Ämnen
Jord- och skogsbruk samt fiskeFöretag

Fiskförädlingsproduktion

Finlands officiella statistik (FOS)
Statistiken över produktion av förädlade fiskprodukter beskriver mängderna fisk som förädlas i Finland fördelade enligt art och produktgrupp samt antalet och storleken av företag inom fiskförädling. Uppgifterna publiceras vartannat år.

Producent:

Naturresursinstitutet