Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastotietoa tästä aiheesta julkaistaan toisen tilaston yhteydessä.

5.4.2022 jälkeen julkaistuja tilastotietoja tästä aiheesta

Tämä sivu on arkistoitu.

Laatuseloste: Ammatillinen koulutus, oppilaitosmuotoinen

1. Tilastotietojen relevanssi

Ammatillisen koulutuksen tilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto. Se sisältää tietoja ammatillisen koulutuksen opiskelijoista ja tutkinnoista. Oppilaitoskohtainen ennakkotilasto kuvaa ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten kokonaisopiskelijamäärää. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto sisältää henkilöpohjaiset tiedot ammatillisen koulutuksen opiskelijoista. Ammatillisen koulutuksen tutkintotilasto sisältää henkilöpohjaiset tiedot tiettynä vuonna ammatillisen koulutuksen tutkinnon suorittaneista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijatiedot kuvaavat kuluvan vuoden poikkileikkausajankohtaa 20.9. ja ammatillisen koulutuksen tutkintotiedot kalenterivuotta. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alue- ja demografiset luokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijatiedot ja tutkintotiedot perustuvat ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK-00-1443-08) mukaan Henkilötilastot -toimintayksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ammatillisen koulutuksen ennakkotilasto, opiskelija- ja tutkintotilasto perustuvat ammatillista koulutusta antavien oppilaitosten ilmoittamiin tietoihin. Ennakkotilaston tiedot Tilastokeskus on kerännyt Internetin kautta sähköisellä web-lomakkeella ja opiskelija- ja tutkintotilaston tiedot sähköisenä tiedostosiirtona.

Ennakkotilaston perusjoukon muodostavat ammatillista koulutusta antavat oppilaitokset. Ammatillisen koulutuksen opiskelijatilasto on henkilöpohjainen ja sen perusjoukkona ovat 20.9. tilanteessa oppilaitoksessa kirjoilla olevat opiskelijat. Tutkintotilasto on henkilöpohjainen ja sen perusjoukkona ovat kalenterivuoden aikana tutkinnon suorittaneet. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ammatillisen koulutuksen tilastot tuotetaan vuosittain. Ennakkotilasto ammatillisen koulutuksen opiskelijoista valmistuu noin 3 kuukautta viiteajankohdan jälkeen ja lopullinen henkilöpohjainen opiskelijatilasto noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Ammatillisen koulutuksen tutkintotilasto on lopullinen ja valmistuu noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot -julkaisuissa. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Aikasarjatietoa on saatavissa 1980-luvulta lähtien. Henkilöpohjaisia opiskelijatietoja on olemassa vuodesta 1999 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Päivitetty 3.11.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ammatillinen koulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-196X. Opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijat 2008, Laatuseloste: Ammatillinen koulutus, oppilaitosmuotoinen . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 4.10.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/aop/2008/01/aop_2008_01_2009-06-12_laa_001.html