Dokumentation som var i kraft 11.12.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Volymindexet för industriproduktionen beskriver den månatliga förändringen av produktionen till fast pris inom industrin. Syftet med statistiken är att ge snabb och tillförlitlig information om industrins konjunkturutveckling på en detaljerad näringsgrensnivå.

Statistikens population

Populationen utgörs av industriella arbetsställen och företag. I de näringsgrenar som använder omsättningen som sitt källmaterial ingår alla företag. Datainsamlingen för volymindexet för industriproduktionen baserar sig på ett urval bland näringsgrenarna och omfattar de företag som har det största förädlingsvärdet inom näringsgrenarna.
Indexen på den mest detaljerade näringsgrensnivån (den tresiffriga nivån) för volymindexet för industriproduktionen beräknas med hjälp av separata stratum. I stratum 1 strävar man efter att inkludera arbetsställen för företag med över 150 anställda inom näringsgrenen. Stratum 2 består av företag med över 50 men under 150 anställda. Stratum 3 består av företag med färre än 50 anställda. För företag med färre än 50 anställda används i stratum 3 i stället för egen datainsamling index som beräknats utgående från Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ.


 

Statistisk enhet

Statistikenheten för volymindexet för industriproduktionen är branschenhet.

Måttenhet

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen publiceras som indextal. På basis av indexen beräknas också förändringsprocent.

Basperiod

Basåret för tidsserierna är år 2015 (2015 = 100).

Referensperiod

Referensperioden för volymindexet för industriproduktionen är en månad. Statistiken publiceras med cirka 40 dagars fördröjning från slutet av den månad som statistikförs.

Referensområde

Volymindexet för industriproduktionen publiceras på riksnivå.
Volymindexet för industriproduktionen innehåller dock också verksamheter som har utförts utanför Finlands gränser. De största företagen frågas månatligen genom en försäljningsenkät om försäljningen av varor och tjänster från utlandet till utlandet. Uppgiften kan till exempel innefatta mellanhandel om den har uppgetts i bokslutet för ett företag som är verksamt i Finland. Uppgifterna i försäljningsenkäten täcker inte helt definitionen av global produktion i nationalräkenskaperna. Omsättningens kvalitet för de största globalt verksamma företagen har granskats, men det finns ingen fullständigt klar bild av hur väl den täcker den globala produktionen.

 

Sektortäckning

 Volymindexet för industriproduktionen omfattar följande huvudgrupper i näringsgrensindelningen TOL 2008: B Utvinning av material, C Tillverkning och D Försörjning av el, gas, värme och kyla. Med några undantag publiceras också huvudgruppernas underserier på näringsgrensindelningens tvåsiffernivå.Volymindexet för industriproduktionen omfattar följande huvudgrupper i näringsgrensindelningen TOL 2008: B Utvinning av material, C Tillverkning och D Försörjning av el, gas, värme och kyla. Med några undantag publiceras också huvudgruppernas underserier på näringsgrensindelningens tvåsiffernivå.

Tidstäckning

Månatliga uppgifter om volymindexet för industriproduktionen finns på webbplatsen från och med 1995.

Distributionsfrekvens

Statistiken publiceras månatligen på Statistikcentralens webbplats.

Begrepp

Kapacitetsutnyttjandegraden inom fabriksindustrin

Den procentuella andel av produktionskapaciteten inom fabriksindustrin som är i bruk under statistikföringsmånaden. Statistiken bygger på uppgifter som samlas in varje månad från arbetsställena.

Volymindex för industriproduktionen

Volymindexet för industriproduktionen beskriver den relativa förändringen av industriproduktionsvolymen jämfört med en viss basperiod. Från och med början av år 2002 övergick man till att använda kedjeindex i stället för basindex. Kedjeindexet beaktar bättre strukturförändringarna inom industrin.

Årsvolymindex för industriproduktionen

Det urvalsbaserade månatliga volymindexet justeras i efterhand med volymindexet för industriproduktionen (nu 1,5 år). Volymindexet för industriproduktionen har beräknats genom att dividera näringsgrensvisa förändringar i bruttovärdet med det enhetsvärdeindex som beräknats utgående från materialet (arbetsplatsvisa mängder och värden) i statistiken gällande förnödenheter inom industrin. Paasches volymindex som erhålls har använts som substitut för värdeökningen till fast pris.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen preciseras i senare publikationer. De främsta orsakerna till att uppgifterna preciseras är att de estimat som användes vid publiceringstidpunkten ersätts med verkliga källdata, att andra uppgifter kompletteras eller korrigeras retroaktivt samt att viktstrukturen uppdateras. Dessutom kan säsongsrensade serier och trendserier förändras även om inga ändringar sker i de ursprungliga serierna. De modeller som används vid säsongsrensningen uppdateras en gång per år, varvid revisionerna kan vara större än vanligt.
Populationen består av alla industriella arbetsställen och företag. I de näringsgrenar som använder omsättning ingår alla företag. Datainsamlingen för volymindexet för industriproduktionen baserar sig på ett urval bland näringsgrenarna och omfattar de företag som har det största förädlingsvärdet inom näringsgrenarna.

 

Aktualitet

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen publiceras med 40 dagars fördröjning.

Punktlighet

Det finns ingen fördröjning i publiceringen av uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen. Uppgifterna har publicerats de dagar som anges i publiceringskalendern.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

När statistiken framställs används de europeiska definitionerna i enlighet med förordningen om konjunkturstatistik. De statistiska uppgifterna är därför internationellt jämförbara och täcker hela Finland.

Jämförbarhet över tid

Industriproduktionens månatliga volymindex har producerats sedan 1950. Man har strävat efter att göra uppgifterna så tidsmässigt jämförbara som möjligt. Det har dock skett förändringar i statistikens beräkningsmetod och källmaterial med tiden, så uppgifterna kan inte anses vara helt jämförbara över tid. I samband med den senaste ändringen får en del serier ett tidsserieavbrott vid årsskiftet 2016 och 2017 i och med att källmaterialet ändras. Uppgifter om näringsgrenar som framställs på basis av omsättningsindex beskriver produktionen på ett bredare plan, även till exempel i fråga om fabrikslös produktion och tillverkning utomlands. Uppgifter om näringsgrenar som produceras utifrån omsättningen från och med 2017 räknas upp i statistikens metodbeskrivning (på finska).

Enhetlighet över statistikområdena

Den företagsstatistik som Statistikcentralen producerar kan delas in i struktur- och konjunkturstatistik. Skillnaderna i statistiken uppstår till följd av längden på beskrivningstiden, eftersläpningen vid publiceringen och tiden för beskrivning av konjunkturstatistiken och eftersläpningen vid publiceringen är kortare och datainnehållet mindre omfattande än i strukturstatistiken. Till företagens strukturstatistik hör bland annat struktur- och bokslutsstatistiken över företag, som beskriver företagens struktur och verksamhet på årsnivå. Företagens konjunkturstatistik består bland annat av månadsgrafer över affärsverksamheten. Årsstatistiken är tvärsnitt av företagsverksamheten under året i fråga. Däremot har konjunkturuppgifterna gjorts tidsmässigt jämförbara till exempel i fråga om företagsarrangemang och överföringar av näringsgrenar så att indikatorerna beskriver förändringarna inom respektive näringsgren.
Av den årliga struktur- och bokslutsstatistiken över företag publiceras varje år preliminär och slutlig statistik. De preliminära uppgifterna blir klara i september året efter statistikåret och de slutliga uppgifterna i december.
Uppgifterna i statistiken över industriproduktionen beskriver den produktion som skett i Finland under kalenderåret, medan uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen beskriver de månatliga uppgifterna.

 

Intern enhetlighet

Volymindexet för industriproduktionen tillhör konjunkturstatistik som beskriver utvecklingen för olika delfaktorer eller delområden inom ekonomin på kort sikt. Volymindexet för industriproduktionen beskriver förändringen av produktionen till fast pris på en detaljerad näringsgrensnivå.
Uppgifterna i statistiken kan inte helt jämföras med andra konjunkturindikatorer inom industrin, eftersom näringsgrenstäckningen avviker från täckningen t.ex. när det gäller statistiken över industrins orderingång.

 

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Som källmaterial vid produktionen av volymindexet för industriproduktionen används uppgifter om omsättningen för en del näringsgrenar och inom dessa näringsgrenar används totalmaterial.
För en del näringsgrenar efterfrågas produktionens värde och mängduppgifter i industriproduktionens egen datainsamling och företagen väljs utifrån ett urval. För dessa näringsgrenar kompletteras uppgifterna också med Skatteförvaltningens material över skatter på eget initiativ. I statistikens finskspråkiga metodbeskrivning redogörs närmare för vilket källmaterial som används inom respektive näringsgren.

 

Datainsamlingsmetod

Uppgifterna i Statistikcentralens egen datainsamling samlas in med ett webbformulär. Därtill har Statistikcentralen ett avtal med Skatteförvaltningen om att Skatteförvaltningen skickar uppgifterna i materialet över skatter på eget initiativ till Statistikcentralen varje månad på överenskommen dag.
Webbformuläret för volymindexet för industriproduktionen har testats i samband med att det togs i bruk och senare i samband med ändringar i det. Dessutom följs svarsbortfallet upp varje månad.

 

Frekvens för datainsamling

Uppgifterna i volymindexet för industriproduktionen samlas in månatligen.

Metoder

Databehandling

Beräkning av den egna datainsamlingen för volymindexet för industriproduktionen
Beräkningen av statistiken inleds med att man utifrån uppgifterna om varuproduktionen för enskilda arbetsställen eller företag beräknar förändringarna i produktionsvolymen för arbetsstället eller företaget. På detta sätt går man till väga för att ur mängd- och värdeuppgifterna bilda ett entydigt tal som beskriver arbetsställets eller företagets utveckling. De varuspecifika uppgifterna viktas samman genom att använda värdet av föregående års produktion som vikt för varje vara. Värdeuppgifterna deflateras i det här skedet.
I nästa skede av beräkningen skapas stratumspecifika uppgifter per näringsgren om volymförändringarna. Uppgifterna om företag som hör till de olika storleksklasser som beskrivs ovan kombineras genom att man viktar samman uppgifterna om företag i en viss storleksklass som hör till samma näringsgren. Som vikter används antingen företagens eller arbetsställenas produktionsvärden eller vikter som beräknats utifrån urvalet.
Därefter viktas de stratumspecifika uppgifterna samman på näringsgrensindelningens tresiffriga nivå. Med de erhållna ändringsuppgifterna kedjas föregående års index framåt och på så sätt får man det slutliga näringsgrensindexet på näringsgrensindelningens tresiffriga nivå. Vid viktningen av stratumen används bruttovärdesuppgifter från totalmaterialet för den regionala företagsstatistiken för företag i motsvarande storleksklass som företagen i stratumet.
Beräkning baserad på omsättningsindex
För en del näringsgrenar beräknas volymindexet genom att omsättningsindexet för den aktuella näringsgrenen räknas om till fast pris. Beräkningen av omsättningsindex bygger på förändringsestimering. Uppgifterna kan inte beräknas direkt genom summering eftersom det inte finns ett fullständigt material att tillgå för de senaste månaderna: uppgifter har samlats in endast från en del av företagen. Med metoden jämför man jämförbara observationer för redovisningsmånaden och motsvarande månad året innan genom att beakta till exempel företagsarrangemang och ändringar i rapporteringspraxis för bokföringen. Indexen beräknas månatligen på nytt till dess att materialet är slutligt. De senaste månadernas index har beräknats med hjälp av en metodisk tidsseriemodellering. Detta minskar revisioner som beror på den långsamma ackumuleringen av material. Uppgifterna för den senaste månaden i statistiken publiceras med en eftersläpning på omkring en och en halv månad.
Bildandet av näringsgrenar som ska offentliggöras och indexberäkning
Med hjälp av näringsgrensindex på tresiffrig nivå kan man räkna ut olika aggregatindex som förenar flera undernäringsgrenar som viktade medelvärden för näringsgrensindexen. Vid aggregeringen används som vikt näringsgrenens förädlingsvärde beräknat på totalmaterialet.
I Finland räknas volymindexet för industriproduktionen som ett kedjeindex med rörliga vikter där den viktstruktur som används vid beräkningen uppdateras årligen. Fördelen med den fortlöpande uppdateringen är att statistiken så snabbt som möjligt återspeglar strukturförändringarna inom industrin. Nackdelen är bland annat att indextalen kan justeras nästan två år bakåt.
Även om indexet inte innehåller något fast basår publiceras uppgifterna relaterade till ett visst utvalt referensår, vars medeltal för indexen i den ursprungliga serien är 100. Referensåret är 2015 från och med uppgifterna för januari 2018. Även indextalen för tidigare år har ändrats så att de är jämförbara med indexen för det nuvarande referensåret (2015 = 100).

 

Datavalidering

Materialet i volymindexet för industriproduktionen valideras i flera skeden av statistikprocessen.
Validering av materialet från den egna datainsamlingen för volymindexet för industriproduktionen
Materialet granskas på enhetsnivå vid varje beräkningstillfälle genom att man går igenom de viktigaste ändringarna och avvikande observationer.
Validering av materialet som baserar sig på omsättningsindex
Databasen som baserar sig på Skatteförvaltningens material och Statistikcentralens försäljningsenkät uppdateras kontinuerligt. I vissa variabler har man observerat systematiska feltyper som korrigeras redan före beräkningen. Index som beräknats på grund av materialuppdateringar, såsom ackumulering av material eller ändrade månadsdata för företag, kan ändras något från en beräkningstidpunkt till en annan. Vid beräkningen av index korrigeras eller raderas observationer som visar sig vara felaktiga. Materialet granskas på företagsnivå vid varje beräkningstillfälle genom att man går igenom de mest betydande företagsarrangemangen och förändringarna i omsättningen samt startade och nedlagda företag.
Revisionerna granskas på mikro- och makronivå i samband med granskningsprocessen. Även särdragen för olika näringsgrenar beaktas när materialet valideras.

 

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Företagsstatistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a.om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagensamt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.

Ytterligare information: Statistiklagstiftning 

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelserav datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi) 


 

Sekretess – behandling av uppgifter

Publikationen av volymindexet för industriproduktionen innehåller inte uppgifter på enhetsnivå. I indexberäkningen används som täckningskriterier både tröskelregeln, det vill säga att den cell som publiceras ska ha minst tre företag, och dominansregeln, det vill säga att en enhet ska utgöra mindre än 80 procent av det totala värdet av den uppgift som publiceras.
Näringsgrenarna 19, 20, 21, 22, 26, 27, 29 och 30 publiceras inte separat eftersom de har dominerande företag. Dessa publiceras som kombinerade näringsgrenar och de ingår i siffrorna för hela industrin (TOL BCD).
Uppgifterna skickas till Eurostat som konfidentiella, alltså flaggade, om det på publiceringsnivå finns tre eller färre enheter.   

 

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Datautbyte

Uppgifterna i statistiken skickas månatligen till konjunkturindikatorn för produktionen och nationalräkenskaperna. Dessutom skickas uppgifterna månatligen till Eurostat på publiceringsdagen och Eurostat publicerar uppgifterna på sin webbplats.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads-och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringarså transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrornafinns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna.

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändratsmellan det första och det senaste offentliggörandet.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på volymindexet för industriproduktionen bedöms i flera olika skeden av den statistiska processen. Varje månad granskas revisioner av statistikens enhetsmaterial och koherensen med den övriga konjunkturstatistiken.
Varje år görs jämförelser med uppgifterna i statistiken över industriproduktionen.

 

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Ramarna kompletterar varandra. Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras. 

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik 

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter. 

Statistikexperter

Maarit Mäkelä
överaktuarie
029 551 3324

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna