Dokumentation som var i kraft 24.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över regional företagsverksamhet beskriver strukturen och verksamheten vid arbetsställen hos företag i Finland enligt område, näringsgren och storlek. Primära variabler är antalet arbetsställen, antalet anställda, omsättningen samt brutto- och förädlingsvärdet av produktionen. I samband med statistiken presenteras även statistikuppgifter om de offentliga samfundens arbetsställen.
 

Statistikens population

Statistiken över regional företagsverksamhet omfattar arbetsställena för företag i struktur- och bokslutsstatistiken över företag. Populationen i struktur- och bokslutsstatistik över företag består av alla företag som utövar affärsverksamhet i Finland. Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister innehåller statistikens centrala klassificeringsvariabler såsom näringsgren, sektor, juridisk form, ägartyp och storleksklassen på löntagarna. Företag har valts till statistiken om de verkar på marknadsvillkor samt har omsättning, övriga rörelseintäkter, balansräkning, personal eller investeringar under statistikåret.

Statistisk enhet

Statistikenheten är företagets arbetsställe eller arbetsstället i en annan enhet som bedriver ekonomisk verksamhet.
Ett arbetsställe kan i sig utgöra ett företag (ett företag med endast ett arbetsställe) eller vara en tydligt avgränsad del av ett företag (ett företag med flera arbetsställen/inom flera näringsgrenar). Ett egentligt arbetsställe är en enhet som ägs av ett företag eller en enhet av företagstyp, som finns på ett enda ställe och som i huvudsak producerar varor eller tjänster av ett slag. Det egentliga arbetsstället har i allmänhet både personal och omsättning.
Statistiken omfattar även hjälparbetsställen. De är arbetsställen som stöder produktionen vid företagets egentliga arbetsställe. Ett hjälparbetsställe kan vara t.ex. ett lager eller en enhet som producerar förvaltnings- eller transporttjänster. Hjälparbetsstället kan ha löntagare, men ingen omsättning. Företagets egentliga arbetsställen täcker hjälparbetsställets rörelsekostnader (internaliserad avveckling).
 

Måttenhet

I statistikens databastabeller används som måttenhet 1 000 euro, procent och personalantal i årsverken.

Basperiod

Inom statistiken över regional företagsverksamhet produceras varje år uppgifter för ett år. Statistiken är inte en indexbaserad statistik.

Referensperiod

Referensperioden för statistiken över regional företagsverksamhet är ett kalenderår.

Referensområde

I statistiken över regional företagsverksamhet är kommunen arbetsställets regionala enhet.

Sektortäckning

Statistiken över regional företagsverksamhet omfattar nästan alla näringsgrenar. I statistiken ingår alla företags arbetsställe på marknadsvillkor som under statistikåret har sysselsatt personal eller som under statistikåret har haft omsättning, övriga rörelseintäkter, investeringar eller balansräkning.

Från näringsgren A (Jordbruk, skogsbruk och fiske) ingår de gårdar som under statistikåret har haft jordbruksinkomster, övriga omsättning, balansräkning, investeringar eller som har sysselsatt personal under statistikåret. När det gäller jordbruk är endast personuppgifterna täckande.

Från näringsgren 02 ingår de gårdar som under statistikåret har haft inkomster från skogsbruk, övriga omsättning balansräkning, investeringar eller som har sysselsatt personal under statistikåret.

Statistiken över arbetsställen omfattar inte följande näringsgrenar:
* Tobaksvarutillverkning (TOL 12)
* Offentlig förvaltning och försvar (TOL O)
* Förvärvsarbete i hushåll (TOL T)
* Verksamhet vid internationella organisationer, utländska ambassader o.d. (TOL U)
I fråga om följande näringsgrenar presenteras endast antalet arbetsställen och personalantalet:
* Jordbruk och jakt (TOL 01)
* Finans- och försäkringsverksamhet (TOL K)

Tidstäckning

Siffror för statistiken över regional företagsverksamhet har framställts sedan statistikåret 2013. Uppgifterna revideras inte.

Antalet statistiska enheter utvidgades 2023. Tidigare valdes bara företag som varit verksamma i minst sex månader under statistikåret samt uppfyllde storleksgränserna. Begränsningarna i fråga om verksamhetstid och storlek har slopats. Statistikens årsuppgifter finns tillgängliga på statistikens ingångssida och i Statistikcentralens databas StatFin enligt den nya definitionen av statistiska enheter från och med år 2018. Uppgifter i enlighet med den gamla definitionen av statistiska enheter finns tillgängliga för åren 2013–2021 i databasen StatFins arkiv.
 

Distributionsfrekvens

Uppgifter i statistiken över regional företagsverksamhet publiceras årligen på Statistikcentralens webbplats.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Den mest centrala felkällan för statistiken är svarsbortfall.

