas av arbetsgivaren som personalutbildning, oberoende av utbildningens innehåll. Utbildningen kan vara helt bekostad av arbetsgivaren, vilket innebär att deltagarna inte använder sin egen fritid eller semester för utbildningen, och att arbetsgivaren står för alla kostnader för utbildningen.

Som utbildning som delvis bekostas av arbetsgivaren räknas all sådan utbildning där arbetsgivaren betalar en del av kostnaderna och/eller där utbildningen helt eller delvis ges på arbetstid, men där arbetstagaren dessutom använder en del av sin egen fritid/semester eller studieledighet för utbildningen och/eller själv betalar en del av kostnaderna för sina studier.

I undersökningen ingår frågor om kostnader och tidsanvändning endast beträffande sådan arbets- eller yrkesinriktad utbildning som ordnas av vuxenutbildningsorganisationer.

Självstudier

Med självstudier avses i Vuxenutbildningsundersökningen sådan inlärning av nya kunskaper eller färdigheter som äger rum utanför den formbundna (formella eller icke-formella) organiserade utbildningen. En person kan bedriva självstudier under relativt fria former, antingen på egen hand eller tillsammans med arbetskamrater eller bekanta. Så kallat tillfällighetslärande räknas inte som självstudier.

Utbildning inom ramen för skolsystemet

Med utbildning inom ramen för skolsystemet avses huvudsakligen:
- för ungdomar avsedd utbildning vid gymnasium, yrkesläroanstalt, högskola eller universitet
- yrkesexamensinriktad utbildning vid folkhögskola, musikinstitut eller idrottsutbildningscenter
- vidareutbildning (forskarutbildning) vid universitet (högskola).

Vuxenutbildning

Med vuxenutbildning avses ordnandet av handledda studietillfällen för vuxna som efter tidigare avslutad eller avbruten utbildning inom ramen för skolsystemet i regel är eller har varit verksamma i arbetslivet. Kännetecknande för vuxenutbildningen är att utbildningen är ordnad och organiserad speciellt med tanke på vuxna. Vuxenutbildning kan skilja sig från den utbildning som ges inom ramen för skolsystemet ifråga om t.ex. undervisningstidpunkten och undervisningssättet. Inom vuxenutbildningsundersökningen har avgränsningen av vuxenutbildningen gjorts på basis av den organisation (läroanstalt, utbildningsföretag e.dyl. utbildningsanordnare) som har hand om undervisningen.

Uppgiftsinsamlingsblanketten innehåller frågor om läroanstaltstyper och utbildningsorganisationer, vilket gör det möjligt att definiera begreppet vuxenutbildning ur olika synvinklar.

Vuxenutbildning helt i egen regi

Med yrkesinriktad vuxenutbildning helt i personens egen regi avses all sådan arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning som inte bekostas av personens arbetsgivare eller fackförbund, och för vilken han eller hon inte har utnyttjat sin arbetstid.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Tillförlitligheten hos uppgifter som samlas in genom urvalsundersökningar påverkas av mätningsfel, svarsbortfall samt slumpvariation i urvalet. Mätningsfel kan uppstå till följd av olika tolkningar av frågorna eller på grund av att uppgiftslämnarna låter bli att berätta något. Man strävar efter att minska mätningsfelen genom att utbilda intervjuarna samt testa blanketten. Bortfallet i undersökningen indelas i enhetsbortfall och partiellt bortfall. Med enhetsbortfall avses att urvalspersonerna inte ger någon intervju till exempel på grund av att de nekat till en intervju eller inte kunnat nås. Enhetsbortfallet kan korrigeras med viktkoefficienter. Med partiellt bortfall avses frågespecifikt bortfall. I sådana fall har en intervju genomförts, men i en del frågor förekommer brister till exempel på grund av en avbruten intervju eller ovilja att svara.

Aktualitet

Undersökningen om vuxenutbildning görs vart sjätte år. Data för år 2022 insamlades mellan september 2022 och februari 2023.
Uppgifter publiceras 8 månader efter att datainsamlingen avslutats.

Undersökningsmaterialet (EU-AES-data) sändes som överenskommet till kommissionen (Eurostat) inom sex månader efter den nationella datainsamlingsperiodens slut.

Punktlighet

EU-AES-data levererades till Eurostat som planerat sex månader efter slutet av datainsamlingen.

Revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna som gäller Finland i statistiken är innehållsmässigt jämförbara geografiskt sett. Jämförelser kan göras inom ramarna för materialets storlek.

Statistikens EU-harmoniserade uppgifter är jämförbar med uppgifterna om övriga EU-länder, om ländernas uppgifter har insamlats i enlighet med de förordningar och anvisningar som styr datainsamlingen.

Jämförbarhet över tid

Statistikcentralen har data över finländarnas deltagande i vuxenutbildning åren 1980, 1990, 1995, 2000, 2006, 2012, 2017 och 2022. När det gäller de indikatorer som beskriver deltagande är följande jämförbara med år 1980: deltagande i vuxenutbildning, deltagande i arbets- eller yrkesinriktad vuxenutbildning samt deltagande i vuxenutbildning som inte är arbets- eller yrkesinriktad (allmänbildande eller hobbyinriktad). Om deltagande i personalutbildning finns tidsserieuppgifter sedan år 1990, likaså över volymen av vuxenutbildning och dess olika former (utbildningsdagar).

Enhetlighet över statistikområdena

Både inom statistiken över deltagande i vuxenutbildning och inom statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) mäts graden av deltagande i utbildning som stöds av arbetsgivaren (personalutbildning). I statistiken över företagens personalutbildning har man övergått till att i stället för begreppet personalutbildning använda begreppet kompetensutveckling i företagen, vilket innebär sådan utveckling av personalens kunnande som i sin helhet eller delvis bekostas av arbetsgivaren och som i sin helhet eller delvis sker under arbetstid.

Inom statistiken över deltagande i vuxenutbildning framställs denna information ur individens synvinkel (löntagare i åldern 18–69), medan statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) framställer informationen ur företagens synvinkel (främst företag inom den privata sektorn med minst 10 anställda). Statistikgrenarnas referensår avviker från varandra.

Statistiken över deltagande i vuxenutbildning omfattar alla typer av inlärningsfunktioner, medan datainsamlingen för statistiken över företagens personalutbildning (CVTS) fokuserar på studier i kursform.

Eventuella skillnader i undersökningsresultaten beror på olika urvalsdesigner, datainsamlingsmetoder, målpopulationer och innehållssamband.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Populationen i undersökningen om vuxenutbildning år 2022 var personer mellan 18–69 år som bodde stadigvarande i Finland. Urvalsramen utifrån vilken urvalet togs, var material som sorterats enligt hemortsbeteckningen i centralregistret över befolkningen.

Datainsamlingsmetod

Data i undersökningen om vuxenutbildning insamlades med så kallad mixed-mode-datainsamlingsmetod, varvid alla som ingick i urvalet först erbjöds möjlighet att delta i undersökningen via webben. De som inte svarade via webben erbjöds möjlighet till en telefonintervju. Webbsvarens andel av alla intervjuer var 86 %. 

Innehållet i EU-AES-datainsamlingen har fastställts i Europaparlamentets och Europarådets verkställighetsförordning. I den undersökning om vuxenutbildning som görs i Finland insamlas data också endast för nationella behov.

Intervju- och webblanketterna testades i blanketteamet. Utmaningen när det gäller webblanketten var framför allt blankettens längd (upprätthållande av svarsmotivationen), begriplighet (intervjuaren förklarar inte begreppen) och användbarhet (funktionalitet, visuell klarhet, navigering på blanketten). 

Testningen fokuserade på en fungerande internetblankett för uppgiftslämnaren. Vid testningen ville man utreda om blanketten är begriplig för uppgiftslämnaren, hur betungande uppgiftslämnarna anser det är att fylla i blanketten samt blankettens användbarhet.

Datainsamlingen genomfördes med programversionen Blaise 5. Intervju- och webblanketten fanns på finska, svenska och  engelska.

Frekvens för datainsamling

Undersökningen har gjorts ungefär vart femte år. Datainsamlingsåren har varit 1980, 1990, 2000, 2006, 2012, 2017 och 2022.
 

Metoder

Databehandling

Undersökningsdata viktades för att matcha hela populationen, vilket korrigerar för effekterna av bortfall och förbättrar den statistiska noggrannheten i uppgifterna. Viktningskoefficienterna genererades genom att först beräkna basvikterna som tar hänsyn till sannolikheten för att varje observation ska ingå i urvalet. Basvikterna dividerades med de svarssannolikheter som skattats med hjälp av svarssannolikhetsmodellen. I svarssannolikhetsmodellen förklarades svaren av kön, ålder, utbildningsnivå,
statistisk kommungrupp, språk och civilstånd. De slutliga vikterna genererades med hjälp av den s.k. kalibreringsmetoden (Calmar) så att de skattade marginalfördelningarna för de valda bakgrundsvariablerna kön, åldersgrupp, utbildningsnivå och bostadsregion motsvarar marginalfördelningarna för hela befolkningen, d.v.s. den demografiska strukturen.

Datavalidering

Materialet för statistiken över deltagande i vuxenutbildning valideras i många faser av statistikprocessen. Under processen för behandling av uppgifter säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna med flera olika statistiska kontrollprogram och jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Undersökningsmaterialet levereras via EDAMIS Web Portal till kommissionen (Eurostat) sex månader efter slutet av den nationella datainsamlingsperioden. Kvalitetsrapporten levereras via ESS Metadata Handler-plattformen in nio månader efter att datainsamlingsperioden gått ut och dess struktur ska vara förenlig med standardupplägget för kvalitetsutredningar inom europeiska statistiksystemet. 

I den fil som sänds till Eurostat används som identifieringsuppgift endast ett löpande urvalsnummer, utifrån vilket uppgiftslämnaren inte kan identifieras.

Uppgifterna publiceras i text-, figur- och tabellformat, vilket inte gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftsproducenter. 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

 Uppgifterna publiceras på Statistikcentralens webbplats i publiceringssystemet, som databastabeller och som artiklar.

Undersökningsmaterialet (EU-AES-data) ska sändas till kommissionen (Eurostat) inom sex månader från slutet av den nationella datainsamlingsperioden. Eurostat publicerar tabeller, meddelanden och publikationer som behandlar uppgifter på EU-nivå om undersökningen samt överlåter undersökningens mikromaterial till forskare i enlighet med sina egna tillståndsförfaranden.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Lisäksi suhdannetilastoihin tarvittaessa tämä lisäys:

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna.

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten i statistiken över deltagande i vuxenutbildning bedöms i flera faser av statistikprocessen. 
En EU-AES-kvalitetsrapport utarbetas också om statistiken.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Helena Niemi
överaktuarie
029 551 2488

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna