Dokumentation som var i kraft 24.2.2024

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Vägtrafikolyckor med personskada som kommit till polisens kännedom och som meddelats till Statistikcentralen.

Datamaterialet innehåller bl.a. följande uppgifter:
- som gäller olyckan: olyckans allvar, olyckstyp, tidpunkt, antal delaktiga
- med anknytning till olycksplatsen: landskap, kommun, plats på vägnätet, hastighetsbegränsning, korsning
- med anknytning till omständigheterna kring olyckan: väglag (torrt, vått …), väder (klart, regnigt …), ljusförhållanden
- med anknytning till delaktiga: vägtrafikantgrupp, ålder, kön, medborgarskap, resultat av utandningsprov, användning av rusmedel, uppgifter om körkort, identifikationsuppgifter.

Materialet innehåller alla olyckor med dödlig utgång och en stor del av de olyckor som lett till personskador. I årspublikationen ingår alla olyckor. Materialet på enhetsnivå är sekretessbelagt.

Beskrivning av statistiken

Statistiken över vägtrafikolyckor innehåller mångsidiga uppgifter om vägtrafikolyckor som lett till personskador och om personer som varit delaktiga i dem sedan år 1931.

Uppgifterna publiceras månatligen som preliminära uppgifter och på årsnivå som slutliga uppgifter. Uppgifterna används både nationellt och internationellt för uppföljning av trafiksäkerhetssituationen. Uppgifterna baserar sig på vägtrafikolyckor som kommit till polisens kännedom. 

Statistikens population

Med vägtrafikolycka avses en incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på ett område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn samt tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som en trafikolycka.

Statistisk enhet

Enheter i statistiken över vägtrafikolyckor: Olyckor, Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, Olyckor som kommit till polisens kännedom, Olyckor med dödlig utgång som kommit till polisens kännedom, Olyckor med personskador som kommit till polisens kännedom, Olyckor med allvarliga skador som kommit till polisens kännedom

Måttenhet

Enheter i statistiken över vägtrafikolyckor: Olyckor, Döda, Skadade (inkl. allvarligt skadade), Allvarligt skadade, Olyckor som kommit till polisens kännedom, Olyckor med dödlig utgång som kommit till polisens kännedom, Olyckor med personskador som kommit till polisens kännedom, Olyckor med allvarliga skador som kommit till polisens kännedom

Referensperiod

Referenstidpunkt för statistiken är kalenderår och -månad.

Referensområde

Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar regionalt hela Finland. Områdesklassificeringen är enligt det senaste publicerade året.

Sektortäckning

Statistiken över vägtrafikolyckor omfattar de olyckor som införts i polisens datasystem.

Tidstäckning

Uppgifter är tillgängliga fr.o.m. år 1931. Uppgifterna publiceras månatligen som preliminära uppgifter och på årsnivå som slutliga uppgifter.

Distributionsfrekvens

Statistiken över vägtrafikolyckor publiceras en gång i månaden som preliminära uppgifter och en gång om året som slutlig version.

Begrepp

Alkoholfall

En olycka där en delaktig förare eller fotgängare konstaterats (genom blodprov som visar minst 0,5 promille eller utandningsprov vars alkoholhalt är minst 0,22 milligram per liter utandningsluft) eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.

Allvarligt skadad i trafikolycka

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på vårdinrättning, och som har uppsökt vård inom sex dygn från olyckan och fått en eller flera skador som klassificeras som allvarliga enligt AIS-klassificeringen (AAAM, Association for the Advancement of Automotive Medicine).

Buss

Ett fordon tillverkat för persontransport med plats för fler än 8 personer utöver föraren.

Delaktig i trafikolycka

Som delaktig i olycka ses de förare av fordon och de fotgängare som varit delaktiga i olyckan samt de passagerare som avlidit eller skadats. Ett djur betraktas som delaktigt i djurolycka.

Dödsfall till följd av olycka

Olyckor i vilka en person avlidit inom 30 dygn till följd av olyckan, undantaget de personer som avlidit i en sjukdomsattack.

Fotgängare

Fotgängare, rullskridskoåkare, -brädesåkare, rullskidåkare, sparkåkare e.d.

Personbil

Vägmotorfordon, annat än moped eller motorcykel, som är avsett för persontransport och avsett för högst nio personer (inklusive föraren).

Rattfyllerifall

En olycka där föraren till ett motorfordon har konstaterats (genom blodprov som visar minst 0,5 promille eller utandningsprov vars alkoholhalt är minst 0,22 milligram per liter utandningsluft) eller med starka skäl misstänks ha varit alkoholpåverkad vid olyckstidpunkten.

Skadad i trafikolycka

En person som inte avlidit (inom 30 dygn efter olyckan), men som fått sådana skador vid olyckan som kräver vård eller observation på sjukhus, vård hemma (sjukledighet) eller operativ behandling t.ex. stygn. Om en person fått blåmärken, skråmor eller annat liknande som inte kräver behandling enligt ovan anses personen inte vara skadad.

Släpvagn

En bilsläpvagn är ett släpfordon tillverkat för person- eller godstransport eller turism.

Trafikdödad

En person som avlidit inom 30 dygn till följd av en olycka, exklusive de som avlidit i en sjukdomsattack.

Traktor

En traktor är ett motordrivet fordon som konstruerats särskilt för att driva jord- eller skogsbruksmaskiner som kopplas till den samt för att dra släpvagnar.

Till traktorer räknas inte maskiner som konstruerats särskilt för skogsbruk, såsom lunnare och skotare eller skogsmaskiner som är baserade på schaktningsmaskinschassier. Dessa fordon är motorredskap.

Vägtrafikolycka

En incident som gett upphov till person- eller egendomsskada, som enligt vägtrafiklagen har inträffat på en område avsett för allmän trafik eller ett område som allmänt används för trafik och där åtminstone en av parterna är ett fordon i rörelse. Utöver de fordon som nämns i vägtrafiklagen räknas även spårvagn och tåg i korsningsolyckor som delaktiga parter. Då en fotgängare faller omkull är det inte fråga om en trafikolycka, men däremot räknas omkullkörning med cykel (=fordon) som trafikolycka.

Klassificeringar

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

De publicerade uppgifterna kan anses vara rätt så tillförlitliga. Statistiken omfattar nästan hundra procent av alla olyckor som lett till döden. Täckningen kontrolleras med hjälp av dödsattester.

Täckningen är omkring 30 procent för skadade i vägtrafikolyckor. Det finns skillnader i hur olika typer av olyckor kommer till kännedom. Täckningen är sämst för cyklister som skadats i singelolyckor. Bristerna beror på att olyckorna inte kommer till polisens kännedom. Merparten av de olyckor som fattas och som leder till personskador är bara lindriga skador, eftersom vägtrafiklagen förpliktar att anmäla en olycka till polisen bara om någon har skadats allvarligt.

Aktualitet

Uppgifterna om vägtrafikolyckor publiceras som preliminära uppgifter månatligen, ungefär 3 veckor efter utgången av månaden. Slutliga uppgifter publiceras årligen i januari, ungefär 12 månader efter statistikårets slut.

Punktlighet

Uppgifterna publiceras den dag som finns angiven i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna är geografiskt jämförbara.

Jämförbarhet över tid

Åren 1931 - 1940 omfattade statistiken bara olyckor där ett motordrivet fordon var inblandat. En betydande förändring i statistikföringen skedde år 1978, då blåmärken, skråmor o.d. som inte leder till behovet av vård, inte längre ansågs vara skador. Ändringen av definitionen minskade antalet skadade med nästan 30 procent.

Polisen övergick till att använda det nya datasystemet år 1995. Övergången medförde problem vid jämförelse av olycks- och skadeuppgifter. Ändringen i datainsamlingen inverkar inte på jämförbarheten när det gäller dödsfall, då de fortfarande kontrolleras också i statistiken över dödsorsaker.

År 2003 tog Statistikcentralen i bruk ett nytt datasystem för behandling av uppgifter om vägtrafikolyckor. Det modernare datasystemet gjorde det möjligt att mera ingående behandla uppgifter om olyckor och att lättare utnyttja annat material. I och med att mer detaljerade statistikgrunder togs i bruk antalet skadade ökade med omkring 8 procent. Förnyelsen inverkade inte på antalet döda.

Fr.o.m. början av år 2007 har uppgifterna om vägtrafikolyckor kompletterats månatligen med uppgifter från de blanketter med förhandsinformation som polismedlemmarna i undersökningskommissionerna för trafikolyckor fyllt i. Detta bidrar till att förbättra de preliminära uppgifterna, särskilt när det gäller registreringen av alkoholfall.

Olyckor där ett fordon på grund av avkörning har krockat med ett mötande fordon har fr.o.m. år 2014 klassificerats som mötesolyckor i stället för avkörningsolyckor. Uppgifterna om typ av olycka är inte helt jämförbara med tidigare år.

För år 2014 infördes Institutet för hälsa och välfärds (THL) register över vårdanmälningar inom specialiserad sjukvård och primärvårdens öppenvård och en omvandlingstabell som The Association for the Advancement of Automotive Medicine har licensierat till EU-länderna. Med hjälp av tabellen är det möjligt att omvandla hälsovårdens diagnoser till AIS-värden (Abbreviated Injury Scale) som används i klassificeringen av trafikolyckornas allvarlighetsgrad. Genom att sammanslå vårdanmälningsregistret och olycksfallsmaterialet produceras uppgifter om antalet allvarligt skadade på årsnivå.

För de avlidnas del bibehålls jämförbarheten ända till början av tidsserien.
När det gäller skadade har den senaste ändringen skett år 2014.

Enhetlighet över statistikområdena

I enlighet med internationella rekommendationer definieras som döda i vägtrafikolyckor personer som inom 30 dygn efter olyckan avlidit till följd av den, med undantag av dem som avlidit till följd av sjukdomsanfall. Statistikcentralen avlägsnar inte självmord i vägtrafiken ur statistiken över vägtrafikolyckor. I vissa länder används en tidsgräns som avviker från 30 dagars gränsen för att definiera dödsfall i vägtrafiken. I alla länder är täckningen gällande olyckorna med dödlig utgång inte hundraprocentig.

I statistiken över dödsorsaker är antalet döda i vägtrafiken något större än siffrorna i statistiken över vägtrafikolyckor på grund av olika definitioner: statistiken över dödsorsaker omfattar bl.a. döda efter 30 dygn.

Utöver Statistikcentralens statistik över vägtrafikolyckor utkommer i Finland också annan statistik som utgår från olika kriterier. Institutet för olycksinformation OTI sammanställer sin egen statistik över olyckor för vilka ersättning har betalats ur trafikförsäkringen. Materialet baserar sig närmast på uppgifter som försäkringstagarna lämnat. När det gäller egendomsskador är det motiverat att använda OTI: s statistik, eftersom den innehåller en stor del av de lindriga krockar som parterna rapporterar till försäkringsbolaget, men inte till polisen.

Undersökningskommissionerna för trafikolyckor undersöker alla trafikolyckor med dödlig utgång i Finland. Undersökningskommissionernas resultat sammanställs årligen i rapporter. Dessutom görs separata undersökningar av undersökningskommissionernas material.

Trafikolyckor statistikförs också av sjukhus och hälsocentraler, men de insamlade uppgifterna är främst avsedda för hälsovården och kan inte till fullo användas i trafiksäkerhetsarbetet. Hälsovårdens uppgifter kan användas som kompletterande material, eftersom man får uppgifter som lämnas utanför annan statistik, t.ex. personer som skadats i den lätta trafiken.

I rapporten ”Statistik över vägtrafikolyckor i Finland” har man gjort en jämförelse av skillnaderna i statistiken:
https://www.traficom.fi/sites/default/files/media/publication/Tieliikenneonnettomuuksien%20tilastointi%20Suomessa_10022020_Turvallinen%20liikenne%202025_Traficom_2_2020.pdf

Enhetlighet över delårs- och årsstatistiken

På basis av de månatliga preliminära uppgifterna i statistiken över vägtrafikolyckor kan preliminära årsuppgifter beräknas. Först i de slutliga årsuppgifterna ingår dock uppgiften om allvarligt skadade.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken över vägtrafikolyckor är en totalundersökning. Statistikcentralen får de uppgifter om vägtrafikolyckor som sparats i datasystemet för polisärenden (PATJA) från polisen.

Statistikcentralen kompletterar årsmaterialet med uppgifter om avlidna från statistiken över dödsorsaker. Materialet kompletteras dessutom med uppgifter om olycksplatsen från Trafikledverkets Digiroad-datasystem, med räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO:s uppgifter, rättsstatistikens tvångsmedelsmaterial samt uppgifter från trafikskadekommissionerna om rattfylleriolyckor som lett till döden. Dessutom kompletteras materialet om vägtrafikolyckor årligen med Transport- och kommunikationsverket Traficoms uppgifter om körkort och motorfordon. Med hjälp av Institutet för hälsa och välfärds (THL) register över vårdanmälningar inom den specialiserade sjukvården och primärvårdens öppenvård och den omvandlingstabell som The Association for the Advancement of Automotive Medicine har licensierat till EU-länderna får man information om hur allvarligt skadan är.

Datainsamlingsmetod

Datakällor är de vägtrafikolyckor med personskada som införts i polisens datasystem och meddelats Statistikcentralen. Olyckorna har införts i polisens datasystem, varifrån de överförs till Statistikcentralen tre gånger i månaden. Polisens uppgifter kompletteras med uppgifter från Trafikledsverket, Transport- och kommunikationsverket Traficom och Statistikcentralens statistik över dödsorsaker.

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna från polisinrättningarna överförs till ett centraliserat register, de nya uppgifterna bearbetas och överförs till Statistikcentralen 3 gånger i månaden. Materialet för varje månad kompletteras ännu 3 månader efter respektive månads utgång.

Kostnader och svarsbörda

Skyldigheten att lämna uppgifter med anknytning till framställningen av statistiken grundar sig på statistiklagen och dess paragraf 14 (http://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2004/20040280). Enligt lag är statliga myndigheter trots sekretessbestämmelserna skyldiga att lämna Statistikcentralen för statistikframställningen nödvändiga uppgifter ur det datamaterial de förfogar över samt uppgifter om sin egen verksamhet och ekonomi, åligganden som de sköter, anställda och andra resurser som verksamheten förutsätter.

Metoder

Databehandling

Uppgifterna i databasen editeras enligt reglerna för databehandlingen och med hjälp av annat källmaterial. Det kontrolleras att personskadeolyckor inte ingår i egendomsskador. De olyckor som inte omfattas av definitionen av en vägtrafikolycka tas bort.

Datavalidering

Kontrollera att databasens variabelvärden är logiskt möjliga. I processens olika skeden görs kontrollkörningar och uppgifterna korrigeras på basis av dem.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Samhällsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet. 

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder. 

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas. 

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 

Sekretess – behandling av uppgifter

Både tabellerna och figurerna i publikationerna och databastabellerna har utarbetats på så sätt att känsliga uppgifter, såsom uppgifter om antalet delaktiga som är påverkade av alkohol- och andra rusmedel, inte publiceras på kommunnivå utan på hela landets nivå. Vid publiceringen av tabellerna säkerställs att enskilda personer inte kan identifieras i tabellens uppgifter. Uppgifterna i tabellerna görs grövre genom att klassificera variabler, såsom åldersuppgifter, i andra tabeller än de som täcker hela landet. Enskilda personer kan inte identifieras i tabellerna, även om det bara finns en observation i någon cell.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten. 

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik 

Datautbyte

Statistikcentralen upprätthåller också Trafikledsverkets material om vägtrafikolyckor. Statistikcentralen lämnar ut material på Trafikledsverkets begäran bara till dem som Trafikledsverket beviljar användningstillstånd och som polisen har beviljat tillstånd att lämna ut uppgifter enligt Statistikcentralens användningstillstånd.

Statistiken över vägtrafikolyckor stöder uppföljningen av trafiksäkerhetsläget nationellt och internationellt. Uppgifterna i statistiken används bland annat som grund för trafiksäkerhetsåtgärder och trafikplanering. Användare på den nationella nivån är ministerierna, de centrala ämbetsverken och organisationerna inom trafiksektorn, användare på den lokala nivån är närmast kommunerna. Internationellt levereras uppgifterna bland annat till FN:s ekonomiska kommission för Europa (ECE), OECD: s databas för vägtrafik och trafikolyckor (IRTAD) samt Europeiska unionens databas för vägtrafikolyckor (CARE), som baserar sig på ministerrådets beslut (93/704/EC).

Annan datadistribution

Databastabellerna över vägtrafikolyckor publiceras i en separat tjänst som finansieras av Statistikcentralen, Trafikskyddet, Polisstyrelsen, Traficom och Trafikledsverket. Dessutom publiceras databastabellerna i tjänsten Astika. År 2014 öppnades geodata om vägtrafikolyckor för öppen användning via gränssnittstjänster.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras. 

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (till exempel månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt. 

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska. 

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar. 

Tillgänglighet av mikrodata

Beslut om utlämnande av material över vägtrafikolyckor på enhetsnivå för forskningsändamål fattas av Forskartjänsterna och vid behov av avdelningschefen. Varje överlåtelse av material övervägs från fall till fall.

Statistikcentralen upprätthåller också Trafikledsverkets material om vägtrafikolyckor. Trafikledsverket beslutar om och svarar för överlåtelser av sitt eget material. Statistikcentralen sköter också informationstjänst i Trafikledsverkets namn för Trafikledsverket.
Statistikcentralen lämnar ut Trafikledsverkets material på verkets begäran bara till dem som verket beviljar användningstillstånd och som polisen har beviljat tillstånd enligt Statistikcentralens användningstillstånd.

Statistikcentralens generaldirektör beslutar om alla överlåtelser av material till utlandet.

Informationstjänsterna, som baserar sig på statistik över vägtrafikolyckor, följer principerna i detta dokument.
Vid uppgörandet av informationstjänstuppdrag ska dock hänsyn tas till uppdragets fallspecifika karaktär.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter. 

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt. 

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter. 

Kvalitetsbedömning

Statistiken genomgick en genomlysning hösten 2017.

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik. 

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi) 

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Mervi Härkönen
överaktuarie
029 551 3254

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna