Dokumentation som var i kraft 12.4.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Undersökningen om lediga arbetsplatser beskriver utvecklingen och förändringar på arbetsmarknaden ur arbetsgivarens perspektiv. Av de arbetsställen som tagits med i urvalet för statistikföring frågas om antalet lediga jobb under en viss referenstidpunkt. Referenstidpunkten är den första kalenderdagen i sista månaden i varje kvartal (1.3, 1.6, 1.9, 1.12). När referenstiden är den samma under olika år skapas för varje kvartal en lägesöversikt om efterfrågan på arbete utifrån de svar som arbetsgivare gett.

Datainsamlingen omfattar ungefär 2 500 olika arbetsställen varje kvartal. Utifrån datainsamlingen bildas en bild av alla lediga jobb i Finland. Data insamlas om personalantalet vid arbetsstället, ägarformen, antalet lediga jobb och deras kvalitativa egenskaper, det vill säga deltidsjobb, visstidsjobb och jobb som är svåra att hitta arbetstagare till. Dessutom utreds hur många lediga jobb är obesatta och hur många av dessa jobb som är obesatta besätts först senare.

Initiativet till undersökningen kom från Europakommissionens huvudavdelning för sysselsättning och sociala ärenden samt från Europeiska centralbanken. Utgångspunkten för undersökningen var ett behov av tillförlitlig, regelbunden, aktuell och jämförbar information om antalet lediga jobb och deras strukturella egenskaper. Om upprättandet av statistiken stadgas i Europaparlamentets och rådets förordning (Nr 453/2008).

Beskrivning av statistiken

Undersökningen om lediga arbetsplatser är en urvalsbaserad statistik för data om lediga jobb i Finland varje kvartal. Resultaten beskriver efterfrågan på arbetskraft och förändringar i denna ur arbetsgivarens perspektiv. Upprättandet av statistiken grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (Nr 453/2008). Målet är att få aktuella och jämförbara uppgifter om lediga jobb i EU:s medlemsländer samt om de lediga jobbens strukturella egenskaper.

Statistikens population

Populationen i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn i Finland, vilka har avlönad personal som minst ett årsverke. Som arbetsställe definieras en enhet som är belägen på ett ställe och huvudsakligen producerar varor eller tjänster av en enda typ. Av näringsgrenarna är alla representerade utom hushåll som arbetsgivare, internationella organisationer och organ samt försvaret.

Som urvalsram i undersökningen används Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister, som innehåller ungefär 150 000 aktiva arbetsställen, med minst en löntagare räknat i årsverken. Ur urvalsramen tas ut ett årsurval som ett stratifierat slumpmässigt urval.

Statistisk enhet

Statistikenheten i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är ett arbetsställe.

Måttenhet

Måttenheten i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är antalet lediga jobb. Uppgifterna publiceras avrundade till hundratal.

Referensperiod

Av de arbetsställen som tagits med i urvalet för statistikföring frågas om antalet lediga jobb under en viss referenstidpunkt. Referenstidpunkten är den första kalenderdagen i sista månaden i varje kvartal (1.3, 1.6, 1.9, 1.12).

Årsresultaten är medeltal av kvartalsresultaten.

Referensområde

Referensområdet i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är hela Finland. Utöver estimat som beskriver situationen i hela landet publiceras resultat även på storområdesnivå.

Sektortäckning

Populationen i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är arbetsställen inom den privata och offentliga sektorn i Finland, vilka har avlönad personal som minst ett årsverke. Utifrån datainsamlingen bildas en bild av alla lediga jobb i Finland. Av näringsgrenarna är alla representerade utom hushåll som arbetsgivare, internationella organisationer och organ samt försvaret.

Tidstäckning

Uppgifter har samlats in sedan början av år 2002 och uppgifter har publicerats fr.o.m. år 2003. I början av 2013 förnyades undersökningens urvalsdesign. Därför är de tidsserier som börjar år 2013 inte jämförbara med tidsserier som producerats tidigare.

Distributionsfrekvens

Resultaten i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser publiceras kvartalsvis ungefär 45 dagar efter slutet av kvartalet. I samband med uppgifterna för statistikårets sista kvartal publiceras även årsuppgifter som är medelvärden av kvartalsuppgifterna. Om resultaten levereras till EU varje kvartal en fil enligt avtalet, och EU upprättar sedan statistik som gäller medlemsländerna.

Förhandsuppgifter upprättas inte, utan de uppgifter som publiceras är de slutgiltiga.

Begrepp

Arbetsställe

Ett arbetsställe, dvs. en lokal verksamhetsenhet är en produktionsenhet som ägs av ett företag eller en enhet av företagstyp, finns på ett enda ställe och producerar varor eller tjänster av främst ett slag. Arbetsställen är t.ex. fabriker, butiker, torgstånd och kiosker. Till den offentliga förvaltningens arbetsställen räknas bl.a. skattebyråer, kommunbibliotek och hälsocentraler.

Arbetsstället är en viktig enhet då man tilllämpar näringsgrensindelningen, eftersom

- uppgifter efter arbetsställe ger den bästa bilden av den ekonomiska strukturen
- man med hjälp av arbetsställen kan samla in uppgifter om företagsverksamhet och göra upp statistik efter geografiska och administrativa områden
- det är snabbast och mest ekonomiskt att samla in många av primäruppgifterna om produktion, såsom antalet producerade varor och antalet arbetstimmar direkt av arbetsställena
- det är möjligt att få information efter näringsgren om flerbranschföretag
- all personbaserad statistik beskriver befolkningens näringsgrensfördelning, dvs. näringsfördelningen, utgående från arbetsställen.

Eftersom ett företag alltid verkar på ett visst ställe har det minst ett arbetsställe. De flesta företag har bara ett arbetsställe, men storföretagen kan ha flera arbetsställen runtom i landet. Dessutom kan arbetsställena verka inom olika näringsgrenar.

Deltidsjobb

En ledig arbetsplats klassificeras som deltidsjobb om uppgiften enligt arbetsgivarens annons är på deltid. Enligt riktgivande gräns kan arbetet anses vara deltidsjobb om arbetstiden uppskattas vara under 30 timmar per vecka.

Lediga arbeten

Ett ledigt arbete är antingen ett helt nytt arbetstillfälle eller en vakans som arbetsgivaren aktivt söker besätta. Arbetet bör kunna sökas även av utomstående och bör vara planerat att besättas omedelbart eller inom en nära framtid.

Obesatt jobb

Ett ledigt jobb är obesatt när ingen sköter befattningen under statistikens referenstidpunkt eller ingen har namngetts för att sköta den utan t.ex. andra anställda på arbetsstället sköter befattningen gemensamt vid sidan av sina egna arbetsuppgifter. Det kan också vara fråga om en helt ny befattning vid arbetsstället.

Svårbesatt arbete

Ett svårbesatt arbete är ett arbete som varit ledigt under referenstidpunkten och som arbetsgivaren upplevt att är svårt att besätta (subjektiv åsikt). Till exempel om det trots aktiva rekryteringsåtgärder inte har funnits sökanden eller sökandena inte har varit tillräckligt kvalificerade eller lämpliga för arbetet. Trots svårigheterna har man kunnat hitta en arbetstagare eller också har arbetet eventuellt blivit obesatt.

Visstidsjobb

En ledig arbetsplats klassificeras som visstidsjobb när arbets- eller tjänsteförhållandet har ett i förväg fastställt slutdatum. Ett arbets- eller tjänsteförhållande som är i kraft tillsvidare räknas inte som ett visstidsjobb, även om det har en prövotid.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Tillförlitligheten i sifforna i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser påverkas av slumpvariationen i urvalet. Slumpvariationen i urvalet innebär att siffor som beräknats utifrån olika urval avviker från varandra. Storleken på denna slumpvariation uppskattas med hjälp av estimatens medelfel. Av medelfelet kalkyleras för estimatet ett konfidensintervall som med en viss sannolikhet innehåller det verkliga värdet på den parameter som estimeras. Urvalsundersökningen kan också vara förknippad med skevhet som är oberoende av urvalsdesignen, som beror på till exempel mätningsfel, svarsbortfall eller över- eller undertäckning i urvalsramen.

Aktualitet

Resultaten i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser publiceras kvartalsvis ungefär 45 dagar efter slutet av kvartalet. Publiceringsdatum anges i förväg i publiceringskalendern.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och det faktiska publiceringsdatumet.

Fullständighet

Ur statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser genereras alla uppgifter som krävs i förordningarna.

Revidering av uppgifter

Inga förhandsuppgifter upprättas om statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser, utan de siffror som publiceras är de slutliga. Det har varit mycket ovanligt att siffror som redan publicerats korrigeras.

Bara säsongrensningen ändrar i någon mån de senaste säsongrensade resultaten, som publiceras i Eurostats databas.

Urvalsfel

Hur stor osäkerhet som urvalet medför påverkas av urvalets storlek. Sifforna för hela året i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är exaktare än motsvarande kvartalssiffror, eftersom årsuppgifterna grundas på ett fyrfaldigt antal arbetsställen jämfört med kvartalsuppgifterna. De siffror som beräknats utifrån urvalet är i regel exaktare, ju större grupp de beskriver. Därför är det totala antalet lediga jobb mer tillförlitligt än antalet lediga jobb i mindre delpopulationer, såsom inom olika näringsgrenar eller regioner.

Estimatets tillförlitlighet till följd av urvalet uppskattas genom att beräkna medelfelet eller variationskoefficienten för den använda estimatorn. Medelfel (urvalsvariansens kvadratrot) anger hur tätt värdet av parametern, som estimerats utgående från observationer har koncentrerats runt parametern för den population som mäts. Storleken på medelfelet påverkas av urvalsdesign, antalet observationer i den hel- eller delpopulation som granskas samt variationen i den egenskap som granskas, det vill säga variansen i variabeln.

Med hjälp av medelfelet kan man beräkna felmarginalen, dvs. konfidensintervallet, med vilket det sökta populationsvärdet ligger med en viss sannolikhet (ofta 95% konfidensgrad) och det relativa medelfelet. Konfidensintervallet beskriver inom hur stort område populationens verkliga parametervärde är i relation till det estimat som beräknats utgående från urvalet. Vid beräkning av konfidensintervallet fästs den valda risknivån. I statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser används en risknivå på 5 procent som innebär att om urvalen tas på nytt, hamnar parameterns verkliga värde i 95 fall av hundra inom konfidensintervallet och i 5 fall av hundra utanför konfidensintervallet.

Relativt medelfel (variationskoefficient) är medelfelets procentandel av estimatet. När medelfelet ställs i relation till estimatets storlek elimineras effekten som beror på variabelskalan. Detta gör det lätt att jämföra värden på det relativa medelfelet hos olika variabler eller värden på samma variabels medelfel i olika delpopulationer med varandra.

Medelfel (användaren) / A1a

Exempel på noggrannhet i kvartalsestimaten: Undersökning om lediga arbetsplatser 2023, 1:a kvartalet
    Estimat Medelfel 95 %:s konfidensintervall Relativt medelfel (%)
  Lediga jobb totalt 80 800 5 700 ± 11 200 7,1
Ägarform Privat företag 58 900 5 100 ± 10 000 8,7
  Kommun, samkommun eller välfärdsområde 12 900 2 400 ± 4 600 18,4
  Staten 1 700 600 ± 1 200 37,5
  Organisation, förening eller stiftelse 4 800 1 000 ± 2 000 20,6
  Någon annan 2 500 600 ± 1 200 23,1
Personalantal 1–4 14 300 2 900 ± 5 700 20,5
  5–9 10 700 1 400 ± 2 700 13,1
  10–49 28 100 2 900 ± 5 600 10,2
  50 eller fler 27 800 3 700 ± 7 300 13,4
Storområde (2012) Helsingfors-Nyland 28 500 3 600 ± 7 000 12,6
  Södra Finland 13 200 2 000 ± 3 900 15,0
  Västra Finland 23 100 3 800 ± 7 400 16,4
  Norra och Östra Finland 15 800 2 000 ± 4 000 12,9
Näringsgren (TOL 2008) A 500 300 ± 500 47,3
  B–E 11 800 2 700 ± 5 300 23,0
  F 3 800 1 000 ± 1 900 25,2
  G–I 21 400 3 000 ± 5 900 14,1
  J 7 200 2 000 ± 3 900 27,8
  K, L 500 200 ± 400 41,5
  M, N 13 100 2 600 ± 5 100 19,8
  O–Q 19 400 1 900 ± 3 800 9,9
  R, S 3 100 700 ± 1 400 24,0

Täckningsfel

Med täckningsfel avses skillnader i urvalsramen i relation till målpopulationen. Som urvalsram för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser används Statistikcentralens företags- och arbetsställeregister. Eftersom registeruppgifterna uppdateras med fördröjning, innehåller urvalsramen arbetsställen som inte längre har verksamhet eller inte hör till undersökningens population (övertäckning) och å andra sidan saknas nya arbetsställen i urvalsramen (undertäckning). Av de arbetsställen som upptagits i bruttourvalet år 2023 konstaterades 8 procent som övertäckning i samband med datainsamlingen.

Mätfel

Mätningsfel uppkommer bl.a. på grund av att frågorna kan uppfattas och tolkas på olika sätt, uppgiftslämnaren inte minns eller inte vill uppge vissa uppgifter eller om det sker fel i registreringen av uppgifter. Man försöker minska mätningsfelen genom att utveckla och testa blankettfrågorna, intervjuanvisningarna och användargränssnittet samt genom att utbilda intervjuarna.

Bortfallsfel

Alla arbetsställen som ingår i urvalet svarar inte. Det här kallas svarsbortfall. Estimeringen grundas endast på de arbetsställen som svarat, och de är färre på grund av svarsbortfallet. Då ökar osäkerheten som gäller urvalet och konfidensintervallen breddas.

Enhetsbortfall / A4

Nettosvarsgraden för datainsamlingen år 2023 för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser var 85 procent, med andra ord var svarsbortfallet 15 procent av nettourvalet.

Bearbetningsfel

Eventuella fel i statistikpubliceringen är bland annat felaktiga siffror eller felaktiga begrepp i texter, figurer eller tabeller. Till skillnad från revidering av uppgifter är felsituationer oväntade avvikelser i den normala statistikproduktionen.

Felen åtgärdas och användarna informeras om dem snarast möjligt. Statistikcentralen berättar om betydande fel i samma utsträckning och genom samma kanaler som vid offentliggörandet av egentliga uppgifter.

De korrigerade offentliggörandena kompletteras med en anteckning om korrigeringen samt korrigeringsdatum. Om möjligt, lämnas också den gamla, felaktiga uppgiften kvar.

Stav- och formfel i statistiken korrigeras så snart och smidigt som möjligt och de antecknas inte separat på webbplatsen.

Information om ändringar i statistikdatabaserna finns på sidan Ändringar i databasen. I statistikdatabaserna finns bara de nyaste uppgifterna.

Avvikelser i tidtabellen räknas också som felsituationer. Om offentliggörandet av statistiska uppgifter försenas avsevärt från den utlovade tidpunkten, meddelar Statistikcentralen om detta på sin webbplats.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Upprättandet av statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser grundas på Europaparlamentets och rådets förordning (Nr 453/2008) och statistikuppgifterna täcker hela Finland.

De näringsgrensvisa resultaten i statistiken över lediga arbetsplatser i Finland som Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat publicerat i sin databas avviker från de siffror som publicerats i Finland. I de siffror som Finland publicerat räknas lediga jobb som besätts med inhyrd personal till näringsgrenen för det arbetsställe där arbetet utförs. Således beskriver de näringsgrensspecifika sifforna i vilka näringsgrenar arbetskraftsbehovet finns. I de flesta EU-länderna klassificeras lediga bemanningsjobb till näringsgrenen personaluthyrning. Finland har levererat resultaten till Eurostat klassificerade enligt EU-praxis fr.o.m. år 2020. Eurostats tidsserier har beräknats retroaktivt till år 2018 enligt den nya indelningen.

Jämförbarhet över tid

Statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser har framställts sedan första kvartalet 2002, men statistikuppgifterna är offentliga först från och med 2003.

År 2006 fick uppgiftslämnarna möjlighet att delta i undersökningen med en webblankett, som ett alternativ till telefonintervjuer. Utifrån den metodjämförelseundersökning som gjorts påverkade inte förnyelsen av datainsamlingen tidsseriernas jämförbarhet.

Sedan år 2009, enligt Eurostats rekommendation, har det genomsnittliga årsestimatet för lediga jobb beräknats som ett medelvärde av kvartalsestimaten. De årsmedelvärden som anges i StatFin-databastabellerna har genererats med den här beräkningsmetoden. Före statistikåret 2009 genererades årsestimaten för statistikpubliceringen av undersökningen om lediga arbetsplatser genom att beräkna nya höjningskoefficienter utifrån hela årets material. Skillnaden mellan estimat som beräknats på detta sätt och medelvärdet på kvartalsestimaten har varit 1–5 procent.

Urvalsdesignen för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser ändrades fr.o.m. statistikåret 2013 på så vis att urvalsobjekten och stratumen bättre motsvarar uppgiftsanvändarnas informationsbehov. Populationen i undersökningen är samma trots ändringarna, men omsättningen av urvalsobjekt har snabbats upp och i urvalet beaktas utöver arbetsställets storlek och läge även näringsgrenen, som är en central uppgift för uppgiftsanvändarna. De förnyelser som genomförts har en betydande inverkan på resultaten, och de kan inte jämföras med tidigare publicerade uppgifter. Uppgifter i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser, som grundas på den nya urvalsdesignen, har publicerats fr.o.m. första kvartalet 2013. Tidigare genererade tidsserier uppdateras inte längre.

Längden på en jämförbar tidsserie / CC2

Det finns en jämförbar tidsserie för uppgifterna i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser fr.o.m. år 2013.

Enhetlighet över statistikområdena

Utöver Statistikcentralens urvalsundersökning publicerar arbets- och näringsministeriet registeruppgifter om antalet lediga jobb per yrkesgrupp och ntm-område. På grund av metod-, definitions- och produktionsskillnader är de uppgifter som publiceras av ministeriet och Statistikcentralen inte jämförbara. Den centrala skillnaden mellan statistiken är att arbetsförmedlingsstatistiken som framställs av ministeriet endast inkluderar de lediga jobb som arbetsgivare har meddelat till den offentliga arbetsförmedlingstjänsten. Statistikcentralens uppgifter grundas däremot på en urvalsundersökning och täcker delvis utöver de jobb som meddelats till arbetsförmedlingen men även lediga jobb som inte meddelats som lediga.

Statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser innehåller inte alla lediga jobb på grund av strukturen och datainsamlingsmetoden i företags- och arbetsställeregistret som är grunden för urvalsramen. Statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser beaktar inte hushållsarbetsgivares och inte internationella organisationers eller organs lediga jobb. Dessutom leder kriteriet på ett årsverke för antalet löntagare vid arbetsstället och utelämnande av korta vikariat från lediga jobb vid arbetsstället till att en del av de lediga jobben kan ha anmälts till arbetsförmedlingen, men de ingår inte i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser.

Statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser strävar inte efter att ersätta arbetsförmedlingsstatistiken. Dessa två olika uppgiftskällor ska granskas som varandra kompletterande mätare på efterfrågan på arbete. Mera information om skillnader mellan statistik finns i metodbeskrivningen (PDF, på finska).

Enhetlighet över delårs- och årsstatistiken

Årsuppgifterna i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är medelvärden av kvartalsuppgifterna.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser grundas på urvalsmaterial som insamlas varje kvartal. Datainsamlingen omfattar ungefär 2 500 olika arbetsställen varje kvartal.

Datainsamlingsmetod

Ur urvalsramen tas ut ett årsurval som ett stratifierat slumpmässigt urval. Som stratum används storleksklassen enligt arbetsställets personalantal (1–4, 5–9, 10–49, minst 50) samt arbetsställets näringsgrensgrupp (A, B–E, F, G–I, J, K–L, M–N, O–Q, R–S). Till årsurvalet väljs ur urvalsramen ungefär 10 000 arbetsställen så att de fördelas på storleksklasser enligt en fast relation (2 000, 3 000, 3 000, 2 000) och de motsvarar fördelningen av näringsgrensstratum i urvalsramen i varje storleksklass. Urvalsramen är sorterad i enlighet med arbetsställets läge, så årsurvalet är regionalt självviktande. Årsurvalet indelas i kvartalsurval utifrån ett slumptal. Hälften av arbetsställena i kvartalsurvalet byts ut till nya varje år. Ett enskilt arbetsställe är oavsett storleksklassen med i undersökningen högst två påföljande år, alltid samma kvartal.

Datainsamlingen genomförs av statistikintervjuarna vid Statistikcentralens enhet för datainsamling. Från och med första kvartalet 2006 har uppgiftslämnarna haft möjlighet att delta i undersökningen på en webblankett. År 2023 svarade 72 procent av alla uppgiftslämnare via webblanketten. Nettosvarsgraden för datainsamlingarna för hela år 2023 var 85 procent.

Som uppgiftslämnare för arbetsstället försöker man hitta en person som bäst känner till rekryteringen vid arbetsstället i fråga. Vid arbetsställen där personalantalet är mindre lämnas uppgifterna vanligen av företagaren eller direktören. I fråga om större arbetsställen kontaktar man vanligen personaladministrationen. Det tar i snitt 10–15 minuter att besvara enkäten, men tiden varierar mycket på grund av skillnader i arbetsställenas näringsgrenar och storleksklasser.

Data insamlas om personalantalet vid arbetsstället, ägarformen, antalet lediga jobb och deras kvalitativa egenskaper. Ett ledigt arbete är antingen ett helt nytt arbetstillfälle eller en vakans som arbetsgivaren söker besätta. Enligt definitionen ska ett ledigt arbete eller jobb kunna sökas av personer utanför arbetsstället och arbetsgivaren ska ha varit aktiv när det gäller att försöka besätta den lediga arbetsplatsen. Aktiva åtgärder är till exempel att meddela ett ledigt jobb till arbetsförmedlingen samt använda övriga informationskanaler eller olika kontaktnät. Som ett ledigt jobb räknas inte ett jobb dit man söker en oavlönad praktikant, en utomstående underleverantör eller entreprenör. Visstidsanställningar för en kortare tid än en månad räknas inte heller som lediga jobb.

I samband med datainsamlingen för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser insamlas uppgifter även för arbets- och näringsministeriets undersökning om arbetskraftstjänster, som används för utveckling av arbetskraftsförvaltningens verksamhet och för kartläggning av arbetsställenas rekryteringsproblem.

Frekvens för datainsamling

Uppgifter för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser insamlas för varje kvartal. I datainsamlingen för varje kvartal frågas efter uppgifter om lediga jobb för referenstidpunkten, som är den första kalenderdagen i kvartalets sista månad (1.3, 1.6, 1.9, 1.12).

Kostnader och svarsbörda

Det tar i snitt 10–15 minuter att besvara enkäten, men tiden varierar mycket på grund av skillnader i arbetsställenas näringsgrenar och storleksklasser.

Metoder

Databehandling

Siffrorna i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser, såsom alla siffror som fås genom urvalsundersökningar är så kallade estimat. Ett estimat är en bedömning om en egenskap i populationen, som fås med en matematisk metod (estimering).

Uppgifter som fås vid datainsamlingen upphöjs stratumvis för att motsvara antalet arbetsställen i urvalsramen. För alla arbetsställen som svaras beräknas viktkoefficienter per stratum genom att dividera antalet arbetsställen i urvalsramen med antalet urvalsarbetsställen som besvarat enkäten. Varje arbetsställe som svarat på undersökningen representerar i populationen således det antal arbetsställen som dess vikt anger. Estimat som bildats på detta sätt beskriver antalet lediga jobb i Finland under referensperioden ifråga. Årsestimaten är medelvärden av kvartalsestimaten.

Datavalidering

Svarsmaterialet och även det slutliga materialet granskas vid upprättandet och rapporteringen. Granskningen av svarsmaterialet har programmerats i frågeformuläret. Programmet har kontroller för tillåtna värden i svarsdata samt kontroller av logiken.

Vid editering och validering av svarsmaterialet granskas mätvärdena och vid behov korrigeras de delvis av programmet men även manuellt, för att få så kvalitativa resultat som möjligt. På det här sättet säkerställs den ömsesidiga logiken och förenhetlighet i svaren. Inverkan av tydligt avvikande värden på resultaten begränsas genom att sänka den höjningskoefficient som bestämts för svaret i fråga. Det här görs genom att ställa de avvikande observationerna som ett eget stratum så att de i materialet representerar endast sig själva.

Kvaliteten på de statistikuppgifter som publiceras säkerställs bland annat med bortfallsgranskning, med jämförelse med arbets- och näringsministeriets uppgifter och resultaten för motsvarande tidsperiod året innan. Även Eurostat validerar och granskar de resultat som levereras kvartalsvis.

Säsongrensning

De siffror som presenteras i offentliggöranden av statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser och i StatFin-databastabellerna är inte säsongrensade. Det förekommer betydande variation i antalet lediga jobb, beroende på referenstidpunkten, och därför kan man inte genom att jämföra siffrorna för påföljande kvartal dra slutsatser om trenden på efterfrågan av arbetskraft och eventuella förändringar. För att beskriva dem är det skäl att jämföra endast uppgifter om motsvarande kvartal under efter varandra följande år.

I EU:s statistikbyrå Eurostats databas publiceras för sin del utöver de ursprungliga serierna också säsongrensade resultat, från vilka säsongvariation av samma typ som upprepas från år till år har eliminerats. Utvecklingsriktningen på längre sikt och konjunkturväxlingar kan bättre observeras i säsongrensade kvartalssiffror än i kvartalssiffror som inte rensats.

De säsongrensade uppgifter som levererats till Eurostat har beräknats enligt Tramo/Seats-metoden, som rekommenderas av Eurostat. På grund av den använda metoden ändras de senaste siffrorna i den säsongrensade tidsserien något, då uppgifterna för följande kvartal läggs till tidsserien. När säsongrensade serier används är det skäl att observera att Tramo/Seats-metoden innebär att de senaste siffrorna delvis grundar sig på mallbaserade prognoser, och i slutsatser som görs utifrån dem ska särskild försiktighet iakttas. Närmare information om säsongrensningen och begränsningarna av användningen av de säsongrensade siffrorna finns på adressen: https://tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html.

Dokumentering av metoder

Om statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser har det upprättats en metodbeskrivning (PDF, på finska), som beskriver skillnader mellan statistiken och de uppgifter som arbets- och näringsministeriet publicerar i arbetsförmedlingsstatistiken.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Upprättande av statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser baseras i huvudsak på Europaparlamentets och rådets förordning nr 453/2008 och kommissionens förordning nr 1062/2008 och nr 19/2009.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Enhetsspecifika uppgifter i beräkningsmaterialet är sekretessbelagda.

Uppgifterna behandlas endast av de personer som behöver dem i sitt arbete. Användningen av uppgifter är avgränsad med hjälp av behörighet.

Alla de som är med och upprättar statistiken undertecknar ett sekretessavtal där de förbinder sig till sekretess för de uppgifter som bestäms som sekretessbelagda i statistiklagen och i lagen om offentlighet i myndigheters verksamhet. Svarsmaterialet används endast för statistiska syften. Uppgifterna i undersökningsmaterialet skyddas enligt Statistikcentralens bestämmelser om dataskydd, och i statistiktabellerna framgår inte svar från ett enskilt arbetsställe.

Statistikcentralen kan enligt 13 § i statistiklagen (280/2004) på basis av ett separat beslut om användningstillstånd lämna ut sådana uppgifter som inte möjliggör direkt identifiering för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar. Statistiklagen förbjuder att uppgifter som insamlats för statistiska syften används vid undersökningar eller utredningar, tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller vid någon annan motsvarande behandling av ärenden som gäller företaget.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Kvartalsresultaten för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser levereras till Eurostat med 70 dagars fördröjning efter slutet på den sista månaden i kvartalet ifråga. Eurostat publicerar uppgifterna på sin egen webbplats.

Annan datadistribution

Avgiftsbelagda specialutredningar kan begäras av statistikens informationstjänst.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Tillgänglighet av mikrodata

De uppgifter som samlas in för statistikändamål är sekretessbelagda enligt 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Datamaterialet för statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser överlåts inte utanför Statistikcentralen i identifierbart format (statistiklagen 280/2004). Materialet kan överlåtas för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar endast på basis av ett separat avtal och efter att identifikationsuppgifterna har raderats.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Användarnas behov

Resultaten i statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser används för uppföljning av förändringar på arbetsmarknaden och efterfrågan på arbetskraft. Centrala uppgiftsanvändare är Europeiska unionens statistikbyrå Eurostat, arbets- och näringsministeriet, övriga politiska beslutsfattare samt media. Eurostat styr undersökningens innehåll och följer upp kvaliteten. Av den kvartalsstatistik som tillställts producerar Eurostat statistik som gäller hela Europeiska unionen och dess medlemsländer.

Användarnas nöjdhet

Inom ramen för internationellt samarbete och regulationen bedömer Eurostat regelbundet de statistikuppgifter som levererats.

Kvalitetsdokumentering

Kvaliteten på statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser beskrivs i enlighet med Statistikcentralens kvalitetsdokumentation i standardformat. För statistiken levereras varje år en kvalitetsrapport som förutsätts i EU-förordningen och den publiceras på Eurostats webbplats https://ec.europa.eu/eurostat/cache/metadata/en/jvs_esms.htm.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser bedöms i olika faser av statistikprocessen. Varje kvartal följer man upp till exempel medelfel i siffrorna och svarsbortfall.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. Statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser är en officiell statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Statistikcentralen genomför årligen genomlysningar av statistik, med vilka man för sin del säkerställer kvaliteten på statistiken. Genomlysningen av statistiken Undersökning om lediga arbetsplatser genomfördes våren 2016.

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

I särskilda fall kan uppgifter lämnas ut enligt den så kallade embargoprincipen före det officiella publiceringsdatumet. Sådana fall är bland annat dataleveranser till Eurostat, vilka grundas på författningar eller avtal, leverans av publikation som utkommer efter Statistikcentralens publicering eller obligatorisk EU-rapportering. Det ska då uppges att uppgifterna är konfidentiella tills de offentliggörs (embargo-principen, det vill säga mottagaren får inte offentliggöra uppgifterna före en viss tidpunkt).

Statistikexperter

Matti Lahdenmäki
överaktuarie
029 551 3690

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna