Dokumentation som var i kraft 28.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Järnvägsstatistiken är en basstatistik över Finlands järnvägar och innehåller uppgifter om både bannätet och järnvägstrafiken. I statistiken beskrivs järnvägarnas tillstånd genom tidsserier och per bansträcka. Statistiken betjänar aktörer inom trafiksektorn genom att framställa statistikuppgifter som kan användas för planering, uppföljning, övervakning och beslutsfattande.

I statistiken finns tidsserieuppgifter om bannätet och järnvägstrafiken. Statistiken innehåller uppgifter om banor, trafikmateriel, tågtrafik, persontrafik, godstrafik, finansiering och olyckor. Uppgifterna omfattar hela järnvägssystemet i Finland.
För banornas del anges bannätets längder indelade enligt mängden spår, banklassificeringen och banornas funktionella klassificering. För en del av uppgifterna redovisas tidsserier.

Vad järnvägsmaterielen beträffar innehåller statistiken dragfordon enligt loktyp, vagnar för persontrafik och antalet passagerarplatser samt vagnar för godstrafik och maximibelastning i ton, som beskriver vagnarnas transportkapacitet.
För tågtrafikens del presenteras de viktigaste tåg- och dragfordonsprestationerna som en tidsserie.
Resorna inom persontrafiken och transportmängderna inom godstrafiken presenteras som tidsserier.
Antalet olyckor med anknytning till järnvägarna indelas efter typ av olyckshändelse samt antalet omkomna och allvarligt skadade.
 

Statistikens population

Järnvägsstatistiken är en basstatistik över Finlands järnvägar, där järnvägarnas tillstånd beskrivs med tidsserier och enligt bansträcka. Statistiken innehåller uppgifter om banor, trafikmateriel, tågtrafik, persontrafik, godstrafik, finansiering och olyckor. Uppgifterna omfattar hela Finlands järnvägssystem.
 

Statistisk enhet

För bannätets del är den statistiska enheten bansträckan och för prestationernas del tågets dragfordon och vagnar.
 

Måttenhet

Enheterna för prestationsuppgifter inom järnvägstrafiken är antal, passagerare, tågkilometer, lokkilometer, vagnsaxelkilometer, bruttotonkilometer och dragna bruttotonkilometer.
 

Referensperiod

Järnvägsstatistiken publiceras årligen före slutet av augusti och innehåller slutgiltiga årsuppgifter för föregående år. Prestationerna inom person- och godstrafiken publiceras också kvartalsvis, ungefär tre månader efter statistikkvartalets slut.
 

Referensområde

Uppgifterna omfattar hela järnvägssystemet i Finland. De viktigaste uppgifterna kan beskrivas områdesvis enligt bansträcka inom Finlands järnvägsnät.
 

Sektortäckning

Järnvägsstatistiken täcker situationen på Finlands järnvägar väl, eftersom bannätet är ett slutet system.
Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet är i huvudsak god även enligt internationella bedömningar. Nästan all statistik i Järnvägsstatistiken bygger på så kallad full statistikföring.
 

Tidstäckning

Järnvägsstatistiken har upprätthållits sedan 1933 och innan det kom Järnvägsstatistiken ut i form av Järnvägsstyrelsens berättelser, som producerades av Järnvägsstyrelsen mellan åren 1873 och 1932.
 

Distributionsfrekvens

Järnvägsstatistikens årsuppgifter publiceras i slutet av augusti på Statistikcentralens webbplats. Uppgifterna innehåller de slutgiltiga årsuppgifterna för föregående år.

För person- och godstrafikens del publiceras uppgifterna även kvartalsvis på Statistikcentralens webbplats. De uppgifter som anges i statistiken är slutgiltiga.
 

Begrepp

Bana

Järnväg som kan bestå av ett eller flera spår.

Banlängd

Huvud- och bibanornas totallängd exkl. sidospår.

Bruttotonkilometer

Sammanlagda bruttovikten av tågets sträcka och vagnar i ton X motsvarande tågkilometer.

Dragna bruttotonkilometer

Vagnarnas bruttovikt i tåget i ton X motsvarande tågkilometer.

Lok

Rälsfordon med egen motor för att dra och skjuta på ett tåg.

Lokkilometer

Av loket tillryggalagd en kilometer lång sträcka.

Personkilometer

Personkilometer (passenger-kilometre) är en måttenhet som beskriver personers transportarbete med något kommunikationsmedel. Det kan röra sig om personbil, buss, tåg, fartyg, flygplan eller vilket kommunikationsmedel som helst som är lämpat för persontransport. Om två personer färdas fem kilometer med ett kommunikationsmedel är antalet personkilometer tio. Transportarbetet multiplicerat med det genomsnittliga passagerartalet.

Persontrafikarbete

Antalet kilometer som ett personantal totalt inom en viss tidsenhet, vanligen ett år, färdas. Enhet personkilometer.

Spår

Järnvägslinje bestående av ett spårpar för spårfordon.

Spårlängd

Huvud- och sidospårens totallängd inkl. bibanor.

Tåg

Ett tåg är ett fordon bestående av ett lok och ett varierande antal vagnar som körs på järnvägen.

Tågkilometer

Av tåget tillryggalagd en kilometer lång sträcka.

Vagn

Med vagn avses en vagn utan egen motor som kopplas till ett tåg och som är avsedd för transport av antingen personer eller gods per järnväg.

Vagnaxelkilometer

Vagnarnas axelantal i tåget X motsvarande tågkilometer.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Järnvägsstatistiken täcker situationen på Finlands järnvägar väl, eftersom bannätet är ett slutet system. Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet är i huvudsak god även enligt internationella bedömningar. Nästan all statistik i Järnvägsstatistiken bygger på så kallad full statistikföring.
 

Aktualitet

Järnvägsstatistiken publiceras årligen före slutet av augusti och innehåller slutgiltiga årsuppgifter för föregående år. Prestationerna inom person- och godstrafiken publiceras också kvartalsvis, ungefär tre månader efter statistikkvartalets slut.
 

Punktlighet

Uppgifterna publiceras på utsatt datum.
 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna är jämförbara inom hela Finlands järnvägsnät.

De statistikbenämningar som används inom järnvägsbranschen är internationellt definierade av EU:s statistikkontor (Eurostat) och Internationella Järnvägsunionen (UIC). Det att medlemsländerna i EU har använt olika benämningar och definitioner har gjort det svårare att göra internationella jämförelser av järnvägsstatistik. EU-förordningen om järnvägstransportstatistik från år 2003 har dock förbättrat situationen.
 

Jämförbarhet över tid

Uppgifterna är väl jämförbara över tid. Jämförbara tidsserier finns att få för många decennier bakåt i tiden. Det har dock gjorts förändringar i klassificeringarna och definitionerna under årens lopp, och de markeras genom anmärkningar på de aktuella ställena i tabellerna.

Järnvägsstatistiken har upprätthållits sedan 1933 och innan det kom Järnvägsstatistiken ut i form av Järnvägsstyrelsens berättelser, som producerades av Järnvägsstyrelsen mellan åren 1873 och 1932.

De statistikbenämningar som används inom järnvägsbranschen är internationellt definierade av EU:s statistikkontor (Eurostat) och Internationella Järnvägsunionen (UIC). Det att medlemsländerna i EU har använt olika benämningar och definitioner har gjort det svårare att göra internationella jämförelser av järnvägsstatistik. EU-förordningen om järnvägstransportstatistik från år 2003 har dock förbättrat situationen.
 

Enhetlighet över statistikområdena

Järnvägsstatistiken är den enda regelbundna utredningen om Finlands järnvägar och järnvägstrafik. Järnvägsoperatörerna kan publicera uppgifter om person- och godstrafiken på järnvägarna för sin egen verksamhets del.
 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

De uppgifter som gäller banor är hämtade ur Trafikledsverkets databaser. De uppdateras årligen för att motsvara de ändringar som uppstår till följd av underhålls- och investeringsarbeten i bannätet.

De uppgifter som gäller trafik och materiel är huvudsakligen hämtade ur de tiotals databaser som järnvägsoperatörerna har och som uppdateras kontinuerligt. En del av uppgifterna handlar om försäljningsuppföljning, en del om separata register.
 

Datainsamlingsmetod

Uppgifter om banor fås från databaser om banorna. Uppgifter om person- och godstrafiken samlas också in direkt från järnvägsoperatörerna.
 

Frekvens för datainsamling

För person- och godstrafikens del samlas uppgifter även in kvartalsvis, och för alla andra uppgifters del samlas de in årsvis.
 

Metoder

Databehandling

Uppgifterna bearbetas för att motsvara de klassificeringar som används i statistiken.
 

Datavalidering

En expert bedömer uppgifterna innan de publiceras och jämför dem med materialet från föregående år.
 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen<o:p></o:p>

Organisationsenhet

Samhällsstatistik<o:p></o:p>

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken skyddas genom omsorgsfull tabellplanering.
 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Järnvägsstatistikens årsuppgifter och senaste kvartalsuppgifter blir tillgängliga på statistikens webbplats på informationens publiceringsdatum. Uppgifterna i statistiken finns också i Statistikcentralens databastjänst Statfin.
 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Järnvägsstatistiken täcker situationen på Finlands järnvägar väl, eftersom bannätet är ett slutet system. Uppgifternas exakthet och tillförlitlighet är i huvudsak god även enligt internationella bedömningar. Nästan all statistik i Järnvägsstatistiken bygger på så kallad full statistikföring.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Ville Keränen
överaktuarie
029 551 3609

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna