Dokumentation som var i kraft 13.4.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken beskriver olika delområden inom masskommunikation och den helhet som dessa utgör. Den är indelad i följande helheter: massmedieekonomi och -konsumtion, dagstidningar, tidskrifter, radio, tv, digital media. Böcker samt ljud- och bildinspelningar beskrivs kort i samband med den allmänna översikten som gäller massmedieekonomi och -konsumtion.
Masskommunikationen beskrivs i statistiken ur flera olika synvinklar såsom ekonomi, företagsstruktur, export och import, arbetskraft, innehåll och utbud, användning och konsumtion.

Uppgifterna beskriver hela Finland. Statistiken granskar inte regioner. Statistiken innehåller också internationella jämförelseuppgifter.

Massmediestatistiken grundas på flera olika källor. Merparten av de primära källorna utgörs av statistik, undersökningar och annat material som produceras av externa parter (bland annat branschorganisationer för kommunikationssektorn samt marknadsundersökningsinstitut). En del källor utgörs av Statistikcentralens undersökningar och övrigt material (bland annat företagsregistret, konsumtionsundersökningen, statistik över utrikeshandel, tidsanvändnings- och fritidsundersökningar). Statistiken har ingen egen datainsamling.

Statistiken är avsedd för flera olika slags aktörer, såsom förvaltningen, forskare, företag, branschens läroinrättningar, organisationer och massmedier.

Kalkyler för uppskattning av mediemarknadens storlek publiceras i samband med årspubliceringen av statistiken. Övriga uppgifter publiceras i en tabelltjänst för massmediestatistiken som regelbundet uppdateras på Statistikcentralens webbplats. Tabelltjänsten är tillgänglig på finska och engelska.

Informationsinnehållet i massmediestatistiken bedöms och förnyas ständigt.

Statistikens population

Massmediestatistiken beskriver ekonomin, företagsstrukturerna, innehållet, konsumtionen, publiken, internationaliseringen och arbetskraften inom olika sektorer av masskommunikation. Informationsinnehållet i statistiken är omfattande och abstrakt, varvid det är en utmaning att exakt definiera statistikens population. Statistiken har ingen datainsamling, utifrån vilken statistiken skulle produceras. Uppgifterna sammanställs från flera olika källor, varav en del är uppgifter som publicerats någon annanstans och en del är uppgifter som skaffats genom separata enkäter. En del är uppgifter som insamlats för Statistikcentralens övriga statistik, en del uppgifter kommer från externa källor.

Statistisk enhet

Massmediestatistiken baserar sig bl.a. på uppgifter som samlats in från finländska företag inom mediebranschen samt på uppgifter om befolkningens medieanvändning och hushållens mediekonsumtion. En del uppgifter fås årligen, en del mera sällan.

Måttenhet

I det publicerade informationsmaterialet används flera måttenheter, bland annat miljoner euro, miljoner st., procentandel och så vidare. Statistiken över massmedier publicerar över tvåhundra olika tabeller och figurer och den använda måttenheten varierar enligt vilket ämne som behandlas.

Referensperiod

Massmediemarknadens storlek beräknas på årsnivå. Även i de flesta andra tabeller i massmediestatistiken är referensperioden för uppgifterna ett år.

Referensområde

Massmediestatistiken beskriver i huvudsak Finlands mediemarknad och Finlands befolknings medieanvändning och mediekonsumtion. I offentliggörandet av statistiken över massmediemarknaden i Finland uppskattas värdet av massmediemarknaden i Finland i euro.

Sektortäckning

Uppgifterna i statistiken grundas på olika typer av källor, som behandlar verksamheten inom finsk press, radio, tv och digital media. En del av källorna är totalmaterial som grundas på administrativa och övriga register. En del av källorna är i sin tur urvalsundersökningar.

Det primära källmaterialet har huvudsakligen publicerats någon annanstans. Externa parter producerar dock en del av uppgifterna på begäran ur sina egna register.

En betydande del av tabellerna i massmediestatistiken är vidareförädlade.

Tidstäckning

Statistiken över massmediemarknaden i Finland har publicerats sedan år 1997. Vissa helheter i massmediestatistiken sträcker sig dock också längre, t.ex. uppgifter om antalet titlar på tidskrifter finns tillgängliga fr.o.m. år 1938. Merparten av uppgifterna är årliga tidsserieuppgifter. Uppgifterna är slutliga. Om uppgiften är preliminär, anges det i fotnoten.

Distributionsfrekvens

Årsstatistiken över massmediemarknaden i Finland publiceras årligen i november–december och tabelltjänsten för massmediestatistiken uppdateras fyra gånger om året.

Begrepp

Biografsalong

En biografsalong är ett auditorium eller en sal som hör till en biograf och där bioföreställningar visas. I en biograf kan det finnas en eller flera biografsalonger.

Bok

En bok är en tryckt, för allmänheten tillgänglig publikation som inte är en tidskrift. Antalet sidor är inte begränsat, men publikationer på 4-48 sidor avgränsas i en grupp för sig, i småtryck. Utöver böcker som distribueras kommersiellt betraktas också myndigheters, kommuners, organisationers, föreningars, läroanstalters o.a. sammanslutningars utredningar, rapporter och andra publikationer som böcker. Material som är avsett för tillfälligt bruk, såsom reklamtrycksaker, broschyrer, prislistor, årsberättelser och program är inte böcker.

Dagstidning

Som dagstidningar statistikförs tidningar som utkommer 1-7 gånger i veckan och som innehåller nationellt eller lokalt nyhetsmaterial. Dagstidningarna indelas i dagstidningar som utkommer 4-7 gånger i veckan och andra dagstidningar, som utkommer 1-3 gånger i veckan.

Inhemsk film

Som inhemsk film statistikförs filmer som är helt finländska produktioner samt sådana internationella samproduktioner där huvudproducenten är finländare. Internationella samproduktioner där huvudproducenten är utländsk och minoritetsproducenten är finländare, betraktas inte som inhemska filmer.

Riksomfattande televisionskanal

En riksomfattande televisionskanal är en kanal som med olika distributionssätt (markbundet, kabel, satellit) har ett sammanräknat sebarhetsområde som täcker minst 70 procent av befolkningen.

Tidskrift

Tidskrifter är tidningar som utkommer regelbundet, minst fyra gånger om året och som innehåller artiklar som endera är allmänna eller gäller ett specialiserat livsområde. Till tidskrifterna räknas också sådana tidningar av dagstidningsformat, som till innehåll eller utgivningstäthet inte uppfyller kriterierna för dagstidningar, t.ex. fackorganisationers tidningar som utkommer några gånger om året.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Massmediestatistiken har härletts från annan statistik och andra uppgiftskällor. Kvaliteten på källstatistiken är av avgörande betydelse för statistikens tillförlitlighet. Eftersom källstatistiken är av olika slag finns det också många olika osäkerhetsfaktorer. Faktorer som anknyter till statistikens noggrannhet och tillförlitlighet beskrivs i tabellernas fotnoter och i översikternas källavsnitt.
Eventuella fel åtgärdas och de meddelas användarna så snabbt som möjligt. Statistikcentralen berättar om betydande fel i samma utsträckning och genom samma kanaler som vid offentliggörandet av egentliga uppgifter.

De korrigerade offentliggörandena kompletteras med en anteckning om korrigeringen samt korrigeringsdatum. Om möjligt, lämnas också den gamla, felaktiga uppgiften kvar.

Stav- och formfel i statistiken korrigeras så snart och smidigt som möjligt och de antecknas inte separat på webbplatsen.
Information om ändringar i statistikdatabaserna finns på sidan Ändringar i databasen. I statistikdatabaserna finns bara de nyaste uppgifterna.

Avvikelser i tidtabellen räknas också som felsituationer. Om offentliggörandet av statistiska uppgifter försenas avsevärt från den angivna tidpunkten, meddelar Statistikcentralen om detta på sin webbplats.

Aktualitet

Vid årspubliceringen av massmediestatistiken i november–december beskrivs mediamarknaden under föregående kalenderår.

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och det faktiska publiceringsdatumet.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Massmediestatistiken samarbetar med aktörer som ansvarar för mediestatistikföring i de övriga nordiska länderna. De nordiska länderna har dock ingen enhetlig datainsamling för statistikföring av masskommunikation och uppgifterna i olika länder är inte fullt jämförbara.

Jämförbarhet över tid

Uppgifterna i tidsserierna i massmediestatistiken är i huvudsak jämförbara mellan olika år. Eventuella avbrott i tidsserierna anges i tabellernas fotnoter.

Enhetlighet över statistikområdena

Massmediestatistiken består av uppgifter från källstatistiken. Statistik som motsvarar mediemarknadskalkylen i massmediestatistiken produceras dock inte någon annanstans.

Intern enhetlighet

Uppgiftsinnehållet i massmediestatistiken bedöms och förnyas ständigt, samtidigt som en balanserad helhetsbild bevaras. Masskommunikationen beskrivs i statistiken ur standardiserade perspektiv såsom ekonomi, företagsstruktur, export och import, arbetskraft, innehåll och utbud, användning och konsumtion.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Det är fråga om statistik som sammanställs utgående från många källor, utan egentlig datainsamling.

Datainsamlingsmetod

Statistiken har ingen egen datainsamling.

Frekvens för datainsamling

Data för massmediestatistiken insamlas löpande.

Metoder

Datavalidering

Det material som Statistikcentralen insamlat och som nyttjas i massmediestatistiken valideras i flera faser av statistikprocessen. Under processen för behandling av data säkerställs kvaliteten på uppgifterna med flera olika statistiska kontrollprogram, med tilläggsfrågor för uppgiftslämnare och/eller jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i massmediestatistiken grundas i huvudsak på redan publicerade uppgifter.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

 

Datautbyte

Uppgifterna i massmediestatistiken publiceras i samband med uppdateringen av statistiken över mediemarknaden i Finland i november–december samt i massmediestatistikens tabelltjänst som finns på Statistikcentralens webbplats. Tabelltjänsten har tabeller, figurer och översikter som beskriver mediebranschen.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Källmaterialet för massmediestatistiken består i stor utsträckning av uppgifter som publicerats någon annanstans och som har en egen kvalitetssäkringsprocess. I statistiken genomförs kvalitetssäkringen i samarbete med övriga statistikgrenars experter, samt vid behov med externa experter. Orsaker och osäkerhetsfaktorer som påverkar statistikens tillförlitlighet anges i fotnoterna till tabellerna i massmediestatistiken. Exaktare uppgifter finns i metadatan till uppgifternas ursprungskällor. Kvaliteten på massmediestatistiken bedöms i flera olika faser av statistikprocessen.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Kaisa Saarenmaa
överaktuarie
029 551 3517

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna