tk-icons
Sivuston näkymät

Yritysyksikön käyttöönotto helpottaa tilastojen tulkintaa

22.5.2018
Pirkko Nurmela, Mervi Winberg
Kuva: Pixhill

Yritysten konsernirakenteiden jatkuvat muutokset aiheuttavat haasteita yritysten tietojen toimialoittaiselle, oikeudelliseen yksikköön (y-tunnukseen) perustuvalle tilastoinnille. Toimintojen yhtiöittäminen ja konsernin oikeudellisten yksiköiden väliset transaktiot ovat tehneet yhä haastavammaksi kuvata yritysten talouden toimialoittaista kehitystä. Vastauksena haasteeseen otamme käyttöön yritysyksikön.

Yritysyksikön käyttöönoton tarkoituksena on varmistaa, että yritystilastot antavat taloudesta mahdollisimman oikean kuvan ilman hallinnollisten yritysjärjestelyjen aiheuttamia vinoutumia. Esimerkiksi viime aikoina konsernit ovat perustaneet tuotantonsa myyntiä varten erillisiä myyntiyhtiöitä, jotka tilastoinnissa on luokiteltu teollisuuden toimialalle. Näissä tapauksissa yritysten toiminta ja markkinatuotokset eivät sinänsä muutu, mutta lisäävät toimialojen liikevaihtoa. Yritysyksiköillä pystytään paremmin kuvaamaan liiketoiminnallista kokonaisuutta.

Yritysyksikön käyttöönotto on ajankohtainen myös muissa EU-maissa. Euroopan unionin tilastoyksikköasetus määrää yritystilastojen perustaksi yritysyksikön. Yhtenäisellä tilastointiyksiköllä EU:n tilastovirasto Eurostat pyrkii parantamaan tilastojen kansainvälistä vertailtavuutta.

Yritysyksikkö vastaa pienintä oikeudellisten yksiköiden ryhmää, joka muodostaa päätöksenteossaan itsenäisen tuotantoyksikön. Sillä on kaikki tarvittavat tuotannontekijät, se myy tuotteita markkinoille ja sitä johdetaan kokonaisuutena.

Tilastokeskus muodostaa yritysyksikön samaan konserniin kuuluvista Suomessa sijaitsevista yhtiöistä. Konsernin oikeudellisista yksiköistä (y-tunnus) voidaan muodostaa yksi tai useampia yritysyksiköitä. Konserneihin kuulumattomilla yrityksillä yritysyksikkö vastaa aina oikeudellista yksikköä.

Yritysyksikköjä muodostettaessa tehdään tiivistä yhteistyötä konsernien kanssa niiden rakenteiden selvittämiseksi. Lisäksi konsernin suomalaisten yritysten sisäisten liiketoimien raportointi on luotettavan tilaston edellytys.

Yritysyksikön käyttöönotto tilastoyksikkönä parantaa tilastojen laatua verrattuna tilanteeseen, jossa luvut perustuvat ainoastaan oikeudellisten yksiköiden tietoihin. Minkä suuruisina vaikutukset tulevat näkymään, riippuu yritysyksiköiden toimialajakaumista, sisäisten erien määrästä ja oikeudellisten yksiköiden koosta.

Tiedon täsmentyminen tulee näkymään yksittäisissä muuttujissa kuten liikevaihdossa, liiketoiminnan muissa tuotoissa, ostoissa, ulkopuolisissa palveluissa ja liiketoiminnan muissa kuluissa. Jos yritysyksikön kaikki yhtiöt ovat samalla toimialalla, niin toimialan sekä tuotot että kulut pienenevät. Euromääräisiin jalostusarvoon ja käyttökatteeseen ei tule muutosta, koska toimialan sisällä tuottoja ja kuluja eliminoidaan saman verran. Prosenttiosuuksina laskettavat tunnusluvut, kuten esimerkiksi käyttökateprosentit, tulevat muuttumaan.

Esimerkin avulla yritysyksikön vaikutuksia on helpompi hahmottaa. Tarkastellaan yritysyksikköä, jolla on kaksi samalla toimialalla olevaa yhtiötä. Yhtiö A myy oman tuotantonsa 100 miljoonalla yhtiölle B, joka myy tuotteet markkinoille 120 miljoonalla. Yhtiöiden väliset sisäiset liiketapahtumaerät eivät tule jatkossa näkymään yritysyksikköön perustuvissa tilastoissa, vaan esimerkin yhteenlasketusta liikevaihdosta on eliminoitunut 100 miljoonaa pois.

Vaikutusta toimialoittaisiin liikevaihtotietoihin on arvoitu yli 350 oikeudellisen yksikön tiedoista vuodelta 2016 (kuvio 1). Suurimmat muutokset näkyvät teollisuuden toimialoilla, joissa yhteenlaskettu liikevaihto pienenee 7 miljardia euroa. Liikevaihdon muutokset johtuvat sisäisistä eliminoinneista ja monialaisten yritysyksiköiden toimialasiirtymistä.

 
Kuvio 1. Liikevaihto toimialoittain 2016
Kuvio 1. Liikevaihto toimialoittain 2016
Lähde: Rakenne- ja tilinpäätöstilasto, Tilastokeskus

Miten minimoimme tiedonantajien rasitusta varmistaen silti riittävän laadukkaan aineiston? Kysymme sisäisiä eriä vain isoimmilta, tilastointiin eniten vaikuttavilta konserneilta. Pienempien konsernien yritysten tiedot tilastoidaan oikeudellisten yksiköiden mukaan.

Joulukuussa 2018 julkaisemme Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilaston tiedot vuodelta 2017. Tässä yhteydessä julkaistaan ensimmäistä kertaa tilinpäätöstietoja perustuen myös yritysyksikköön. Tähän saakka tiedot ovat perustuneet ainoastaan oikeudellisten yksiköiden tietoihin.

Viestimme aktiivisesti muutoksesta sekä sen vaikutuksista tilastoihin ja niiden tulkintaan.

Pirkko Nurmela. Kuva: Kari Likonen.

Pirkko Nurmela työskentelee yliaktuaarina yritystilastot-yksikössä Tilastokeskuksessa. Kuva: Kari Likonen.

Mervi Winberg. Kuva: Kari Likonen.

Mervi Winberg työskentelee yliaktuaarina Tiedonhankinnassa Tilastokeskuksessa. Kuva: Kari Likonen.

Lue myös aiemmin julkaistu Saara Roineen Tieto&trendit-blogikirjoitus, jossa lisää siirtymisestä y-tunnuksellisista yksiköistä yritysyksikköihin.

Blogikirjoitukset eivät ole Tilastokeskuksen virallisia kannanottoja. Asiantuntijat kirjoittavat omissa nimissään ja vastaavat kukin omista kirjoituksistaan.

Kommentit

Lue samasta aiheesta:

Artikkeli
6.3.2019
Reetta Moilanen

Globalisaation myötä yritykset sirpaloituvat rakenteiltaan muodostaen entistä moni­mutkaisempia kokonaisuuksia ja verkostoja. Samalla teollisesta tuotannosta siirrytään datapohjaiseen yritystalouteen ja palveluiden tuotantoon. Valmisteilla oleva lainsäädäntö­uudistus pyrkii ratkomaan yritys­toimintaa kuvaavien tilastojen haasteita ja parantaa yritystilastojen valikoimaa.

Artikkeli
3.1.2019
Satu Elho, Paula Paavilainen

Yritysten alati muuttuva ja globaali toimintaympäristö aiheuttaa päänvaivaa niin tilastojen käyttäjille kuin niiden tekijöillekin. Miten pysyä ajan tasalla ja kuvata talouden toimintaa riittävän nopeasti ja kattavasti?

Blogi
12.4.2018
Mervi Niemi

Suomen talouden kääntyminen vireään kasvuun yllätti viime vuonna. Syitä haettiin kansain­välisen talouden veto­avusta ja koti­maisista kilpailu­kyvyn kohentamis­toimista – näkemyksestä riippuen.

Artikkeli
27.2.2018
Pekka Lith

Yritysten generoimat verotulot ja veron­luonteiset maksut olivat Uudella­maalla arviolta 27 miljardia euroa vuonna 2015. Summa on lähes 40 prosenttia yritysten tuottamista vero­tuloista koko maassa, vaikka Uuden­maan osuus Suomen väestöstä on vain 30 prosenttia.

Artikkeli
19.2.2018
Henri Luomaranta, Jarkko Niemistö

Ulkomaalaistaustaiset yritykset muodostavat jo merkittävän osan monista toimi­aloista. Niistä ei kuitenkaan ole tähän mennessä ollut saatavilla säännöllistä tilastotietoa.

Blogi
24.1.2018
Sami Fredriksson T&T-juttutuokiossa

Konkurssien määrän väheneminen jatkui viime vuonna. Taloustilanteen paranemisen lisäksi luvuissa on tällä kertaa jonkin verran satunnaistekijän eli Verohallinnon järjestelmäuudistuksen vaikutusta, kertoo konkurssitilaston tjä Sami Fredriksson Tieto&trendit-toimituksen juttutuokiossa.