Detta är inte statistikens senaste dokumentation.

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten: dokumentation för statistiken

Dokumentation som var i kraft 29.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Statistiken gäller statens forsknings- och utvecklingsfinansiering. Statistiken innehåller uppgifter om finansiering för forsknings- och utvecklingsverksamhet som beviljats i statens budget till den offentliga sektorns organisationer. Utöver finansiering av FoU-verksamhet i Finland omfattar statistiken även finansiering av internationella vetenskapsorganisationer, forskningsorganisationer och FoU-program. Indirekt finansiering, såsom skattelättnader för forsknings- och utvecklingsverksamhet, ingår inte i statistiken. Variabeln är beloppet på FoU-finansieringen. FoU-finansieringen granskas enligt förvaltningsområde samt organisationens och forskningens samhällspolitiska målsättning.

Utgångspunkten för statistiken är att bedöma regeringens och ministeriernas mål gällande stöd för forskning och utveckling (FoU). Uppskattningarna om finansiering för forskning grundar sig på anslag i statens budgetförslag och på bevillningsfullmakter. Finansieringen granskas enligt budgeteringsåret och inte enligt bruksåret. Föremål för granskningen är även förändringar i FoU-finansieringen mellan olika år. Syftet med statistiken är att utreda omfattningen och allokeringen av den forsknings- och utvecklingsverksamhet som finansieras av staten:

Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. I produktionen av statistik över vetenskap och teknologi tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 avseende statistik om vetenskap och teknologi kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.

Statistikens population

Populationen är statens organisationer som delar ut forskningsfinansiering.

Statistisk enhet

Grundenheter är ministerier, ämbetsverk och övriga organisationer samt statens forskningsinstitut.

Måttenhet

Måttenheten i statistiken är en miljon euro.

Basperiod

Vid beräkning av realförändringar i utgifter används som index Statistikcentralens prisindex för offentliga utgifter (2010=100).

Referensperiod

Statistiken över statens forsknings- och utvecklingsfinansiering utkommer varje år. Statistikårets FoU-finansiering grundar sig på regeringens förslag till riksdagen om statsbudgeten. I statistiken beskrivs särskilt det innevarande årets forsknings- och utvecklingsfinansiering i statens budgetförslag och ändringarna jämfört med året innan.

Referensområde

Statistiken omfattar statens förvaltningsområde, inte kommuner eller samkommuner.

Sektortäckning

Statistiken omfattar forsknings- och utvecklingsverksamhet som finansieras av staten och populationen är centrala ämbetsverk, ministerier och forskningsinstitut som sorterar under ministerier.

Tidstäckning

Statistiken för finansiering av statens forskning och utveckling har upprättats sedan år 1975. Statistiken överfördes år 2022 som sådan från Finlands Akademi till Statistikcentralen.

Publiceringstidpunkten för preliminära uppgifter som baserar sig på budgetförslaget är februari under statistikåret (s-10). De slutliga uppgifterna som grundar sig på en godkänd, justerad budget publiceras i augusti (s+8). Förhandsuppgifterna preciseras senare i och med tilläggsbudgetar eller verkliga betalningsuppgifter. Målet är att för användarna producera en så valid tidsserie som möjligt om finansieringsutvecklingen, så snabbt som möjligt. De slutliga budgetuppgifterna påverkas utöver av tilläggsbudgetar även av verkliga betalningsuppgifter.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras årligen.

Begrepp

Forskning- och utvecklingsverksamhet

Med forskning och utveckling (FoU) avses kreativ och systematisk verksamhet för att öka fonden av vetande och att utnyttja detta vetande för att hitta nya tillämpningar. Kriteriet är att verksamheten strävar efter något väsentligt nytt.

Egenskaper hos forskning och utveckling:

Strävan efter ny information: FoU:s syfte är att producera ny information och nya resultat. Att enbart tillämpa befintlig information för att skapa nya lösningar, produkter, processer eller ny praxis är inte forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Kreativitet: Kreativitet, problemställning, tillämpning och utveckling av nya begrepp och idéer är präglande för FoU-verksamheten. Ett rutinmässigt förnyande eller utvecklande av produkter, processer, praxis eller modeller är inte FoU-verksamhet.

Inte säkert att det lyckas: Särpräglande för FoU-verksamheten är en osäkerhet både vad gäller resultaten och resurserna.

Systematisk verksamhet: FoU-verksamheten utförs planenligt och man följer upp realiseringen av den. Verksamheten har ett definierat syfte och inriktade planerade resurser. FoU-verksamheten har ofta organiserats som ett projekt, men kan även vara målinriktad verksamhet utförd av en person eller en grupp.

Ger resultat som kan överföras och/eller upprepas: Den information och de resultat som FoU-arbetet ger kan upprepas och överföras.

Forskning- och utveckling täcker följande funktioner

Grundforskning: Systematisk verksamhet för att erhålla ny kunskap utan att primärt syfta på någon tillämpning. Grundforskning är till exempel analyser av egenskaper, strukturer och beroendeförhållanden, vilkas avsikt är att skapa, testa och förklara nya hypoteser, teorier och lagbundenheter.

Tillämpad forskning: Systematisk verksamhet för att erhålla ny kunskap med en bestämd praktisk tillämpning som primärt syfte. Syftet kan till exempel vara att söka efter tillämpningar av grundforskningens resultat eller skapande av nya metoder eller medel för att lösa ett bestämt problem.

Med utvecklingsverksamhet avses användning av kunskap som förvärvats med tillhjälp av forskning och/eller praktisk erfarenhet för att åstadkomma nya produkter, tjänster, produktionsprocesser, -metoder eller väsentliga förbättringar av redan existerande sådana.

Forskningsanslag

Med statlig finansiering av forskning och utveckling avses anslag och bevillningsfullmakter som i statens budget anvisats för forsknings- och utvecklingsverksamhet, dvs. planer på att använda pengar. Den offentliga finansieringen av forsknings- och utvecklingsverksamhet omfattar de FoU-anslag som anvisats ministerierna, statens ämbetsverk och inrättningar. Utvecklingsarbetet inom de statliga affärsverken och kommunerna ingår inte i beräkningarna.

Samhällspolitiskt mål

Statens forsknings- och utvecklingsfinansiering analyseras i statistiken med utgångspunkt i forskningens samhällspolitiska (socioekonomiska) mål. Fördelningen av statlig finansiering av forskning och utveckling på olika mål beror på den som utför klassificeringen, i det här fallet finansiären. I Finland använder man sig av den NABS-indelningen.

Mark, vatten och atmosfär
Miljöskydd
Rymden
Markanvändning, trafiksystem och annan infrastruktur
Energi
Främjande av industrin
Hälso- och sjukvård
Jordbruk, skogsbruk och fiske
Utbildning
Kultur
Samhälleliga och sociala strukturer och processer
Universitet
Annan allmän vetenskaplig utveckling
Försvar

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Vid framställningen av statistiken följs OECD:s definitioner och rekommendationer. Forskningsfinansiering statistikförs enligt budgeteringsåret och inte enligt bruksåret. Som utgifter för forsknings- och utvecklingsverksamhet räknas den del av utgifterna som används för att finansiera verksamhet i enlighet med definitionen. Avgränsningen av forsknings- och utvecklingsverksamhet görs dock utifrån de instruktioner och definitioner som ges till uppgiftslämnaren för enkäten, vilket kan orsaka mätningsfel. Statistiken är en totalundersökning. Det uppstår i praktiken inget bortfall, eftersom uppgiftslämnarna kontaktas om det är nödvändigt.
 

Aktualitet

Publiceringstidpunkten för preliminära uppgifter som baserar sig på budgetförslaget är februari under statistikåret (t-10). De slutliga uppgifterna som grundar sig på en godkänd, justerad budget publiceras i augusti (t+8).

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifter som produceras i FoU-finansieringsstatistik är på en övergripande nivå jämförbara i OECD:s och EU:s medlemsstater. De största olikheterna mellan länderna är i klassificeringen av finansieringens samhällspolitiska målsättning.

Jämförbarhet över tid

1995 Forskningsinstitutens externa finansiering tas bort från statens FoU-anslag.
1997 Universitetssjukhusen inkluderas i kalkylerna.
2015 Naturresursinstitutet inleder sin verksamhet då Forskningscentralen för jordbruk och livsmedelsekonomi MTT, Skogsforskningsinstitutet Metla, Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet VFFI samt Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral Tikes statistikproduktion sammanslås.
2016 precisare underklasser som baserar sig på Nordforsk-klassificeringen avlägsnas och statistiken övergår till fördelning av målklasser i enlighet med NABS 2007.
2018 Business Finland inleder sin verksamhet (före detta Tekes). Yrkeshögskolorna avskiljs till en egen klass från den övriga finansieringen.
2019 Livsmedelsverket inleder sin verksamhet då Livsmedelsäkerhetsverket Evira, Landsbygdsverket Mavi samt en del av Lantmäteriverkets it-servicecentral sammanslås.
2020 Fastställandet av universitetens forsknings- och utvecklingsfinansiering grundar sig delvis på tidigare års verkliga forskningsutgifter och på forskningsutgifternas andel av universitetens basfinansiering. Forskningsfinansieringen påverkas av en uppdatering av beräkningsmetoden för statistikåret 2017, och av därmed ökade verkliga forskningsutgifter. År 2020 påverkar en uppdatering av beräkningsmetoderna uppgifterna om forskningsinstitutens forskningsfinansiering.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistiken över forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten beskriver den offentliga FoU-finansieringen, medan Statistikcentralens statistik över forskning och utveckling beskriver i sin tur utgifterna för FoU-verksamhet.

Intern enhetlighet

FoU-utgiftsstatistikens (utfallet) offentliga finansiering är inte nödvändigtvis samma som finansieringsstatistikens offentliga FoU-finansiering (avsikter). FoU-finansieringsstatistiken, till skillnad från forskningsstatistiken, innehåller även medlemsavgifter och finansieringsandelar i internationella organisationer. Den grundläggande definitionen för FoU-verksamhet är likadan i de båda statistikgrenarna.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statsbudgeten och tilläggsbudgetar. Datainsamling från ministerier, ämbetsverk, statens organisationer och forskningsinstitut.

Datainsamlingsmetod

Uppgifter insamlas på en elektronisk blankett från enheter inom statsförvaltningen som erhåller och utdelar forsknings- och utvecklingsfinansiering. Uppgiftslämnare är finansierande organisationer, ämbetsverk, ministerier och forskningsinstitut som sorterar under ministerier. Även ett forskningsprojekt kan vara en statistisk enhet. Till vissa delar erhålls uppgifter direkt ur budgetförslaget.

Vid beräkning av realförändringar i utgifter används som index Statistikcentralens prisindex för offentliga utgifter (2010=100). Statens totalutgifter och utgifter utan statsskuld har deflaterats med indexet för totalutgifter. Som deflator för forskningsutgifter har använts indexet för statens konsumtionsutgifter. En uppskattning av ökningen av kostnaderna fås från finansministeriet.
För jämförelsematerialet som sänds till OECD och Eurostat behövs ingående uppgifter per vetenskapsområde om forskningsfinansiering i målklassen för allmänt främjande av vetenskap. Vetenskapsområdesindelningen för underklassen för universitetens FoU-finansiering kan göras när FoU-statistiken är klar (s+10), med högskolesektorns utgifter fördelade per vetenskapsområde. Vid fördelningen av forskningsfinansiering i underklassen för övrigt allmänt främjande av vetenskap används uppgifter om Finlands Akademis finansiering av olika vetenskapsområden. Dessa uppgifter fås från Finlands Akademi.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna samlas in varje år.

Metoder

Databehandling

Uppgifterna granskas när de inkommit i fall av inkonsekvens och de jämförs med ifrågavarande moment i budgeten. De godkända siffrorna fördelas enligt förvaltningsområde, organisation och samhällspolitisk målklass.

Datavalidering

Uppgifter jämförs bland annat med föregående års svar och budget. Man säkerställer även att det angivna budgetmomentet är det rätta och att inga överlappningar förekommer i svar från olika parter. Siffrorna om utgifter för FoU-verksamhet i statistiken över forskning och utveckling kan användas som hjälp vid granskning av uppgifternas riktighet. Vid behov begärs tilläggsuppgifter från uppgiftslämnarna.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Företagsstatistik<o:p></o:p>

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Vid framställningen av statistiken följs OECD:s och Eurostats rekommendationer. På produktionen av statistik över vetenskap och teknologi (inkl. forsknings- och utvecklingsverksamhet) tillämpas statistiklagen (280/2004). Kommissionens förordning (EG) nr 753/2004 avseende statistik om vetenskap och teknologi kräver dessutom att uppgifter samlas in samtidigt som den styr framställningen av statistik.

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Eftersom information om statens forsknings- och utvecklingsfinansiering är samhälleligt betydande, har Statistikcentralen av statens forskningsinstitut begärt tillstånd att publicera inrättningsspecifika finansieringsuppgifter som gäller deras forsknings- och utvecklingsverksamhet.

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i statistiken är offentliga enligt statistiklagen (280/2004).

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Datautbyte

Resultaten i statistiken över forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten publiceras på utsatt datum på statistikens ingångssida. Via länkarna på ingångssidan kommer man bl.a. till statistikens beskrivning, begrepp och definitioner samt avgiftsfria statistikdatabastabeller (StatFin). Eurostat publicerar även uppgifter om statens forsknings- och utvecklingsfinansiering (GBARD) på sin egen webbplats.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.   

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.   

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Publiceringen av statistiken över forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten sker i slutet av februari. När siffrorna preciseras till de slutliga publiceras ett meddelande på statistikens ingångssida. Även databasen StatFin uppdateras med de nya uppgifterna.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Forsknings- och utvecklingsfinansiering i statsbudgeten är en officiell statistik. Finlands officiella statistik (FOS) är en omfattande statistiksamling som beskriver utvecklingen av och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av Finlands officiella statistik har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma kvalitetssäkringsåtgärder. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. I handboken Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken) beskrivs den goda praxis som följs i statistiken.

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Heidi Pirkola
överaktuarie
029 551 3246

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna