Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ainevalinnat

1. Tilastotietojen relevanssi

Ainevalintatilasto on Tilastokeskuksen vuosittain tuottama tilasto, joka sisältää tietoja peruskouluista ja lukiokoulutusta antavista oppilaitoksista. Peruskoulun ainevalintatilasto sisältää tietoja peruskoululaisten ainevalinnoista ja lukiokoulutuksen ainevalintatilasto lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnoista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.

Peruskoulun ainevalintatiedot kuvaavat peruskoululaisten ainevalintoja ajankohdalta 20.9., lukiokoulutuksen ainevalintatiedot taas lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalintoja edelliseltä lukuvuodelta. Tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alueluokitukset sekä Tilastokeskuksen, opetushallinnon ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset.

Tilasto perustuu peruskoulujen ja lukiokoulutusta antavien oppilaitosten Tilastokeskukselle ilmoittamiin tietoihin.

Tilastolain (23.4.2004/280) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen (TK-00-1443-08) mukaan Henkilötilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalintatilastot perustuvat oppilaitosten ilmoittamiin tietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt sähköisillä web-lomakkeilla Internetin kautta. Peruskoulun ainevalintatilaston perusjoukon muodostavat peruskoulut ja lukiokoulutuksen ainevalintatilaston perusjoukon lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Oppilaitosten ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat tilaston laatuun kuitenkin heikentävästi.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Ainevalintatilastot ovat lopullisia ja ne tuotetaan vuosittain. Tilastot valmistuvat noin 9 kuukautta viiteajankohdan jälkeen.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen Internet-sivuilla ja Oppilaitostilastot -julkaisuissa. Tarkempia tietoja voi kysellä myös suoraan Oppilaitostilastot-vastuualueelta, jossa tilasto laaditaan. Aineistosta on myös mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä.

Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy Tilastokeskuksen käsitetietokannasta ja Oppilaitostilastot-julkaisuista. Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen Internet-sivuilta sekä painetuista luokituskäsikirjoista.

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Peruskoulun ja lukiokoulutuksen ainevalintatilastoa on laadittu Tilastokeskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Päivitetty 25.5.2009

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2008, Laatuseloste: Ainevalinnat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ava/2008/02/ava_2008_02_2009-05-25_laa_001.html