Aktualitet

Uppgifter insamlas och kontrolleras 11 månader efter utgången av statistikåret. De slutliga uppgifterna publiceras med 12 månaders eftersläpning från statistikårets slut.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning i publiceringen av uppgifter i statistik över regional företagsverksamhet. Uppgifterna har publicerats enligt datumen i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Jämförbarhet över tid

Statistik över regional företagsverksamhet enheter utökades år 2023. Uppgifterna har publicerats enligt en ny grupp statistiska enheter från och med år 2018. I och med att de statistiska enheterna har utökats har jämförbarheten med arkivuppgifter försämrats. I regel syns den utökade gruppen statistiska enheter bara i antalet företag, men förändringen har också till viss del påverkat en del av de övriga variablerna.

Jämförbarheten över tid med arkiverade uppgifter från tidigare år försvagas av förändringar i näringsgrensindelningen och i bokföringslagen och bokföringsförordningen. Bildandet av uppgifter reformerades på betydande sätt från och med statistikåret 2013, vilket innebär att jämförbarheten mellan 2012 och 2013 har försvagats.

Enhetlighet över statistikområdena

Enhetligheten med övrig statistik begränsas av begrepp och metoder.

Omsättningen i månadsgraferna över affärsverksamheten har beräknats utgående från skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ. Definitionen av omsättning i deklarationen av skatter på eget initiativ motsvarar inte helt omsättningen i resultaträkningen.

Mätperioden för företagens månadsgrafer är ett kalenderår, ett halvår, ett kvartal eller en månad. Mätperioden för struktur- och bokslutsstatistiken över företag är en räkenskapsperiod på 12 månader. En räkenskapsperiod motsvarar inte alltid ett kalenderår.

Intern enhetlighet

Uppgifterna i statistiken över regional företagsverksamhet är internt enhetliga.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistikcentralens företagsregister upprätthåller ett register över arbetsställen. Företagsregistret begär basuppgifter om arbetsställena (näringsgren, belägenhet, löntagare) med följande enkäter:
* Företagsregistrets enkät om företag med flera arbetsställen
* Företagsregistrets enkät om företag med ett arbetsställe
* Enkät om arbetsställenas struktur och personal

Uppgifterna om företag med ett arbetsställe baserar sig på:
* Näringsskattematerial
* Enkäten om företagens bokslut

Enkäter som gäller företagsverksamhet i företag med flera arbetsställen är följande:
* Enkäten om industrins arbetsställen
* Enkäten till kombinationer av arbetsställen (Bilaga till enkäten om företagens bokslut)

Se informationsinnehållet i enkäterna: https://tilastokeskus.fi/keruu/index_sv.html

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna för Statistikcentralens egna datainsamlingar samlas in med en webblankett. Utifrån kundrespons har anvisningarna på blanketten preciserats. Enkätens svarsbortfall uppföljs årligen.

Frekvens för datainsamling

Datainsamlingen genomförs en gång per år.

Metoder

Databehandling

Processen för arbetsställen delar metodmässigt ut uppgifter om företagsverksamheten till dem som inte omfattas av enkäter samt till de arbetsställen som ingår i kombinationer av arbetsställen.  Metoden använder näringsgrensspecifika variabelkoefficienter, som multipliceras med arbetsställets personalantal. Därefter avstäms arbetsställenas uppgifter med en skalningskoefficient med uppgifterna för kombinationen av arbetsställen eller företaget.

Datavalidering

Kvaliteten på Skatteförvaltningens material granskas programmässigt. Data valideras i samband med datainsamlingen och upprättandet av primärstatistik. Granskningarna rör vanligtvis observationer som saknas eller är avvikande.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Statistikföringen styrs dessutom av följande lagar och förordningar:


 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.
Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifter ur statistiken över regional företagsverksamhet publiceras på aggregatnivå. Av statistikens variabler är antalet företag,
personalantalet och näringsgrenen offentliga uppgifter. Övriga uppgifter omfattas av sekretessbestämmelser.

I statistiken används tröskelvärdesregeln för bedömning av röjanderisken för alla näringsgrenars del. De uppgifter som ska hemlighållas är övertäckta. När det gäller primär täckning hemlighålls uppgifterna om en enskild näringsgrensgrupp genom att täcka över uppgifterna, om gruppen innehåller uppgifter om ett eller två företag. I den sekundära krypteringen döljs uppgifterna på ett sådant sätt att uppgifter som i första hand är sekretessbelagda inte kan härledas. I informationstjänsten följs samma sekretessregler. Från fall till fall kan striktare sekretess komma i fråga.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.
Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifter i statistiken över regional företagsverksamhet finns tillgängliga enligt näringsgren, storleksklass, kommun och landskap i den avgiftsfria Px-Web-tjänsten på Statistikcentralens webbplats.https://tilastokeskus.fi/til/alyr/tau_sv.html

Inom ramen för reglerna om sekretess genomförs även olika uppdrag utgående från uppgifterna om arbetsställen. Förfrågningar:
palvelut.suhdanne@stat.fi.

Forskare kan använda material om arbetsställen på mikronivå via Statistikcentralens forskartjänst.
https://tilastokeskus.fi/tup/mikroaineistot/index_sv.html

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken över regional företagsverksamhet granskas i anslutning till insamlingen av materialet. På aggregatnivå jämförs uppgifterna med året innan och de största förändringarna utreds. Dessutom görs koherensgranskning med konjunkturstatistik.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Mira Kuussaari
överaktuarie
029 551 3538

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna