Dokumentation som var i kraft 22.8.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

Arbetsförmedlingsstatistiken ger en färsk och omfattande bild av förändringarna på arbetsmarknaden och deltagandet i olika tjänster. I offentligheten följs varje månad särskilt förändringarna i arbetslöshetsgraden jämfört med motsvarande månad året innan. De säsongrensade siffrorna används för att följa förändringstrenden. Arbetsförmedlingsstatistiken ger också information om lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna och om antalet personer som deltagit i arbets- och näringsförvaltningens tjänster.

Beskrivning av statistiken

Arbetsförmedlingsstatistiken innehåller viktiga data om arbetssökande som registrerats vid arbets- och näringsbyråerna, speciellt om arbetslösa arbetssökande, arbetskraftspolitisk service och lediga jobb. Omfattningen av grupperna med arbetssökande beskrivs med antalet personer och också med antalet deltagare i arbetskraftspolitisk service. Med lediga jobb avses antalet lediga jobb som finns anmälda på arbets- och näringsbyråerna på granskningsdagen. Arbetslösa personer ska registrera sig som arbetslösa arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå för att kunna få utkomstskydd för arbetslösa. I siffrorna ingår också kunder som deltar i kommunförsöket.

StatFin och Sysselsättningsöversikten innehåller arbetsförmedlingsstatistikens viktigaste uppgifter om arbetssökande, arbetslösa arbetssökande, olika tjänster och lediga jobb. Arbetssökandena statistikförs bland annat efter grupp av arbetssökande. Det finns mycket information om arbetslösa arbetssökande grupperad efter utbildning och yrke, åldersgrupp, kön, närings-, trafik- och miljöcentralens område och arbetslöshetsperiodens längd. På samma sätt har de lediga jobben statistikförts efter region, yrkesgrupp och bransch. Dessutom finns det information tillgänglig om antalet jobb som förmedlats varje månad.

Syftet med arbetsförmedlingsstatistiken är i första hand att vara ett verktyg för uppföljning och mätning av arbets- och näringsförvaltningens verksamhet. Statistiken används vid utvecklingen av de tjänster som olika kundgrupper behöver. Dessutom utnyttjas arbetsförmedlingsstatistiken på ett omfattande sätt inom forskning, den offentliga förvaltningen och de kretsar som aktivt följer arbetsmarknaden. Förhoppningsvis är medier, organisationer och förbund inom branschen samt enskilda medborgare intresserade av arbetsförmedlingsstatistiken.

Statistikens population

Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver personer som anmält sig som arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå, lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna och personer som deltagit i arbets- och näringsförvaltningens tjänster.

Statistisk enhet

Statistikenheten i arbetsförmedlingsstatistiken är person och ledigt jobb.

Måttenhet

Mätenheterna i arbetsförmedlingsstatistiken är antalet personer, antalet lediga jobb samt antalet veckor, dagar och perioder.

Referensperiod

I arbetsförmedlingsstatistiken används i regel tvärsnittsdata för sista arbetsdagen vid månadens slut = beräkningsdagen eller statistikperiodens utfall för en månad, ett tertial, till exempel januari–augusti, eller ett helt år.
Kvartals- och årsmedelvärdena är medelvärden av månadsresultaten, dvs. de beskriver läget under en ”medelmånad” bland statistikmånaderna.

Referensområde

Referensområdet i arbetsförmedlingsstatistiken är hela Finland. Uppgifter kan tas fram genom regionindelning efter närings-, trafik- och miljöcentral (NTM-central), landskap, ekonomisk region, kommun, arbetsmarknadsområde och arbets- och näringsbyrå.

Sektortäckning

Arbetsförmedlingsstatistiken beskriver månatligen personer som anmält sig som arbetssökande på en arbets- och näringsbyrå, lediga jobb som anmälts till arbets- och näringsbyråerna och personer som deltagit i arbets- och näringsförvaltningens tjänster.

Tidstäckning

Enhetliga tidsserier enligt nationella definitioner är tillgängliga från 1991 och senare och på webbplatsen från 2006 och senare. Dessutom är material från 1981 och senare tillgängligt på mikrokort på Riksarkivet.

Distributionsfrekvens

De viktigaste månadsuppgifterna offentliggörs på webbplatsen Arbetsförmedlingsstatistik på https://tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt-och-arbetsformedlingsstatistik

De uppgifter som publiceras är slutliga. Månadsuppgifterna publiceras ungefär tre veckor efter utgången av statistikmånaden. Kvartals- och årsmedelvärdena publiceras samtidigt som uppgifterna för den sista månaden i varje kvartal. Tertialuppgifterna publiceras samtidigt som uppgifterna för den sista månaden i varje tertial. Halvårsstatistiken publiceras samtidigt som uppgifterna för juni och årsstatistiken samtidigt som uppgifterna för januari.

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet

Arbetsförmedlingsstatistiken bygger helt på ett registermaterial som varje månad överförs från arbets- och näringsförvaltningens kundservicesystem. Alla uppgifter i statistiken är därför registerbaserade och helt beroende av de uppgifter som har förts in i kundservicesystemet. Kundservicesystemet är ett omfattande registreringssystem för kunder och arbets- och näringsbyråernas olika tjänster, och det primära syftet med systemet är inte att tillhandahålla uppgifter för statistiksystemet. Ibland uppdateras uppgifterna i registret ännu efter statistikperioden, vilket innebär att tidpunkten för tillhandahållandet av enskilda statistiska uppgifter i statistiksystemet är relevant. Årsstatistiken sammanställs till exempel på nytt efter statistiktidpunkten så att informationen blir så omfattande och fullständig som möjligt för det aktuella statistikåret.

För att se till att uppgifterna i statistiksystemet är korrekta kontrolleras statistiska uppgifter på stickprovsbasis innan de offentliggörs, så att man hinner korrigera eventuella fel i sammanställningen av statistiska tabeller innan tabellerna offentliggörs. Dessutom är syftet att genom samarbete mellan experter som ansvarar för statistik, register och innehållsfrågor garantera överensstämmelsen mellan de uppgifter och variabler som finns i statistiksystemet respektive kundservicesystemet.

Aktualitet

Uppgifter i arbetsförmedlingsstatistiken offentliggörs varje månad, tertial, halvår och år. Månadsuppgifter offentliggörs ungefär tre veckor efter utgången av statistikmånaden. Tertialuppgifter offentliggörs samtidigt som uppgifterna för den sista månaden i varje tertial. Mer detaljerade och mer omfattande statistiska uppgifter offentliggörs i halvårsstatistiken tillsammans med uppgifterna för juni och i årsstatistiken cirka två månader efter utgången av statistikåret.

Punktlighet

Det finns inga fördröjningar mellan publiceringskalendern och egentliga utgivningsdagar.

Revidering av uppgifter

Uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken färdigställs enligt ett snabbt tidsschema och de offentliggjorda siffrorna är slutliga. Det har varit mycket sällsynt att siffror som en gång offentliggjorts har korrigerats.

Mätfel

Eftersom arbetsförmedlingsstatistiken bygger på registeruppgifter, kan det i statistiken i viss utsträckning (1–5 %) förekomma fel som beror på att uppgifterna om kunderna inte är uppdaterade i kundregistret. Grupperna av arbetssökande kan till exempel omfatta personer vars jobbsökning har upphört till exempel på grund av att de har fått jobb eller inlett studier. Om en sådan person inte anmäler en förändring i sin situation till arbets- och näringsbyrån, överförs uppgiften inte heller till arbetsförmedlingsstatistiken. Sådana fall blir korrigerade senast med några månaders fördröjning när personen inte enligt överenskommelse har kontaktat arbets- och näringsbyrån. Då avslutas till exempel jobbsökningen som gällt i onödan.

Bearbetningsfel

Potentiella fel i offentliggörandet av statistiken är bland annat felaktiga siffror som presenteras i texter, figurer eller tabeller i offentliggörandet eller användning av fel begrepp. Till skillnad från precisionen av uppgifter är felsituationer oväntade avvikelser från den normala statistikföringen.

Felen korrigeras och användarna informeras om dem så fort som möjligt. Arbets- och näringsministeriet informerar om betydande fel i samma omfattning som ministeriet offentliggör egentliga uppgifter och via samma kanaler.

En korrigerad statistikpublicering förses med en anteckning om korrigeringen och uppgifter om korrigeringstidpunkten. Om möjligt visas även de ursprungliga felaktiga uppgifterna.

Stavfel och andra formfel i statistiken korrigeras så fort och smidigt som möjligt och det görs ingen separat anteckning om felen på webbplatserna.

Information om ändringar i statistikdatabaserna läggs ut på webbplatsen Ändringar i databasen. I statistikdatabaserna administreras endast de senaste uppgifterna.

Avvikelser i tidsplanerna räknas också som felsituationer. Om offentliggörandet av statistikuppgifter blir avsevärt försenat från den angivna tidpunkten, meddelas förseningen på arbets- och näringsministeriets webbplats.

Jämförbarhet

Konsekvens och jämförbarhet

De jämförbara tidsserierna från 2006 och senare är de viktigaste uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken. Uppgifterna från 1991 och senare kan slås samman genom teknik och uppgifterna från 1981 och senare finns på mikrokort.

Geografisk jämförbarhet

Uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken är jämförbara mellan olika regioner i Finland.

På grund av olika nationella lagar, arbetssätt och definitioner i olika länder är den registerbaserad arbetsförmedlingsstatistiken inte jämförbar med statistik som baserar sig på motsvarande register i andra länder. EU-kommissionen samlar dock årligen in uppgifter om registrerade arbetslöshetssiffror i EU:s medlemsstater som jämförelseuppgifter i statistikdatabasen för arbetsmarknadspolitik (LMP database) och lägger även ut uppgifterna på sin webbplats och i publikationerna från denna databas.

Jämförbarhet över tid

Uppgifter som motsvarar arbetsförmedlingsstatistiken har samlats in sedan 1907. Under denna period har datainnehållet i statistiken, datainsamlingssätten och metoderna utvecklats flera gånger. Det finns jämförbara uppgifter om de viktigaste uppgifterna tillgängliga från 1991 och senare.

I början omfattade uppgifterna i den relativt begränsade statistiken endast det totala antalet arbetssökande respektive lediga jobb. Under årtiondenas lopp har datainnehållet utökats till följd av att antalet klassificerare och de objekt som ska statistikföras har ökat avsevärt.

Enhetlighet över statistikområdena

Utöver arbetsförmedlingsstatistiken omfattar Statistikcentralens statistik över arbetsmarknaden följande: arbetskraftsundersökning, statistik över lediga arbetsplatser, arbetsmiljöundersökning, statistik över arbetskonflikter, statistik över olycksfall i arbetet och sysselsättningsstatistik. Statistikcentralens arbetskraftsundersökning är en urvalsbaserad statistik som utgår från praxis och definitioner som har överenskommits på internationell nivå. Därför är innehållet i statistiken inte jämförbart när det gäller arbetslöshet. Information om den totala arbetskraften och antalet sysselsatta på arbetsmarknaden samt sysselsättningsgraden finns endast i arbetskraftsundersökningen. Skillnaderna mellan arbetsförmedlingsstatistiken och arbetskraftsundersökningen har utretts i rapporten En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik: https://www.tilastokeskus.fi/til/tyti/tyti_2019-09-13_men_001_sv.pdf

Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser är en urvalsbaserad statistik som förs kvartalsvis. I Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser inräknas jobb till vilka man har sökt anställda utanför verksamhetsstället, oberoende av sökkanal. I statistiken ingår med andra ord även jobb till vilka man enbart söker anställda via privata arbetsförmedlingstjänster eller direkta personkontakter. Å andra sidan omfattar inte heller statistiken över lediga arbetsplatser alla jobb, eftersom jobb inom vissa branscher och verksamhetsställen utan anställd personal har uteslutits från statistiken. Skillnaderna mellan statistiken över lediga jobb i arbetsförmedlingsstatistiken och Statistikcentralens statistik över lediga arbetsplatser beskrivs närmare i rapporten Jämförelse mellan Statistikcentralens och arbets- och näringsministeriets statistik: http://www.stat.fi/til/atp/index_sv.html

Statistikcentralens sysselsättningsstatistik är ett övergripande material som baserar sig på olika myndigheters registeruppgifter. Uppgifterna om enskilda personers verksamhet i sysselsättningsstatistiken gäller i huvudsak årets sista vecka. Uppgifterna om arbetslöshet i statistiken baserar sig på arbets- och näringsministeriets register över arbetssökande och därför stämmer de överens med uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken. Statistiken blir färdig i drygt 1,5 år och de preliminära uppgifterna i cirka ett år. Begreppen i sysselsättningsstatistiken, som baserar sig på administrativa register, är inte internationellt jämförbara.
Folkpensionsanstalten (FPA) och Finansinspektionen offentliggör statistik över utbetalda arbetslöshetsförmåner. FPA:s och Finansinspektionens uppgifter utgår från utbetalning av förmåner, dvs. hur många personer som förmåner har betalats till, till vilket belopp olika förmåner har betalats ut och varför. 

Enhetlighet med nationalräkenskaperna

Begreppen och definitionerna i arbetsförmedlingsstatistiken är inte förenliga med nationalräkenskaperna.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Arbetsförmedlingsstatistiken bygger på uppgifterna i arbets- och näringsbyråernas kundregister. Dessutom erhålls årligen uppgifter om arbetskraften efter kommun i Statistikcentralens sysselsättningsstatistik för beräkning av andelen arbetslösa arbetssökande av arbetskraften.

Datainsamlingsmetod

De nya och ändrade uppgifterna om jobbsökning, tjänster och lediga jobb överförs månatligen från arbets- och näringsförvaltningens replikerade statistikdatabas på individnivå inom kundservicesystemet till individdatabaserna i systemet för arbetsförmedlingsstatistik. I individdatabaserna sammanställs de egentliga statistiska tabellerna enligt vissa klassificerare och variabler genom ETL-körningar. I statistiken över lägesöversikter under enskilda månader ingår sådana personer i registret som uppfyller villkoren den sista vardagen i den aktuella månaden samt lediga jobb. Statistiken över månadsberättelser omfattar alla jobb och personer som uppfyller definitionerna i den aktuella tabellen under månaden i fråga, till exempel arbetslösa arbetssökande. Vanligen omfattar statistik som gäller en längre tidsperiod än en månad (tertialstatistik, halvårsstatistik och årsstatistik) alla personer eller lediga jobb som uppfyller villkoren i den statistiska tabellen under den aktuella perioden, med undantag för de årsmedelvärden som beräknas separat och som bygger på medeltalet för månadsuppgifterna.

Frekvens för datainsamling

Varje månad erhålls nya och ändrade uppgifter ur arbets- och näringsbyråernas kundregister.

Kostnader och svarsbörda

Uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken baserar sig på uppgifterna i arbets- och näringsbyråernas kundregister. På så sätt skapas de uppgifter som behövs för statistiken som en del av arbets- och näringsbyråernas kundserviceprocess. Under de senaste åren har kostnaderna för arbetsförmedlingsstatistiken varit 550000–650000 euro per år, inbegripet både interna personalutgifter och köpta externa IKT-tjänster.

Metoder

Datavalidering

Materialet och även de slutliga statistiska uppgifterna kontrolleras i anslutning till produktionsprocessen och rapporteringen. Materialet kontrolleras för första gången innan det levereras från kundservicesystemet. Produktionssystemet innehåller kontroller av de värden som är tillåtna för uppgifterna och logikkontroller. Kvaliteten på de statistiska uppgifter som ska offentliggöras säkras bland annat genom jämförelser med uppgifterna i arbets- och näringsbyråernas kundservicesystem och de statistiska uppgifterna vid motsvarande tidpunkt året innan.

Säsongrensning

Arbetsförmedlingsstatistiken innehåller inte enbart ursprungliga serier utan även så kallade trender. Trenderna har rensats med säsongvariationer som återkommer från år till år och med en slumpmässig variation. Den långsiktiga utvecklingsriktningen samt konjunkturväxlingen kan ses bättre i en trend än i ojusterade månadssiffror.

Trendkomponenterna i tidsserierna beräknas med Tramo/Seats-metoden, som rekommenderas av EU:s statistikkontor Eurostat, i systemet Demetra+. På grund av den tillämpade metoden förändras de senaste siffrorna för trenden något när uppgifterna för den följande månaden fogas till tidsserien. När säsongrensade serier och trendserier används, är det bra att beakta att de senaste månaderna i Tramo/Seats-metoden delvis bygger på modellbaserade prognoser och att särskild försiktighet därför ska iakttas i de slutsatser som dras utifrån prognoserna.

Dokumentering av metoder

Kvalitetsbeskrivningarna av Arbetsförmedlingsstatistiken finns på statistikens webbplats.

Principer och riktlinjer

Organisation

Arbets- och näringsministeriet<o:p></o:p>

Organisationsenhet

Avdelningen Sysselsättning och fungerande marknader<o:p></o:p>

Lagstiftning och andra överenskommelser

Statistikföringen styrs av den allmänna lagen om statens statistikväsen, dvs. statistiklagen (280/2004), och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999).

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras ovillkorligen i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), personuppgiftslagen (532/1999) och lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) samt EU:s dataskyddsförordning (2016/679). Datamaterialet är skyddat genom nödvändiga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av behandlingen. Arbets- och näringsministeriet har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar om konfidentiell behandling av uppgifter. Personalen har endast tillgång till uppgifter som är nödvändiga vid utförandet av arbetsuppgifter. De anställda har undertecknat en sekretessförbindelse när de har tillträtt tjänsten. Ett uppsåtligt brott mot dataskyddet leder till straff.

Sekretess – behandling av uppgifter

Uppgifterna i arbetsförmedlingsstatistiken lämnas inte ut i identifierbar form från arbets- och näringsförvaltningen (statistiklag 280/2004, personuppgiftslag 523/1999). Material får endast lämnas ut för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar utifrån ett separat beslut om tillstånd att använda uppgifter och så att identifieringsuppgifterna är raderade.

En dataskyddsbeskrivning finns på https://tem.fi/sv/dataskyddsbeskrivningar (dataskyddsbeskrivning för arbetsförmedlingsstatistik)

Principer för offentliggörande

I arbets- och näringsministeriets kalender för publicering av arbetsförmedlingsstatistiken anges på förhand alla statistiska uppgifter som publiceras under året. Statistiken offentliggörs på internet kl. 8.00, om inget annat anges. Kalendern uppdateras på vardagar. Kalendern för publicering av arbetsförmedlingsstatistiken för följande år publiceras i december varje år. Kalendern för publicering av statistik innehåller uppgifter om kommande publiceringsdagar.

Datautbyte

Datamaterialet innehållande arbetsförmedlingsstatistiken sänds årligen till Statistikcentralens forskartjänster och delvis till Statistikcentralen för användning i sysselsättningsstatistiken. Vissa uppgifter sänds månatligen till Statistikcentralen för användning i arbetskraftsundersökningen.

Tillgänglighet och tydlighet

Resultaten av arbetsförmedlingsstatistiken publiceras i serien Arbetsmarknaden som ingår i Finlands officiella statistik. De viktigaste månadsuppgifterna offentliggörs på bestämda dagar på webbplatsen Arbetsförmedlingsstatistik på https://tem.fi/sv/sysselsattningsoversikt-och-arbetsformedlingsstatistik. Under länkarna på webbplatsen finns bland annat en beskrivning, begrepp och definitioner som används i statistiken samt arbetsförmedlingsstatistikens avgiftsfria tabeller i Statistikdatabasen StatFin. I StatFin-tjänsten publiceras också de viktigaste uppgifterna i tertial-, kvartals-, halvårs- och årsstatistiken. Institutet för hälsa och välfärd och Folkpensionsanstalten publicerar statistik från arbetsförmedlingsstatistiken på sina respektive webbplatser.

Tillgänglighet av mikrodata

De uppgifter som samlas in för statistiska ändamål är sekretessbelagda enligt 24 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999). Materialet används endast för statistiska ändamål. Uppgifterna i materialet skyddas i enlighet med arbets- och näringsministeriets och Statistikcentralens dataskyddsföreskrifter, och uppgifterna om enskilda personer eller arbetsgivare framgår inte av de statistiska tabellerna.

Enligt 13 § i statistiklagen (280/2004) kan arbets- och näringsministeriet utifrån ett separat beslut om tillstånd att använda uppgifter lämna ut uppgifter för vetenskaplig forskning och statistiska utredningar, förutsatt att uppgifterna inte innehåller uppgifter som möjliggör direkt identifiering. Statistiklagen förbjuder användning av uppgifter som samlats in för statistiska ändamål vid undersökningar eller utredningar, tillsyn, rättegångar, administrativt beslutsfattande eller behandling av ärenden som gäller företag.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Arbetsförmedlingsstatistiken kan innehålla avvikelser eller fel på grund av de många skedena i statistikprocessen. Det har antingen det skett ett fel i själva sammanställningen av statistik eller det material som inhämtats ur ett kundregister har varit felaktigt. I sådana situationer försöker man så snabbt som möjligt identifiera källan till felet och tillhandahålla sedan en korrigerad statistik. Användarna informeras om de korrigerade uppgifterna på webbplatsen för arbetsförmedlingsstatistiken och, beroende på situation, även genom ett pressmeddelande från arbets- och näringsministeriet. Information om revideringarna finns på webbplatsen för statistiken på https://tem.fi/sv/publiceringsdagar-for-statistiska-uppgifter-bekrivning-och-kvalitetsbeskrivnin.

Användarnas behov

Månads-, tertial-, halvårs- och årsstatistiken i arbetsförmedlingsstatistiken ger information om säsongvariationerna och konjunkturväxlingarna på arbetsmarknaden. Tidsserierna i arbetsförmedlingsstatistiken beskriver förändringarna på arbetsmarknaden under långa perioder. Årsmedelvärdena beskriver arbetssökande, personer som deltagit i arbets- och näringsförvaltningens tjänster och lediga jobb till exempel grupperade efter yrke, utbildning, ålder, kön och område.

Syftet med arbetsförmedlingsstatistiken är i första hand att vara ett verktyg för uppföljning och mätning av arbets- och näringsförvaltningens verksamhet. Statistiken används vid utvecklingen av de tjänster som olika kundgrupper behöver. Arbetsförmedlingsstatistiken används också i större utsträckning som stöd för beslutsfattandet, vid uppgörande av arbetskraftspolitiska prognoser och planer samt vid uppföljning av sysselsättningseffekterna av olika åtgärder. Viktiga användare av resultaten är arbets- och näringsförvaltningen, ministerierna, de organ som ansvarar för områdesplaneringen, arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer, universitet och forskningsinstitut, internationella organisationer och Europeiska unionen.

Användarnas nöjdhet

Respons samlas in från offentliga användare och analyseras som en kontinuerlig process. Dessutom mäts nöjdheten hos användare inom arbets- och näringsförvaltningen årligen genom en separat enkät. Det senaste totalbetyget (3/2020) var 3,92 på en skala 1–5, där 1 = otillfredsställande och 5 = utmärkt.

Kvalitetsbedömning

Kvaliteten på arbetsförmedlingsstatistiken utvärderas i flera olika skeden av statistikprocessen.

Kvalitetssäkring

När arbets- och näringsministeriet sammanställer statistik följer ministeriet riktlinjerna för europeisk statistik (Code of Practice, CoP) och det ramverk för kvalitetssäkring (Quality Assurance Framework, QAF) som bygger på riktlinjerna. Riktlinjerna handlar om statistikmyndigheternas oberoende och ansvar samt kvaliteten på processerna och den information som offentliggörs. Riktlinjerna är förenliga med och kompletterar de principer för officiell statistik som antagits av FN:s statistikkommission. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är också förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik.

Arbetsförmedlingsstatistiken är en officiell statistik. Finlands officiella statistik är en omfattande samling statistik som beskriver samhällets utveckling och tillstånd. Den innehåller närmare 300 statistiska presentationer inom 26 teman. Tillhandahållarna av Finlands officiella statistik har antagit ett gemensamt kvalitetslöfte där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och gemensamma åtgärder för att säkra kvaliteten. Kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik är förenliga med riktlinjerna för europeisk statistik. God praxis som tillämpas i statistiken presenteras i Statistikcentralens handbok Laatua tilastoissa (Kvalitet i statistiken)

Användarnas tillgång

Uppgifterna offentliggörs samtidigt för alla användare.

Inom arbets- och näringsförvaltningen får uppgifterna i statistiken behandlas och information om innehållet i statistiken före offentliggörandet endast lämnas ut av personer som deltar i sammanställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i statistiken i det egna arbetet innan uppgifterna offentliggörs.

I särskilda situationer kan uppgifter lämnas ut enligt den så kallade embargoprincipen före den officiella publiceringstiden. Sådana situationer är lagstadgade eller avtalsbaserade leveranser av data till Statistikcentralen i syfte att utarbeta en publikation som ska ges ut efter att statistiken offentliggjorts eller i syfte att sammanställa en obligatorisk EU-rapport. I sådana situationer ska uppgifterna antecknas som konfidentiella till dess att de offentliggörs (embargoprincipen, dvs. mottagaren offentliggör inte uppgifterna före avtalad tidpunkt).

Statistikexperter

Petri Syvänen
konsultativ tjänsteman
029 504 8050

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna