Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Johtajien ansiot ovat kehittyneet nopeimmin tällä vuosikymmenellä

Ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan ansioiden muutos on kehittynyt nopeimmin johtajien ja asiantuntijoiden ammattiluokissa ja hitaimmin toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ammattiluokassa vuosina 2010-2013. Kun tarkastellaan ansioiden muutosta yhteensä vuosina 2010–2013, johtajilla ansiot ovat nousseet 10,8 prosenttia, asiantuntijoilla 9,3 prosenttia sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöillä 5,6 prosenttia (Kuvio 1).

Kuvio 1. Ansioiden muutos vuosina 2010–2013 ammattirakenteella vakioidun säännöllisen ansion indeksin mukaan, työnantajasektorit yhteensä

Kuvio 1. Ansioiden muutos vuosina 2010–2013 ammattirakenteella vakioidun säännöllisen ansion indeksin mukaan, työnantajasektorit yhteensä

Tilastokeskus julkaisi ensimmäistä kertaa ammattirakenteen muutosten vaikutuksia kuvaavan tilaston vuoden 2013 lokakuussa. Tilastoa varten säännöllisen ansion indeksiin 2010=100 perustuen kehitettiin uusi indeksi, jossa vakioitiin kunkin indeksin palkansaajaryhmän ammatin pääluokkien osuudet. Näitä pääluokkia on kymmenen johtajista muihin työntekijöihin. Ammatin pääluokalla vakioituja ansiokehitystietoja julkaistaan kerran vuodessa.

Ansiokehitys eri ammatin pääluokissa vaihtelee sektoreittain

Kun muutoksia tarkastellaan työnantajasektoreittain, johtajien ja asiantuntijoiden ansioiden nopea kehitys sekä toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden hidas kehitys korostuvat etenkin yksityisellä sektorilla (Kuvio 2). Johtajien ansioiden muutos oli vuosina 2010-2013 yksityisellä sektorilla 11,5 prosenttia, kunnilla 7,6 prosenttia ja valtiolla 8,2 prosenttia. Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijöiden ansioiden muutos oli vuosina 2010-2013 yksityisellä sektorilla 4,8 prosenttia, kunnilla 7,1 prosenttia ja valtiolla 8,9 prosenttia.

Kuvio 2. Ansioiden muutos vuosina 2010-2013 ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan

Kuvio 2. Ansioiden muutos vuosina 2010-2013 ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan

Ammattirakenteen muutos nostaa keskiansioita valtiolla ja kunnilla

Vuosina 2010–2013 ammattirakenteen muutos on kiihdyttänyt keskiansioiden nousua vuosittain sekä valtiolla että kunnilla. Esimerkiksi erityisasiantuntijoiden ja johtajien ammattiluokissa palkansaajilla on usein ylempi korkeakoulututkinto, ja näissä ammateissa myös ansiotaso on keskimääräistä korkeampi. Näiden ammattien osuuden kasvu johtaa keskimääräisten ansioiden nopeampaan nousuun. Tämä näkyy selvimmin etenkin valtion ja kuntien ansiokehityksessä. Kuviosta 3 nähdään, miten vuosina 2010–2013 valtiosektorilla ja kuntasektorilla säännöllisen ansion indeksi on noussut enemmän kuin ammattivakioitu indeksi, jossa ammattirakenteen muutoksen vaikutus keskiansioiden nousuun on eliminoitu.

Kuvio 3. Ansioiden muutos vuosina 2010-2013 työnantajasektoreittain säännöllisen ansion indeksin ja ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan

Kuvio 3. Ansioiden muutos vuosina 2010-2013 työnantajasektoreittain säännöllisen ansion indeksin ja ammatin pääluokalla vakioidun indeksin mukaan
Yksityisellä sektorilla kehitys on ollut vaihtelevaa. Ammattivakioitu indeksi on noussut yhteensä vuosina 2010–2013 enemmän kuin säännöllisen ansion indeksi. Kun tarkastellaan yksityisen sektorin vuosikehitystä niin kuviosta nähdään, että vuosina 2011-2012 säännöllisen ansion indeksi on noussut enemmän kuin ammattivakioitu indeksi ja vuosina 2010-2011 sekä 2012-2013 on käynyt toisinpäin.

Yksityisen sektorin kehitystä selittää muun muassa se, että johtajien ammattiluokan osuus on laskenut vuosina 2010-2013. Koska johtajien keskimääräiset säännölliset ansiot ovat korkeammat kuin keskimääräiset säännölliset ansiot ammattiluokissa yhteensä, johtajien osuuden lasku merkitsee yksityisen sektorin keskimääräisten ansioiden nousun hidastumista. Toisaalta, palvelu- ja myyntityöntekijöiden ammattiluokan osuus on kasvanut yksityisellä sektorilla vuosina 2010-2013. Tämän ammattiluokan keskimääräiset säännölliset ansiot ovat kuitenkin alhaisemmat kuin keskimääräiset säännölliset ansiot ammattiluokissa yhteensä. Tästä syystä palvelu- ja myyntityöntekijöiden osuuden kasvu merkitsee myös keskimääräisten ansioiden nousun hidastumista yksityisellä sektorilla. Koska tutkimusaineistoa on vasta lyhyeltä ajanjaksolta, ei sen perusteella voida tehdä johtopäätöksiä yksityisen sektorin ammattirakenteen muutoksen pitkän aikavälin vaikutuksista.

Ammatin pääluokalla vakioidun indeksin työnantajasektorikohtaiset tiedot löytyvät Ansiotasoindeksi-tilaston tietokantataulusta (Ammatin pääluokan mukaan vakioitu säännöllisen ansion indeksi 2010=100).


Lähde: Ansiotasoindeksi 2014, 2. neljännes, Tilastokeskus

Lisätietoja: Anu Uuttu 029 551 2322, Harri Nummila 029 551 3235, palkat.indeksit@stat.fi

Vastaava tilastojohtaja: Hannele Orjala


Päivitetty 27.8.2014

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ansiotasoindeksi [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3737. 2. vuosineljännes 2014, Johtajien ansiot ovat kehittyneet nopeimmin tällä vuosikymmenellä . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ati/2014/02/ati_2014_02_2014-08-27_kat_001_fi.html