Dokumentation som var i kraft 21.9.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter innehåller uppgifter om vuxenutbildning som anordnas av yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler. Det finns uppgifter om bland annat den utbildningsvolym som getts som vuxenutbildning vid läroanstalterna, antalet deltagare i utbildningarna och lärarnas undervisningstimmar enligt utbildningens huvudsakliga innehåll.

Uppgifterna används bland annat för att planera, forska i och utvärdera utbildning.
 

Statistikens population

Uppgifterna baserar sig på de uppgifter som utbildningsanordnarna sammanställt för Statistikcentralen rörande yrkesläroanstalter, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och bildningsförbundens studiecentraler. Materialen är totalmaterial.
 

Statistisk enhet

I statistiken utgörs observationsenheterna av studerande och lärarnas undervisningstimmar.

Måttenhet

Antalet deltagare och lärarnas undervisningstimmar publiceras.

Basperiod

I statistiken används inga index.
 

Referensperiod

Referensperioden av ett kalenderår.

Referensområde

Referensområdet är hela Finland, såväl Fastlandsfinland som Åland. Uppgifter publiceras inte enligt område.

Sektortäckning

Statistiken innehåller uppgifter om utbildning som inte leder till examen och anordnas av yrkesläroanstalter (läroanstaltstyp 21–28), yrkeshögskolor (41), musikläroanstalter (61), idrottsutbildningscenter (62), folkhögskolor (63), medborgarinstitut (64), sommaruniversitet (66) och studiecentraler (65).
 

Tidstäckning

Framställningen av statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter baserar sig på datainsamlingen om läroanstalternas utbildning som inte leder till examen, och inleddes från och med år 2004. Statistiken är slutlig.
 

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras en gång per år i november-december på Statistikcentralens webbplats.
 

Begrepp

Allmänbildande utbildning

Utbildning som syftar till att ge kunskaper och färdigheter som hjälper till att fungera och påverka i samhället.

Anmärkning:
Allmänbildande utbildning är förskoleundervisning, grundläggande utbildning, gymnasieutbildning och andra icke-yrkesstudier t.ex. vid läroanstalter för fritt bildningsarbete.

Deltagare i utbildning

I läroanstalternas statistik över vuxenutbildning avser deltagare i utbildning dem som deltagit i vuxenutbildning som pågått under kalenderåret. Vid läroanstalten kan en och samma person delta (under året) i flera olika utbildningar. Därmed motsvarar antalet deltagare inte antalet personer som deltar i utbildningen.

Läroanstalt

Med läroanstalt avses en sådan administrativ enhet som har en rektor eller annan chef med underlydande lärare och annan personal (arbetsgivarroll), som är skyldig att upprätta bokföring eller andra handlingar, som registrerar studerande som studerande, som bedriver verksamhet som regleras i lag eller förordning, som följer den riksomfattande undervisningsplanen och som finansieras eller övervakas av en offentlig myndighet. En ny läroanstalt inrättas, en läroanstalt läggs ned eller slås samman med en annan läroanstalt enligt beslut av utbildningsanordnaren (huvudmannen för läroanstalten) eller av myndigheterna.

Statistikcentralen har gett varje läroanstalt en egen läroanstaltsbeteckning som identifierar läroanstalten. Läroanstalterna klassificeras enligt klassificeringen av läroanstaltstyper.

Läroinrättning inom fritt bildningsarbete

I Statistikcentralens utbildningsstatistik hör idrottsutbildningscentrer, folkhögskolor, medborgarinstitut, arbetarinstitut, studiecentraler och sommaruniversitet till läroanstalter för fritt bildningsarbete.

Studerande

I statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalterna avses med studerande personer som under kalenderåret är inskrivna vid läroanstalterna för utbildning som inte leder till examen. I bruttoantalet studerande räknas en person som studerande (deltagare)i varje utbildning han eller hon deltar i. En och samma studerande kan därmed ingå i antalet studerande flera gånger under kalenderåret vid en eller flera läroanstalter. Med nettoantalet studerande avses att en person räknas som studerande bara en gång vid en läroanstalt under kalenderåret.

Tilläggsundervisning

I statistiken över grundskole- och specialundervisning samt i statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter avses med tilläggsundervisning en frivillig ettårig tilläggsklass (årskurs 10) som är avsedd för unga som avlagt hela den grundläggande utbildningen. Till elever i tilläggsundervisning hör också elever med särskilt stöd som har förlängd läroplikt.

Undervisningstimme

I statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter avses med undervisningstimme en timme som hålls av lärare (föreläsare e.d.).

Utbildningsnivå

Nivå för indelning av utbildningar som leder till examen utgående från kravnivån.

Anmärkning:
För att bli antagen till utbildning på en viss utbildningsnivå krävs ofta att personen har avlagt en utbildning på lägre utbildningsnivå.

Utbildningsnivån mäts både på grundval av den planerade totala längden eller den målsatta tiden och på grundval av hur krävande utbildningen är.

Utbildningsnivåer: småbarnspedagogik och förskoleundervisning (varierar i längd), lägre grundnivå (6 år), högre grundnivå (3 år, totalt 9 år från början av grundnivån), andra stadiet (3 år, totalt 12 år från början av grundnivån), specialyrkesutbildningsnivå (1–2 år, totalt 13–14 år från början av grundnivån) på lägsta högre nivå (2–3 år, totalt 14–15 år från början av grundnivån) lägre högskolenivå (3–4 år, totalt 15–16 år från början av grundnivån) högre högskolenivå (5–6 år, totalt 17–18 år från början av grundnivån) och forskarutbildningsnivå (2–4 år, totalt 19–22 år från början av grundnivån).

Måttet för utbildningsnivå kan inte direkt beräknas på basis av de utbildningslängder som presenteras i det här begreppet.

Utbildningssektor

Grundläggande utbildning, gymnasieutbildning, yrkesutbildning, yrkeshögskoleutbildning, universitetsutbildning.

Utbildningssystem

Utbildningssystemet i Finland har följande sammansättning:

Förskoleundervisning ges i Finland till 6-åringar, i allmänhet i daghem. En del av 6-åringarna får förskoleundervisning i grundskolan. Det har varit obligatoriskt att delta i förskoleundervisningen från år 2015.

Den grundläggande utbildningen är allmänbildande utbildning som anordnas för hela åldersklassen. Alla barn som är stadigvarande bosatta i Finland är läropliktiga. Läroplikten inleds det år barnet fyller sju år. Läroplikten upphör, då lärokursen i grundläggande utbildning (den 9-åriga grundskolan) är avlagd eller då det gått 10 år sedan läroplikten började. I undantagsfall kan läroplikten på grund av handikapp eller sjukdom börja redan vid 6 års ålder och vara i 11 år. En person som fått avgångsbetyg för grundläggande utbildning kan föregående år eller samma år söka sig till tilläggsundervisning (10 klass).

Utbildning efter grundskolestadiet, dvs. gymnasieutbildning och yrkesutbildning är utbildning på andra stadiet. Gymnasieutbildningen är utbildning som leder till studentexamen. Utbildningen är 3-årig till omfattningen och ger en allmän behörighet för fortsatta studier. Yrkesutbildningen kan endera ha formen av läroanstaltsutbildning eller ske i form av läroavtal. I läroavtalsutbildning äger största delen av studierna rum i samband med praktiska arbetsuppgifter på en arbetsplats. Dessa studier kompletteras med teoretiska studier vid en läroanstalt. Examina är 3-åriga yrkesinriktade grundexamina som också ger en allmän behörighet för fortsatta studier vid yrkeshögskola och universitet.

Yrkes- och specialyrkesexamina är yrkesinriktad fortbildning. Dessa och också grundläggande yrkesexamina kan avläggas som fristående examen som är oberoende av hur yrkeskunskapen har förvärvats och där yrkeskunskapen kan påvisas t.ex. efter utbildning som förbereder för fristående examen eller med stöd av arbetserfarenhet.

Yrkeshögskoleexamina har en omfattning på 3,5-4,5 år och högre yrkeshögskoleexamina som förutsätter arbetserfarenhet är 1-1,5-åriga.
Universitetens lägre högskoleexamina har en omfattning på 3 år och de högre högskoleexamina är 2 år längre. Den som har avlagt en högre högskoleexamen kan fortsätta studierna i forskarutbildning som leder till licentiat- och doktorsexamen.

Vuxenutbildning

I läroanstalternas statistik över vuxenutbildning avses med vuxenutbildning utbildning, kurs eller utbildningsprogram som tar minst 6 timmar och som är avsedd för vuxna.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Det handlar om ett totalmaterial. Bristfälliga och felaktiga uppgifter efterfrågas.

Aktualitet

Uppgifter publiceras ungefär 11 månader efter referensperioden. Det förekommer ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och det faktiska publiceringsdatumet.
 

Punktlighet

Det förekommer ingen fördröjning mellan publiceringskalendern och det faktiska publiceringsdatumet.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken täcker hela Finland. Information innehåller inte områdesuppgifter.
 

Jämförbarhet över tid

Statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter, som beskriver vuxenutbildningen vid läroanstalterna, började framställas i början av 1990-talet. Populationen har utvidgats under årens lopp från yrkesläroanstalter till bland annat allmänbildande läroanstalter och yrkeshögskolor. Tidigare omfattade statistiken också vuxenutbildning som leder till examen. Framställningen av statistik över läroanstalternas utbildning som inte leder till examen började från år 2004 och från och med denna tidpunkt finns det en jämförbar tidsserie över deltagare samt lärarnas undervisningstimmar.

Enhetlighet över statistikområdena

Uppgifterna baserar sig på samma uppgiftskällor och de har gjorts med samma principer som Statistikcentralens övriga statistik som beskriver utbildning. Statistikgrenarna kan användas parallellt, bara man beaktar deras särdrag.
 

Intern enhetlighet

Uppgifterna är internt enhetliga.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Uppgifterna baserar sig på datainsamlingen om läroanstalternas utbildning som inte leder till examen, vilken genomförs via utbildningsanordnarna.

Datainsamlingsmetod

Uppgifter samlas in från utbildningsanordnarna, som organiserar datainsamlingen från sina läroanstalter (yrkesläroanstalter, yrkeshögskolor, musikläroanstalter, idrottsutbildningscenter, folkhögskolor, medborgarinstitut, sommaruniversitet och studiecentraler). Datainsamlingen genomförs som en webbenkät.
 

Frekvens för datainsamling

Datainsamlingen genomförs en gång per år

Metoder

Databehandling

När datainsamlingstiden gått ut överlämnar OpusCapita materialet till enheten för datainsamling. Där granskas materialet:
kontrollistor och kontrolltabelleringar görs rörande enhetsmaterialet (läroanstalt) och de gås igenom. Vid behov kontaktas utbildningsanordnarna för att korrigera felaktiga eller bristfälliga uppgifter.

Datainsamlingen överlämnar det statistikfärdiga materialet till enheten för befolknings- och välfärdsstatistik, där några kontrolltabeller körs från materialet. Därefter körs direkta fördelningar från materialet och de gås igenom. Till slut produceras tabellerna för publicering.
 

Datavalidering

Materialet valideras i många faser av statistikprocessen. Under processen för databehandling säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna med flera olika statistiska kontrollprogram, med tilläggsfrågor till uppgiftslämnarna och med jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Befolknings- och välfärdsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Innehåller inte uppgifter på personnivå, uppgifterna har samlats in och publicerats på läroanstaltsnivå.

Databastabellerna är i högre grad av standardformat och informationsinnehållet är precisare än i publikationstabeller. Bakgrundsvariablerna är vanligen precisare än i publiceringstabellerna. De variabler som klassificeras är läroanstaltstyp, utbildningsområde och utbildningsinnehåll, år och utbildningstyp.

Uppgifterna är offentliga och databastabellerna och publikationstabellerna innehåller inte variabler som definierats som känsliga.  
 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Uppgifter i statistiken levereras till Undervisnings- och kulturministeriet samt Utbildningsstyrelsen enligt avtalet om informationstjänst H9098-OKM-OPH.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

 

Kvalitetsbedömning

Statistikcentralen använder som totalram för kvalitetsledningen principerna för det europeiska kvalitetspriset (EFQM-principerna). Statistikbranschens egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Kvaliteten i statistiken över vuxenutbildning vid läroanstalter bedöms i flera faser av statistikprocessen.
Under processen för databehandling säkerställs en hög kvalitet på uppgifterna med flera olika statistiska kontrollprogram, med tilläggsfrågor till uppgiftslämnarna och med jämförelse med tidigare motsvarande statistik och övriga uppgiftskällor.
 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Tarja Seppänen
överaktuarie
029 551 3220

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna