Dokumentation som var i kraft 16.6.2022

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi beskriver bostadsaktiebolagens bokslut, kostnader och inkomster. Statistiken innehåller data som klassificeras enligt område, hustyp och byggår. Syftet med statistiken är att tillhandahålla information om hur bostadsaktiebolagens kostnader och inkomster utvecklas på årsnivå.

Statistikens population

Populationen av bostadsaktiebolag omfattar alla bostadsaktiebolag i Finland, och dessa var ungefär 89 000 år 2020. I urvalet tas med dock endast de bolag som har en tillräckligt stor totalarea på bostadslägenheterna.

Statistisk enhet

Statistisk enhet är ett bostadsaktiebolag.

Måttenhet

Data i statistiken publiceras som värden cent/m2/månad.

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett år. Enkäten för statistikåret gäller en räkenskapsperiod som gick ut senast tre månader efter utgången av referenstidpunkten för statistikåret. Statistiken omfattar endast bostadsaktiebolag vars räkenskapsperiod är 12 månader. Uppgifter i publikationen kan delvis vara preliminära bokslutsuppgifter.

Referensområde

Statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi publiceras för hela landet samt efter storområde.

Sektortäckning

Statistiken baserar sig på en urvalsundersökning. Täckningen av urvalet av bostadsaktiebolag är ungefär 4 procent av populationen. Tillförlitligheten i tidsjämförelserna förbättras av att bara en tredjedel av urvalet byts ut årligen, dvs. ett husbolag deltar i urvalet tre år i sänder.

Urvalsramen för statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi täcker de bostadsaktiebolag vars totala yta med bostadslägenheter enligt fastighetsregistret är minst 700 m² (flervåningshus) eller minst 500 m² (radhus). Den egentliga urvalsramen omfattar ungefär 43 000 bolag (år 2019) varav ungefär 3 200 bolag väljs ut för urvalet med ett förenklat stratifierat slumpmässigt urval. Urvalet täcker på så sätt ungefär 4 procent av populationen och 7 procent av urvalsramen. Urvalet tas ur Skatteförvaltningens fastighetsregister.

Tidstäckning

Om bostadsaktiebolag finns data om skötselkostnader och intäkter sedan år 1980. Om Aravahyreshus finns det jämförbar data för åren 1980–2008. På webbplatsen är uppgifterna i tabellerna tillgängliga sedan år 2009, varvid den nedre gränsen för arean i radhusen i statistiken sänktes från 700 kvadratmeter till 500 kvadratmeter. Äldre uppgifter har arkiverats.

Distributionsfrekvens

Statistikuppgifterna publiceras varje år på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Bokslut

Bokslutet för aktiebolaget och bostadsaktiebolaget omfattar minst en resultaträkning, en balansräkning och en verksamhetsberättelse.

Bokslutsdispositioner

Bolaget kan som frivillig reservering ha en bostadshusreservering. Med en bostadshusreservering insamlas medel för finansiering av framtida renoveringar. Bostadshusreserveringen kan också användas som resultatutjämningsmetod, varvid inga medel eller skatter ackumuleras för bolaget.

Bolagsvederlag

Bolagsvederlaget består av skötselvederlag och finansieringsvederlag.

Bostadsaktiebolag

En bostadsaktiebolag är ett aktiebolag som har till syfte att äga och besitta en eller flera byggnader i vilka mer än hälften (inte nödvändigtvis) av lägenheternas sammanlagda golvyta enligt bolagsordningen upptas av bostadslägenheter i aktieägarnas besittning och i vilket varje aktie ensam för sig eller tillsammans med andra aktier medför rätt att besitta en i bolagsordningen angiven lägenhet eller någon annan del av en byggnad som bolaget äger eller av en fastighet som det besitter.

Byggnadens volym

Byggnadens volym beräknas enligt Finlands standardiseringsförbunds standard SFS 2460, RT 120.12.

Byggnadsår

Med byggnadsår avses det år byggnaden blev färdig för användning. Om byggnadsåret är tidigare än 1980 har också ombyggnadsåret kunnat uppges som byggnadsår.

Fastighet

Med fastighet avses en enhet för ägande av jord- eller vattenområde som i fastighetsregistret antecknats som fastighet. Till fastigheten hör de byggnader och fasta anordningar som fastighetsägaren äger och som finns på fastigheten.

Fastighetens intäkter

Resultaträkningens del för specificering av fastighetens inkomster.

Finansieringstyp

En klassificering som beskriver bostadens eller fastighetens finansieringskälla.

Aravabostad är en bostad som byggts med statens aravalån. Hyran för denna typ av bostad fastställs med hjälp av kostnadsmotsvarighetsprincipen. De flesta aravabostäderna ägs av kommuner.

Fritt finansierade bostäder är inte aravabostäder.

Finansieringsvederlag

Med finansieringsvederlag betalas lägenhetens skuldandel av bostadsaktiebolagets bolagslån.

Hustyp

Klassificeringen indelar bostäderna i olika typer, t.ex. flervåningshus, radhus, småhus.

Lägenhetsyta

I statistiken över bostadssamfundens ekonomi avser lägenhetsytan den sammanräknade ytan i bostads-, affärs- och kontorslokaler som ägs av bolaget och delägarna.

Skötselkostnader för fastighet

Del av resultaträkning, där det specificeras vad kostnaderna för skötsel av fastigheten består av.

Skötselvederlag

Skötselvederlaget täcker bostadsaktiebolagets löpande kostnader.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Syftet med statistiken är att uttrycka bostadsaktiebolagens genomsnittliga kostnader och inkomster, vilket ska beaktas vid jämförelse av uppgifter om enskilda bolag med uppgifterna i statistiken. Dessutom ska man beakta bostadsaktiebolagens särdrag, såsom hyrestomt, stora ombyggnader eller hyresinkomster.

Uppgifterna i statistiken baserar sig på bostadsaktiebolagens bokslutsuppgifter i euro. I enkätdatainsamlingen kan det förekomma rapporteringsfel, men i samband med valideringen försöker man korrigera felaktiga uppgifter eller radera klart avvikande observationer.

I bostadsaktiebolagens bokslut framgår det inte direkt specificerade uppgifter hur kostnaderna för renoveringsbyggande fördelas mellan årsrenoveringar och ombyggnader. I statistiken uppskattas antalet årsrenoveringar genom att från reparationskostnaderna dra av de aktiveringar som förts in i balansräkningen.

Aktualitet

Statistiken publiceras inom ungefär ett halvår efter referenstidens slut.

Punktlighet

Uppgifterna har publicerats i enlighet med de datum som angetts i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Vid statistikproduktionen används storområden i enlighet med EU:s områdesklassificeringssystem, NUTS2-klassificeringen (klassificering som trädde i kraft 11.7.2003), vilket innebär att uppgifterna i statistiken är internationellt jämförbara och täcker hela Finland. Dessutom används indelningen Huvudstadsregionen och Övriga Finland.

Jämförbarhet över tid

Om bostadsaktiebolag finns det sedan år 1980 jämförbar data ifråga om skötselkostnader och intäkter. Gällande Aravahyreshus finns det jämförbar data för åren 1980–2008.

Strukturen i urvalet för statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi ändrades för år 2009 på så vis att för radhus sänktes den lägsta godkända gränsen för bostadskvadratmeter från 700 kvadrat till 500 kvadrat. Samtidigt ökade rotationens andel som togs ut år 2010 exceptionellt till 53 procent av urvalet. Ändringen har i viss mån kunnat påverka fördelningen av kostnadsposter i resultaträkningen när det gäller radhus.

Enhetlighet över statistikområdena

Utöver statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi finns det inga andra publikationer där bostadsaktiebolagens kostnader och inkomster mäts. I statistiken över reparationsbyggande av byggnader och bostäder nyttjas data som insamlats i den gemensamma datainsamlingen för statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi angående renoveringskostnader i rad- och flervåningshus.

Intern enhetlighet

Statistikuppgifterna har insamlats och behandlats på ett enhetligt sätt ifråga om alla uppgiftslämnare.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Bostadsaktiebolagens uppgifter baseras på en urvalsundersökning, där uppgifter som behövs för att framställa statistiken insamlas från disponenterna för bostadsaktiebolagen i urvalet. Disponenterna kan sända uppgifterna om det bostadsaktiebolag de representerar till Statistikcentralen. När urvalet med bostadsaktiebolag tas ut används Skatteförvaltningens fastighetsregister.

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna samlas i första hand in med webblankett från bostadsaktiebolag som valts med i urvalet.

Frekvens för datainsamling

Datainsamlingen görs varje år.

Metoder

Databehandling

Efter validering av materialet görs en beräkning för konsumentprisindexet samt för statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi.

För konsumentprisindexet beräknas de geometriska medelvärdena av skötselvederlagen och vattenavgifterna, och de summeras områdesvis. Av dessa bildas årsförändringen jämfört med föregående års uppgifter.

För statistiken över bostadsaktiebolagens ekonomi bildas efter validering för stratumen viktkoefficienter för beräkning av medelvärden. Medelvärden av resultaträkningens poster beräknas enligt olika klassificeringar och avgränsningar.

Datavalidering

Materialet kontrolleras efter datainsamlingen. För konsumentprisindexet kontrolleras först att skötselvederlagen och vattenavgifterna för april det aktuella året är korrekta. Dessa uppgifter kan avvika från räkenskapsperiodens (statistikårets) resultaträkning, om skötselvederlaget har ändrats efter räkenskapsperiodens utgång. Uppgifternas riktighet härleds genom att efter bostadsbolag jämföra vederlagen i euro per kvadratmeter för olika år. Avvikande stora ändringar godkänns inte. Skötselvederlaget ska inte innehålla kapitalvederlaget eller vattenavgiften.

För statistikpublikationen jämförs resultaträkningens slutsummor med de angivna och beräknade uppgifterna, som ska stämma överens. Man lokaliserar felaktigt meddelade poster och strävar efter att korrigera dem med hjälp av bokslutsbilagor. När det gäller reparationskostnader utelämnas sådana observationer där reparationskostnaderna per kvadratmeter är exceptionellt stora.

Dessutom kontrollerar man att uppgifterna om bostadsaktiebolagets yta inte saknas eller har angetts felaktigt. Husbolagets yta för byggnader ska fördelas på ett vettigt sätt mellan aktieägarna och den yta som ägs av husbolaget. Över hälften av bostadsaktiebolagens sammanlagda golvyta har i bolagsordningen fastställts som bostadslägenheter i aktieägarnas besittning.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Enhetsspecifika uppgifter i beräkningsmaterialet är sekretessbelagda. Uppgifterna behandlas endast av de personer som behöver dem i sitt arbete. Användningen av uppgifter är avgränsad med hjälp av behörighet. De olika skedena i statistikproduktionsprocessen genererar ett slutresultat som inte gör det möjligt att identifiera enskilda uppgiftslämnare. Alla anställda har undertecknat ett sekretessavtal, där de förbinder sig att hemlighålla de uppgifter som är sekretessbelagda med stöd av statistiklagen eller lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet. Uppgifterna i statistiken publiceras på en så grov nivå så att enskilda uppgiftslämnares dataskydd inte ska äventyras.

I prisstatistiken för bostäder tillämpas aktivt dataskydd. Målet med dataskyddet när det gäller prisstatistiken för bostäder är att man utifrån de siffror som Statistikcentralen publicerar inte ska kunna ta reda på köpeskillingen eller hyran för en enskild bostad eller bokslutsuppgifter för ett enskilt bostadsaktiebolag. I de uppgifter som publiceras är det inte möjligt att identifieras en enskild uppgiftslämnarpart.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Statistikuppgifterna publiceras varje år i juni på statistikens webbsida.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetsbedömning

Uppgifter som samlats för statistiken jämförs med föregående års siffor vad gäller de husbolag som ingått i urvalet under år som följer på varandra. Tillförlitligheten i tidsjämförelserna förbättras av att bara en tredjedel av urvalet byts ut årligen, dvs. ett husbolag deltar i urvalet tre år i sänder. Vid validering av materialet strävar man efter att ingående bedöma riktigheten i de meddelade uppgifterna. I statistiken godkänns inte fall där resultaträkningsdatan har exceptionella värden, eller där resultaträkningens poster inte stämmer.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Elina Peltoniemi
överaktuarie
029 551 3088

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna