Dokumentation som var i kraft 3.12.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken innehåller årliga uppgifter om produktion av el och fjärr- och industrivärme i Finland efter produktionssätt och bränsle. 

Beskrivning av statistiken

Statistiken beskriver produktion av el och värme samt bränslen som används i produktionen i Finland. 

Statistikens population

Den grundläggande statistiken består av el- och värmeproducenter. Statistiken täcker alla som är anslutna till elnätet elproducenter, inklusive kombinerade värme- och kraftproducenter. När det gäller separat värmeproduktion är gränsen 10 000 megawattimmar (MWh) årsproduktion eller 5 megawatt (MW) värmeproduktionskapacitet (anläggningens totala yta). Dessa gränser kan avvikas från, om nödvändigt, om det aktuella växtområdet är till exempel särskilt betydelsefullt inom sin industri eller plats. Varje anläggningsområde är associerat med en webbplats och ett företag. Företagsinformation erhålls från företagsregistret. Utmaningen för vissa webbplatsuppgifter är att inte alla fjärrstyrda kraftverk har personal eller omsättning, så att de kanske inte finns i företagsregistret. 

Statistisk enhet

Energiproduktionsdata samlas in på anläggningsområdet, vilket innebär ett kraftverkskomplex i samma område. En växtplats kan bestå av en eller flera platser. Data produceras av växtenheten så att samtidigt I anläggningsområdet har varje kraftverksprocess sin egen produktions- och bränsleinformation. Basenheten är alltså ett kraftverk eller en värmeanläggningsprocess. 

Måttenhet

Statistik över el- och värmeproduktion publiceras i gigawattimmar (GWh, en gigawattimmar är en miljon kilowattimmar) och som en procentandel av den totala produktionen och konsumtionen. 
 
Bränsleförbrukning inom el- och värmeproduktion uttrycks i terajoules och i procent av bränslet av den totala konsumtionen. 
 
Ändringen från föregående år i procent publiceras också för alla uppgifter. 

Referensperiod

Uppgifter om el- och värmeproduktion publiceras en gång per år och täcker ett kalenderår. 

Referensområde

Uppgifterna samlas in från Finlands territorium, inklusive Åland. Varje anläggning (kraftverk, värmeanläggning) är ansluten till en plats vars plats bestäms på kommunal nivå. Materialet som produceras i publikationstabellerna är aggregerat på nationell nivå. 

Sektortäckning

Uppgifter om el- och värmeproduktion ger en omfattande bild av el som produceras i Finland, samt fjärrvärme och industriell värme och bränslen som tillhör dem.

Täckningen av fristående elproduktion och kombinerad värme och kraft och tillhörande bränslen är mycket bra (cirka 100%). 
När det gäller separat värmeproduktion är uppgifterna inte helt omfattande: små värmeproducenter saknas i uppgifterna, t.ex. industri och kommuner. Dessutom inkluderar statistiken inte egna pannor för hushåll och offentliga tjänster (t.ex. skolor). 

Tidstäckning

Produktionen av el per produktionssätt omfattar från år 1960 och framåt. Produktionen av el och värme med bränsle omfattar år 2000 och framåt. 
 
Uppgifterna är slutgiltiga, men vissa mindre korrigeringar eller förtydliganden kommer ibland till bränsleuppgifterna, till exempel. 

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras en gång per år. Eventuella revideringar av tidigare års uppgifter kommer att meddelas samtidigt med den senaste informationen. I extrema undantagsfall (t.ex. felaktiga data) kan data i databastabellerna också ändras vid andra tillfällen. 

Begrepp

Fjärrvärme

Värme producerad vid kraftverk, i värmepanna eller värmecentral och som via fjärrvärmenätet överförs för uppvärmning av byggnader och beredning av tappvarmvatten.

Fossila bränslen

Med fossila bränslen avses bränslen som har bildats av biomassa och lagrats i marken för miljoner år sedan. Till fossila bränslen hör bl.a. stenkol, brunkol, naturgas och bränslen som förädlats ur råolja. Även torv upptas ofta i internationella klassificeringar bland fossila bränslen, trots att torven är en bränsleform av betydligt yngre datum än de fossila bränslena.

Förbrukad totalenergi

Förbrukad totalenergi innehåller de bränslen som använts vid el- och värmeproduktionen samt vatten-, vind- och kärnkraft som gjorts kommensurabla med primärenergi. Vatten- och vindkraft görs kommensurabla med bränslen enligt direkt erhållen elektricitet (3,6 TJ/GWh) och kärnenergi räknas med verkningsgraden 33 procent av producerad kärnkraft (10,91 TJ/GWh). Praxisen motsvarar beräkningssättet för internationell energistatistik.

Förnybara energikällor

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

Industrivärme/ -ånga

Industriånga eller -värme som producerats i kraftverk eller värmepanna och som används vid industriell tillverkning (t.ex. torkning eller uppvärmning). Omfattar också den värme som producerats för uppvärmning av egna industribyggnader och som inte överförs via fjärrvärmenätet.

Kol

Kol har bildats ur växtrester för hundratals miljoner år sedan. Med kol avser man i energistatistiken stenkol (1211,1212), brunkol (1221), annat kol (1222,1228,1229) och koks som används som energikälla samt masugns- och koksgas som erhålls som biprodukt vid framställning av järn.

Kombinerad produktion av elektricitet och värme

En form av samproduktion av el och värme, där el och värme produceras samtidigt i samma process. Till kombinerad produktion hör sådan elproduktion med ång- eller gasturbiner eller motordrivna produktionsaggregat där den genererade värmen används inom industriella processer eller som fjärrvärme. Med hjälp av kombinerad produktion uppnås högre verkningsgrad och därigenom bättre bränsleutnyttjande än vid separat produktion.

Kondenskraft

Elenergi som produceras i en process som bygger på kondensering av ånga med hjälp av kylvatten och där man inte utnyttjar ångans värmeenergi.

Petajoule

Petajoule (PJ) är en energienhet som används för att ange energiinnehållet i bränslen och andra energikällor. 1 PJ = 1000 TJ; 1 TJ = 0,278 GWh

Separat produktion av el

Med separat produktion av el avses elproduktion i värmekraftverk som planerats enbart för produktion av elektricitet, elproduktion i kärnkraftverk, separat produktion av el med gasturbiner eller förbränningsmotorer samt vattenkraft och vindkraft. I separat produktion ingår även elproduktion som motsvarar den kondensatmängd som särskilts per körning med låg värmelast i samproduktionsanläggningar samt tilläggsproduktion med hjälpkondensatorer.

Separat värmeproduktion

Med separat värmeproduktion avses värmeproduktion i enbart sådana värmeverk, värmepannor samt fasta och flyttbara värmecentraler som avsetts för värmeproduktion. I den separata produktionen ingår också värme som tagits tillvara direkt i pannorna via en reduktionsventil i anläggningar för separat elproduktion eller anläggningar för samproduktion.

Terajoule

Terajoule (TJ) är en energienhet som ofta används för att ange energiinnehållet i bränslen. 1 TJ = 0,278 GWh.

Terawattimme

Terawattimme (TWh) är en energienhet som används för att ange producerad energimängd, dvs. el och värme. 1 TWh = 1 000 GWh = 1 000 000 MWh = 1 000 000 000 kWh; 1 TJ = 0,278 GWh

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Det är mycket liten risk för fel i elproduktionen. Täckningen för uppmätt och rapporterad produktion är över 99% av den totala produktionen. Vid produktion av elektricitet med bränsle och produktionssätt är felmarginalen knappast högre än detta, med undantag för produktion av solenergi, som erhålls från en kombination av uppmätta och modellerade data. 

Den rapporterade produktionen av fjärrvärme täcker inte alla små kommuner, men den totala felmarginalen (skillnaden mellan den rapporterade och den verkliga totalproduktionen) beräknas till högst vara i storleksordningen 1-2% av den totala produktionen. Felet i de rapporterade uppgifterna är av samma storleksordning som vid elproduktion. 

Inom industriell värmeproduktion är täckningen inte lika bra som inom fjärrvärme. I de rapporterade uppgifterna kan felet vara något större än inom fjärrvärme, eftersom industriell värmeproduktion kanske inte mäts, förutom för såld industriell värme. Statistisk partiskhet kan uppstå vid produktion av industriell värme, eftersom det ibland kan vara svårt att skilja mellan produktion av industriell värme och slutanvändning av bränslen i industrin. När det gäller såld industriell värme är detta inte ett problem, men för att undvika förspänning är det tillrådligt att titta på industriell värme som produceras av industrin för eget bruk tillsammans med branschens totala energianvändning: Statistik över industrins energianvändning.

Aktualitet

Uppgifterna publiceras för varje kalenderår ungefär 11 månader efter årets utgång. 

Punktlighet

Det finns inga tidsförseningar i el- och värmeproduktionsstatistiken. uppgifterna publicerades enligt release-kalendern. 

Fullständighet

Statistik om elproduktion täcker all el som produceras i Finland och ansluten till elnätet. Till och med en betydande del av värmeproduktionen ingår i statistiken: för fjärrvärme, nästan all produktion; för industriell värme är täckningen något lägre på grund av t.ex. att parallellstatistik - industriell energiförbrukning - täcker slutanvändning av energi, och avgränsningen mellan industriell värmeproduktion och slutanvändning är i vissa fall utmanande. 

Revidering av uppgifter

Informationen kan förändras något från föregående år, då den naturligtvis kommer att uppdateras i databasen. Vanligtvis ändringarna är dock små. 

Rutiner för revidering av uppgiftert

Alla ändringar kommer att matas in i databasen senast nästa utgåva. Stora ändringar kan exporteras till en databas mitt i en publiceringscykel. 

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Elektricitets- och värmeproduktionsstatistik är jämförbar med liknande statistik i andra EU- och OECD-länder på grund av de vanliga definitionerna som registrerats i energistatistikförordningen och OECD / IEA: s rapporteringsriktlinjer. Det kan finnas vissa skillnader i kombinerad värme- och kraftproduktion på grund av det sätt som alltid har använts i Finland skilja strikt mellan kraftvärme och separat produktion av el, även om kraftvärmeenheten har också separat elproduktion (så kallad ”kondenseringselektricitet”). I internationell energistatistik, allt länder kan inte skilja kraftvärme från all el som produceras i kraftvärmeanläggningar. I det här förhållandet Statistikcentralens uppgifter är alltså mer exakta än uppgifterna från andra länder i genomsnitt. För jämförbarhet med detta emellertid visas bara när man ser på elproduktion på en ganska detaljerad nivå. Total elproduktion är den mest internationellt jämförbara av alla energistatistik. 

I internationell statistik rapporteras endast värme sålda och relaterade bränslen i värmeproduktionen. Värme som produceras i industrin för eget bruk rapporteras inte, men de relaterade bränslena beräknas som konsumtion 
industriell energianvändning. Motsvarande statistik i Finland visar värmen som produceras av industrin inom omvandlingssektorn som värmeproduktion och motsvarande bränslen som input till transformationssektorn. 

El-export- och importvolymer kan jämföras genom spegling mellan Estland, Sverige, Norge och Ryssland. Mängderna mäts, så det är inte mycket skillnad mellan dem. Avvikelser kan orsakas av överföringsförluster på grund av mätningens geografiska placering: El som exporteras från Finland till Sverige mäts i Finland, men Sverige mäter samma el som importeras från Finland i Sverige. 

Jämförbarhet över tid

Statistikens tidsserier är jämförbara för elproduktion. Inom fjärr- och industriell värmeproduktion jämförbarheten är inte exakt densamma på grund av att små fjärrvärmeanläggningar och industriella värmeproducenter har lagts till i den årliga kollektionen under hela 2000-talet. När man tittar på enskilda institutioner är uppgifterna för tidsserierna jämförbar under hela 2000-talet. De viktigaste bränslegrupperna (kol, naturgas, olja, förnybar energi) har jämförbarheten mellan tidsserierna under 2000-talet är dock så bra att statistik tydligt och pålitligt kan identifieras trender i den relativa andelen bränslen i el- och värmeproduktion. 

Enhetlighet över statistikområdena

Förutom Statistikcentralen produceras statistik över el- och värmeproduktion huvudsakligen av Finlands energibranschförening, som publicerar el produktionsstatistik och distrikts temperaturstatistik. 

Finlands energibranschförenings elproduktionsstatistik överensstämmer helt med Statistikcentralens motsvarande med statistik. Det är små skillnader i fördelningen av elproduktion mellan industri och fjärrvärme mellan el producerad i samband med produktion. 

Energibranschföreningens fjärrtemperaturstatistik täcker endast fjärrvärmen för föreningens medlemmar / samhällen och det inkluderar bränslen. Statistikcentralens fjärrvärmeproduktion omfattar också flera dussin små produktion av värmekraftverk och bränsledata. 

Utsläpp från energiproduktion är en viktig del av GHG-inventeringen. Utsläpp från el- och värmeproduktion utgör en betydande del av inventeringen. Statistiken över el- och värmeproduktion överensstämmer helt med växthusgaser med en inventering av utsläpp från bränsleförbrukning från el- och värmeproduktion. 

Intern enhetlighet

Energistatistik utgör en enhetlig helhet där olika delar bildar t.ex. nationell energibalans och till exempel används siffror från elproduktionsstatistik i energiförsörjnings- och förbrukningsstatistik. Olika delar av energistatistik det finns alltså god koherens mellan dem. 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Den råa informationen är något mer detaljerad än den information som ska avslöjas. Exempelvis är separat värmeproduktion producerad i kraftvärmeverk reduktionsvärme samlas upp separat men i publicerade data reduktionsvärme kombineras med värme producerad i värmeanläggningar. På liknande sätt finns bränslespecifika uppgifter i rådata mer detaljerad än i upplysningarna. 

Datainsamlingsmetod

Statistikcentralens värmeproduktionsundersökning genomförs som en onlineundersökning. 

Frekvens för datainsamling

Uppgifter samlas in en gång per år. 

Dataskydd i statistiken

Dataskydd är en viktig grundprincip för statistisk åtgärd, vilket säkerställer tillgången till tillförlitlig grundinformation och respondenternas förtroende. Att ta hand om dataskydd är en förutsättning för det förtroende som Statistikcentralen behöver för datainsamling. 

Kostnader och svarsbörda

Ansträngningar har gjorts för att minimera svarsbördan så att ingen insamling av data sker. 

Metoder

Databehandling

Uppgifterna från Finlands energibranschförening överförs till produktionsdatabasen med hjälp av dataöverföringsprogram (SAS EG). Uppgifterna i Statistikcentralens onlineundersökning om värmeproduktion överförs automatiskt till produktionsdatabasen. Individen växtdata överförs också till produktionsdatabasen manuellt. 

Imputering och jämförelse av data mellan bränsledata från olika källor ska utföras antingen i separata filer, som har sammanställt växtspecifik information om bränslen från Energibranschföreningen, Energimyndighetens material för handel med utsläpp och från YLVA-databasen eller i produktionsdatabasen genom manuell jämförelse. Som ett resultat av jämförelse alla nödvändiga justeringar och imputationer görs manuellt i produktionsdatabasen. 

När uppgifterna har förenats och validerats görs en databasskub från vilken den erforderliga aggregerade informationen StatFin erhålls tabeller, kalkylbladstjänsten för energistatistik och internationell rapportering.

Datavalidering

Under insamlingen och framställningen av statistik har Statistikcentralen ständig kontakt med dataleverantörer, t.ex. information till Energibranschen och även om det behövs till enskilda anläggningar samt till Naturresurscentret för att säkerställa sammanhängande och korrekthet. 

Att jämföra och förena bränsleförbrukning mellan Statistikcentralens GHG-lagerdata är en viktig del kvalitetssäkring. Denna avstämning görs genom att jämföra växtspecifika data och slutligen för total konsumtion i bränslet. 

Imputeringsgrad / A7

Data för vissa variabler kanske inte är tillgängliga, så i vissa fall kan de behöva tillräknas. av sådant uppskattade data står för långt under 1% av all data. 

Korrigeringar

Statistiken överensstämmer med standarderna som följs i internationell statistik (Eurostat, IEA), som när uppdatera sin egen praxis för att uppfylla ändrade standarder. 

Dokumentering av metoder

Metodbeskrivningen för el- och värmeproduktionsstatistik är en del av kvalitetsbeskrivningen av statistiken.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistik 

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Befogenheter

Europeiska unionens energistatistikförordning (2008/1099 / EG) är den rättsliga grunden för Statistikcentralens energistatistik. All information som samlas in om el- och värmeproduktion är slutligen baserad på denna förordning. Statistikcentralen samlar in en del av uppgifterna med sin egen värmeproduktionsundersökning, men de flesta uppgifterna erhålls via partners för att undvika duplicering av datainsamlingen. Finska energibranschföreningen och de finska kommunernas förening är externa informationskällor. Dessutom jämförs växtspecifika bränsledata t.ex. Naturresurscentrets träanvändningsstatistik, uppgifter om handel med utsläpp och uppgifter från miljöverkets YLVA-databas. 

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Statistiken tillhör Finlands officiella statistik (OSF) och Europeiska statistiska systemet (ESS). 

Upplysningsskyldigheten är lagstadgad baserad på statistiklagen (280/2004, 14 §), enligt vilken handlare är skyldiga att tillhandahålla Statistikcentralen den information som krävs för att sammanställa statistik. Energistatistikförordningen (2008/1099 / EG) ålägger Statistikcentralen att rapportera till EU-uppgifter där statistik om el- och värmeproduktion är en viktig del.
 
Statistikcentralen är skyldig att rapportera energistatistik till IEA, en OECD-byrå.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Publikationstabeller för el- och värmeproduktionsstatistik har producerats genom att aggregera anläggningsdata på nationell nivå och att använda en bränsleklassificering på en så grov nivå att låga cellfrekvenser inte kan genereras.
 
Statistiska uppgifter släpps inte i identifierbar form utanför Statistikcentralen. Användningen av materialet är vetenskapligt 
För forskning och statistiska ändamål är detta endast möjligt på grundval av ett separat licensbeslut och 
i en okänd form.

Mer information om licenser

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Uppgifterna publiceras årligen i månadsskiftet oktober-november. Principen är att informationen ska vara så slutlig som möjligt och förenas t.ex. Med KHK-lagerdata.

Kalendern uppdateras på vardagar. Statistikcentralens publikationskalender för följande år publiceras årligen i december.

Datautbyte

Datainsamlingen utförs med en årlig undersökning av värmeproduktionen, som besvaras elektroniskt med ett internetformulär. Uppgifterna lagras i en databas och kontrolleras och vid behov ändras. Statistikcentralen har minskat företagens rapporteringsbörda genom att ta bort alla elproducenter från undersökningen. Denna information erhålls från deras undersökning om elproduktion som tillhandahålls av Finlands energibranschförening.

Finska energibranschföreningen har ett statistiskt samarbetsavtal med Statistikcentralen, enligt vilket Finlands energibranschförening samlar in uppgifter om elproduktion och fjärrvärmeverksamhet och lämnar in dem till Statistikcentralen.

Dessutom tillhandahålls data för vissa mindre värmeverk av Finlands kommuners sammanslutning eller från energibranschens fjärrvärmestatistik. 

Finlands energibranschförening publicerar statistik om elproduktion och fjärrvärme. Datakonsistens med Statistikcentralen 
med information som offentliggörs av medlemsstaterna säkerställs genom regelbundna kontakter.

Jämförande data om bränsledata finns tillgängliga, t.ex. Från naturresurscentret (vedbränslen), Energimyndigheten (material för handel med utsläpp) och miljöverket från YLVA-databasen.

Uppgifter som erhållits från Finlands naturresurscentrum (LUKE) används för att förfina uppgifter om användningen av träbränsle erhållna från andra källor, och å andra sidan kan data från LUKE kompletteras och förfinas med Statistikcentralens uppgifter. Samordnat samarbete på detta sätt säkerställer konsistensen av data mellan LUKE och Statistikcentralen.

Uppgifter från Energimyndigheten, Miljöverket och Finlands energibranschförening används för att förfina inte bara energistatistik utan också GHG-inventeringen. Genom jämförelse mellan anläggningar väljs den mest pålitliga bränsleinformationen för varje anläggning i samarbete med KHK-inventeringen om uppgifterna från olika källor skiljer sig åt. Denna procedur säkerställer konsistensen av energistatistik med data publicerade av GHG-inventeringen. 

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Resultaten av el- och värmeproduktionsstatistiken publiceras i energiserien i Finlands officiella statistik. På statistikens hemsida kan du hitta t.ex. beskrivning, begrepp och definitioner av statistik.

Definitioner av bränslen finns i Statistikcentralens bränsleklassificering.

Uppgifterna publiceras inte bara i StatF: s tabeller, utan också i Statistikcentralens energistatistikstabellpaket.

Eurostat och IEA publicerar nationell energistatistik på sina respektive webbplatser. I denna internationella statistik används uppgifter från Statistikcentralens el- och värmeproduktionsstatistik. 

Tillgänglighet av mikrodata

Statistikens enhetsnivå används endast för framställning av statistik och icke-statistiska författare har inte tillgång till mikrodata. 

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Målet är att hålla informationen så aktuell som möjligt. 

Användarnas behov

De statistiska uppgifterna används i Eurostat, internationella organisationer (t.ex. OECD / IEA och FN) och den finska allmänheten administration för att övervaka och analysera energiförsörjning och användning. Forskningsinstitut använder datamodeller som inputdata vid bedömning av effektiviteten hos energipolitiska åtgärder, t.ex. energiberoende, förnybara energikällor ur utvecklingen av energikällor och energirelaterade växthusgasutsläpp. 

Användarnas nöjdhet

Informationens tillgänglighet och kvalitet utvecklas baserat på feedback från användare. Möten hålls regelbundet med några viktiga användare (inklusive sysselsättnings- och ekonomiministeriet) för att diskutera kvaliteten på statistik och utvecklingsbehov. 

Kvalitetsbedömning

Utvärdering av uppgifternas noggrannhet och fullständighet genom att granska överlappande data från olika källor, i kombination med att säkerställa datorns interna konsistens, säkerställer att Statistikcentralens kvalitetskriterier uppfylls. Vid bedömningen av datakvaliteten, t.ex. följande allmänna statistiska metoder: 
  • jämförelse av data per institution med data från tidigare år 
  • jämföra data mellan olika datakällor från institution till institution 
  • jämför data samlade mellan olika datakällor. 
Dessutom, i el- och värmeproduktionsstatistiken, t.ex. följande statistiskt specifika kvalitetssäkringsåtgärder: 
  • granskning av anläggningens effektivitet, inklusive tidsserier 
  • granska och jämföra konstruktionsgraden för kraftvärmeanläggningar med tidigare år 
  • konsistens mellan anläggningsproduktion och kapacitet 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

El- och värmeproduktion är officiell statistik. Finlands officiella statistik (OSF) är samhällets utveckling och tillstånd en omfattande samling beskrivande statistik. Den innehåller nästan 300 statistik om 26 ämnen. Producenterna av officiell statistik i Finland har accepterat ett gemensamt kvalitetslöfte som förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetsnormer. säkerhetsåtgärder. Kvalitetskriterierna för officiell statistik i Finland är förenliga med European Statistics Code of Practice. God praxis i statistik presenteras i Statistikcentralens handbok för kvalitet i statistik.

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Ändringar i statistiken

Ändringsmeddelande

Statistikexperter

Tiina Myllymaa
överaktuarie
029 551 3336

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna