Dokumentation som var i kraft 29.11.2023

Statistikens primäruppgifter

Allmän beskrivning

I statistiken presenteras de miljöskatter som respektive näringsgren (64 näringsgrensklasser) och hushållen betalat. Miljöskatterna indelas i fyra kategorier: energiskatter, trafikskatter, utsläppsskatter oh resursskatter. Skatter som hör till energiskatter är skatt som betalas på bränslen, elskatt samt försörjningsberedskapsavgifter. Också de utsläppsrätter som hör till utsläppshandeln är energiskatter. Utsläppsskatter är skatter som betalas för förpackningar, oljeskydds- och oljeavfallsavgifter samt vattenskyddsavgifter och avfallsskatt. Trafikskatterna inkluderar bil- och fordons- samt motorcykelskatt. Resursskatterna omfattar tillståndsavgifter för jakt och fiske. Återbetalning av skatter, bland annat energiskatter, beaktas i de skatter som betalas av näringsgrenarna.

Statistikens population

Statistikens population omfattar alla ekonomiska enheter vars hemort är Finland.

Statistisk enhet

Statistikens grundenhet är näringsgren/hushåll på den precisionsnivå som används i statistiken. Uppgifterna i statistiken är uppgifter som insamlats för nationalräkenskaperna.

Måttenhet

Statistikens måttenhet är euro. Betalda skatter anges i miljoner euro.

Referensperiod

Statistikens referensperiod är ett år. Uppgifterna publiceras 16 månader efter statistikårets slut.

Referensområde

Statistiken gäller hela Finlands territorium och vad gäller finländska ekonomiska enheter också verksamhet som bedrivs utomlands.

Sektortäckning

Statistiken täcker alla näringsgrenar och hushåll. Den omfattar alla miljöskatter som de finska ekonomiska enheterna betalat.

Tidstäckning

Statistiken täcker tidsserien 2008–2020. Uppgifterna för det senaste året publiceras 16 månader efter statistikårets slut. I samband med en ny publicering uppdateras också föregående års uppgifter.

Distributionsfrekvens

Uppgifterna publiceras årligen samma tid 16 månader efter utgången av det år som är föremål för statistikföring. I undantagsfall kan felaktiga uppgifter korrigeras också under andra tidpunkter med en korrigeringspublicering. Revideringar av tidigare år sker i samband med normala publiceringar.

Begrepp

Energiskatt

Energiskatter är miljöskatter på energimaterial, energiproduktion och energianvändning. Till energiskatter räknas i Finland grund- och tilläggsskatter samt försörjningsberedskapsavgifter på trafikbränslen, lätt och tung brännolja, stenkol, bränsletorv, naturgas samt elektricitet.

Fordonsbaserade skatter

Fordonsbaserade skatter är miljöskatter som uppbärs för motorfordon. Fordonsbaserade skatter som uppbärs i Finland är bilskatten, fordonsskatten och motorfordonsskatten.

Miljö

Begreppet miljö omfattar fysiska, sociala och kulturella faktorer i de naturliga eller bebyggda miljöer med vilka människan står i interaktion. Med miljö avses i första hand människornas livsmiljö, vars tillstånd och kvalitet påverkas i positiv eller negativ riktning av människornas egen verksamhet.

Miljöskatt

En miljöskatt definieras som en skatt på en mätbar fysisk faktor med negativ effekt på miljön. Det centrala i definitionen är skattebasen, inte skattens natur.

Näringsgren

Näringsgrensindelningen delar in enheterna i näringsgrensklasser efter deras huvudsakliga form för ekonomisk verksamhet. Den huvudsakliga verksamheten är den som producerar den största delen av enheternas förädlingsvärde. Som klassificering används Finlands nationella näringsgrensindelning (TOL) som härletts ur Europeiska gemenskapens statistiska näringsgrensin-delning (NACE).

Noggrannhet, tillförlitlighet och aktualitet

Noggrannhet och tillförlitlighet i allmänhet

Statistiken har huvudsakligen härletts ur annan statistik. Därför har kvaliteten på källstatistiken en avgörande betydelse för statistikens tillförlitlighet. Eftersom källstatistiken är av olika slag finns också många olika osäkerhetsfaktorer. I en del fall kan uppgifter som gäller betalda miljöskatter i källmaterialet preciseras eller uppdateras. Också skattefördelningen mellan olika näringsgrenar kan preciseras i källmaterialet eller så kan kalkyleringsmetoden uppdateras.

Aktualitet

Statistikuppgifterna publiceras 16 månader efter utgången av det år som är föremål för statistikföring.

Punktlighet

Uppgifterna publiceras 16 månader efter utgången av det år som är föremål för statistikföring, vilket motsvarar den tidtabell som fastställts i förordningen för rapportering av uppgifter till Eurostat.

Jämförbarhet

Geografisk jämförbarhet

Statistiken baserar sig på EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) och dess genomförandeförordning (nr 2174/2015). Statistiken motsvarar vad gäller uppgifter och struktur den statistik som publiceras i övriga EU-länder. Definitionerna i förordningen följer även det internationella statistikramverket som fastställs av FN (System of Environmental Economic Accounting, SEEA), och statistiken är således i huvudsak jämförbar också med statistik över miljöskatter i enlighet med SEEA som produceras utanför EU.

Jämförbarhet över tid

Statistiken är jämförbar över hela tidsserien från och med år 2008. Uppgifterna i tidigare publikationer kan ha
reviderats i nyare offentliggöranden och därför finns jämförbara uppgifter för alla år i det nyaste offentliggörandet.

Enhetlighet över statistikområdena

Statistikens data är jämförbar med övrig statistik över skatter. Näringsgrensindelningen som används i statistiken motsvarar klassificeringar som används i övrig statistik över miljöräkenskaper och i nationalräkenskaperna, och kan således kombineras med dessa.

Intern enhetlighet

Statistikens data är jämförbar med övrig statistik över skatter. Näringsgrensindelningen som används i statistiken motsvarar klassificeringar som används i övrig statistik över miljöräkenskaper och i nationalräkenskaperna, och kan således kombineras med dessa.

Källmaterial och datainsamlingar

Källmaterial

Statistiken är i huvudsak makrostatistik som är sammanställd från övrig statistik, och för den görs ingen egen datainsamling eller urvalsundersökning. Vid Statistikcentralen är de viktigaste källmaterialen för statistiken skattestatistik som gäller nationalräkenskaperna och tillgångs- och användningstabeller. Dessutom nyttjas i statistiken Trafis data över fordonskatter samt data i statens bokslut.

Datainsamlingsmetod

Statistiken har ingen egen datainsamling. Statistiken är makrostatistik som i huvudsak sammanställts på basis av annan statistik.

Frekvens för datainsamling

De uppgifter som använts i statistiken baserar sig på de uppgifter som samlas in årligen.

Metoder

Databehandling

Materialet och primäruppgifterna i statistiken består av statistik över nationalräkenskaperna, av Trafis data över fordonsskatter och data i statens bokslut. Genom att kalkylera och sammanföra data kan aggregerade skatteuppgifter kalkyleras på en mera detaljerad nivå.

Datavalidering

Statistiken är till största del en makrostatistik som sammanställts på basis av annan statistik, och därför görs inte någon separat validering av källmaterialet. De uppgifter som publiceras i statistiken jämförs med de uppgifter som publicerats i nationalräkenskaperna och deras riktighet och motsvarighet granskas.

Principer och riktlinjer

Organisation

Statistikcentralen

Organisationsenhet

Ekonomisk statistik

Lagstiftning och andra överenskommelser

Framställningen av statistik styrs av statistiklagen. I statistiklagen föreskrivs bl.a. om insamling av uppgifter, behandling av uppgifter och uppgiftsskyldighet. Vid statistikproduktionen tillämpas på behandlingen av uppgifter utöver statistiklagen också dataskyddslagen samt lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet.

Vid utarbetandet av statistik tillämpar Statistikcentralen EU:s statistikförordningar, som styr statistikbyråerna i alla EU-länder.  

Ytterligare information: Statistiklagstiftning

Principer för dataskydd

Dataskyddet för uppgifter som samlats in för statistiska ändamål garanteras i enlighet med kraven i statistiklagen (280/2004), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), EU:s allmänna dataskyddsförordning (EU) 2016/679 och dataskyddslagen (1050/2018). Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Statistikcentralen har utarbetat detaljerade föreskrifter och anvisningar för den konfidentiella bearbetningen av uppgifter. Personalen har bara tillgång till de uppgifter som är nödvändiga med tanke på arbetsuppgifterna. Utomstående har inte tillträde till de lokaler där material på enhetsnivå behandlas. De anställda har undertecknat ett sekretessavtal när de trädde i tjänst. Överträdelser av datasekretessen bestraffas.

Ytterligare information: Dataskydd | Statistikcentralen (stat.fi)

Sekretess – behandling av uppgifter

Datamaterialen är skyddade med behövliga fysiska och tekniska lösningar i alla skeden av bearbetningen. Beräkningsmaterialets uppgifter på enhetsnivå är sekretessbelagda. Uppgifterna behandlas endast av personer som behöver dem i sitt arbete. Användningen av uppgifter är avgränsad med hjälp av behörighet. Statistiken sammanställs genom behandling av många olika statistikgrenar och andra informationskällor. Aggregeringen av uppgifter under processen, bedömningen av uppgifternas kvalitet under sammanställningen, den detaljerade prioriteringen av källor och åtgärderna för balansering på helhetsnivån ger ett slutresultat som inte möjliggör identifiering av enskilda informationsproducenter. Om uppgifter utifrån vilka det möjligt att identifiera en enskild aktör bildas i materialet med den krävda rapporteringsprecisionen, sekretessbeläggs uppgiften i fråga, och den publiceras inte.

Principer för offentliggörande

Statistikcentralen publicerar nya statistiska uppgifter vardagar kl. 8.00 i sin webbtjänst. Publiceringstidpunkterna för statistik uppges på förhand i den publiceringskalender som finns i webbtjänsten. Uppgifterna är offentliga efter att de har uppdaterats i webbtjänsten.

Ytterligare information: Statistikcentralens principer för offentliggörande av statistik

Datautbyte

Uppgifterna publiceras på Statistikcentralens webbplats ungefär 16 månader efter utgången av det år som är föremål för statistikföring. I enlighet med EU:s förordning om miljöräkenskaper (nr 691/2011, 538/2014) överlämnas uppgifter till Eurostat 16 månader efter utgången av det år som är föremål för statistikföring. Eurostat publicerar uppgifter på sin egen webbplats tillsammans med övriga EU-länders uppgifter några månader efter att uppgifterna överlämnats.

Tillgänglighet och tydlighet

Nya statistiska uppgifter publiceras som databastabeller i databasen StatFin. Databasen är det primära forumet för att publicera uppgifter och de nya uppgifterna uppdateras först i databasen. Vid publicering av statistiska uppgifter kan befintliga databastabeller uppdateras med nya uppgifter eller så kan helt nya databastabeller publiceras.

Utöver de statistiska uppgifter som publiceras i databasen StatFin publiceras i allmänhet ett meddelande om de viktigaste uppgifterna i webbtjänsten. Om offentliggörandet innehåller uppgifter från flera referensperioder (t.ex. månads- och årsuppgifter), publiceras i webbtjänsten en översikt som sammanställer dessa uppgifter. Både i meddelandet och i översikten listas de databastabeller som uppdaterats vid publiceringstidpunkten. Statistikuppgifter kan i vissa fall också publiceras enbart som databasoffentliggöranden i databasen StatFin. I samband med dessa s.k. databasoffentliggöranden publiceras varken ett meddelande eller en översikt.

Meddelandena och databastabellerna publiceras på tre språk: finska, svenska och engelska. De svenska och engelska versionerna av meddelandena kan vara mindre omfattande än de finska.

Om det sker ändringar i tidsplanerna för offentliggöranden och databastabeller informeras allmänheten genom ändringsmeddelanden i webbtjänsten, liksom om det görs korrigeringar.

Riktlinjer för revidering av uppgifter

Revidering av redan publicerade statistiska uppgifter är en del av den normala statistikproduktionen och innebär förbättrad kvalitet. Principen är att de statistiska uppgifterna bygger på bästa tillgängliga material och information om det fenomen som statistikförs. Å andra sidan strävar man efter att informera om revideringar så transparent som möjligt på förhand. Med förhandskommunikation säkerställs att användarna kan bereda sig på revideringar av uppgifter.

Bakgrunden till revideringen av uppgifter i offentliggörandena är ofta komplettering av material. I så fall grundar sig den nya, reviderade statistiksiffran på en bredare informationsgrund och beskriver fenomenet ännu mer exakt.

Revideringen av uppgifterna i statistiken kan också bero på den beräkningsmetod som använts, exempelvis årlig avstämning av siffror eller uppdatering av viktstruktur. Också ändring av basår och använda klassificeringar orsakar revidering av uppgifter.

Lisäksi suhdannetilastoihin tarvittaessa tämä lisäys:

De säsongrensade uppgifterna i konjunkturstatistiken revideras på grund av den använda beräkningsmetoden. Den tilläggsinformation som en ny observation i tidsserien medför utnyttjas i en modellbaserad beräkningsmetod, vilket återspeglas i ändringar i gamla offentliggöranden. Information om revideringen av de senaste säsongrensade siffrorna finns i offentliggörandena och kvalitetsbeskrivningarna.

I samband med den centrala konjunkturstatistiken och viss årsstatistik publiceras också en tabell om revideringarna. Av tabellen framgår hur uppgifterna för de senaste statistikperioderna förändrats mellan det första och det senaste offentliggörandet.

Kvalitetsbedömning

Finlands officiella statistik är en täckande statistiksamling som beskriver utvecklingen och läget i samhället. Den omfattar nästan 300 statistikgrenar inom 26 ämnesområden. Producenterna av officiell statistik i Finland har godkänt ett gemensamt kvalitetslöfte, där de förbinder sig till gemensamma kvalitetsmål och åtgärder för tryggande av kvaliteten. God praxis för statistik presenteras i Statistikcentralens handbok Laatua tilastoissa (ung. Kvalitet inom statistiken).

Kvalitetssäkring

Kvalitetsledningen förutsätter helhetsinriktad styrning av verksamheten. Statistikområdets egen ram för kvalitetsledning är riktlinjerna för europeisk statistik (CoP). Också kvalitetskriterierna för Finlands officiella statistik överensstämmer med riktlinjerna för europeisk statistik.

Ytterligare information: Kvalitetsledning (på finska) | Statistikcentralen (stat.fi)

Användarnas tillgång

Uppgifterna publiceras samtidigt för alla användare. Innan statistiska uppgifter publiceras får de behandlas och lämnas ut bara av de personer vid Statistikcentralen som deltar i framställningen av statistiken eller som behöver uppgifterna i sitt eget arbete innan de publiceras.

Ytterligare information: Principer för publicering av statistik

Statistikcentralen är producent till materialet och äger upphovsrätten om inte annat anges i anslutning till produkten, uppgiften eller tjänsten. Användarvillkor för statistiska uppgifter.

Statistikexperter

Juuso Peltola
överaktuarie
029 551 2330

Dokumentation som publicerats före 5.4.2022 finns på statistikens arkivsidor.

Gå till arkivsidorna