Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Laatuseloste: Ainevalinnat

1. Tilastotietojen relevanssi

Ainevalintatilasto on Tilastokeskuksen tuottama tilasto, joka sisältää tietoja perusopetuksen oppilaiden ja lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalinnoista. Tietoja käytetään mm. koulutuksen suunnittelussa, tutkimuksessa ja arvioinnissa.Tilasto sisältää myös tietoja lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ainevalinnoista.

Perusopetuksen ainevalintatiedot kuvaavat perusopetuksen oppilaiden ainevalintoja ajankohdalta 20.9. ja lukiokoulutuksen ainevalintatiedot lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalintoja edelliseltä lukuvuodelta. Lukio- ja ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden ainevalintatiedot ovat ajankohdalta 20.9. (ammatillisen koulutuksen osalta tilastointiajankohta on muuttunut vuodesta 2018 alkaen, ks. kohta 6.) Ainevalinnat -tilasto sisältää oppilaitosta kuvaavat luokitukset, erilaiset alueluokitukset sekä kansalliset ja kansainväliset koulutusala- ja -asteluokitukset

Tilasto on laadittu koulutuksen järjestäjien Tilastokeskukselle ilmoittamien tietojen perusteella.

Tilastolain (23.4.2004/280 muut. 361/2013) mukaan valtion tilastotoimen tehtävänä on huolehtia yhteiskuntaolojen ja niiden kehitystä kuvaavien tilastojen laatimisesta yleistä käyttöä varten. Laki Tilastokeskuksesta (24.1.1992/48) osoittaa tehtävän kuuluvan Tilastokeskukselle. Tilastokeskuksen työjärjestyksen mukaan Väestö- ja elinolotilastot -tulosyksikkö tuottaa kyseisiä tilastoja mm. koulutuksesta.

2. Tilastotutkimuksen menetelmäkuvaus

Ainevalintatilasto perustuu opetuksen/koulutuksen järjestäjien ilmoittamiin tietoihin, jotka Tilastokeskus on kerännyt verkkolomakkeilla internetin kautta. Perusopetuksen ainevalintatilaston perusjoukon muodostavat perusopetusta antavat oppilaitokset ja lukiokoulutuksen ainevalintatilaston perusjoukon lukiokoulutusta antavat oppilaitokset. Aineistot ovat kokonaisaineistoja.

3. Tietojen oikeellisuus ja tarkkuus

Tietojen käsittelyprosessin aikana tietojen korkea laatu varmistetaan useiden erilaisten tilastollisten tarkistusohjelmien avulla, tiedonantajille tehdyillä lisäkyselyillä sekä vertailuilla aiempiin vastaaviin tilastoihin ja muihin tietolähteisiin. Koulutuksen järjestäjien ilmoittamien tietojen puutteet ja virheet vaikuttavat kuitenkin tilaston laatuun heikentävästi.

4. Julkaistujen tietojen ajantasaisuus ja oikea-aikaisuus

Perusopetuksen ainevalintatiedot tuotetaan vuosittain ja ne valmistuvat noin 8 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Lukiokoulutuksen päättäneiden ainevalintatiedot tuotetaan joka toinen vuosi parittomina vuosina. Tiedot valmistuvat noin 7 kuukautta viiteajankohdan jälkeen. Toisen asteen koulutuksen opiskelijoiden ainevalintatietoja on tuotettu vuoden 2018 tiedoista alkaen. Kaikki aineistot ovat lopullisia.

5. Tietojen saatavuus ja läpinäkyvyys/selkeys

Tilastosta julkaistaan tietoja Tilastokeskuksen internetsivuilla. Aineistosta on mahdollista tehdä tilauksesta erityisselvityksiä. Lisää tietoa tilastossa käytetyistä käsitteistä löytyy tilaston internetsivuilta ja Tilastokeskuksen käsitetietokannasta . Tilastossa käytetyt luokitukset löytyvät Tilastokeskuksen internetsivuilta .

6. Tilastojen vertailukelpoisuus

Ainevalintatilastoa on laadittu Tilastokeskuksessa vuodesta 1994 lähtien. Eri vuosien vertailtavuuteen vaikuttavat koulutusjärjestelmässä, luokituksissa ja tilastoinnissa tapahtuneet muutokset. Tilastovuodesta 2011 alkaen perusopetuksen ainevalintoihin sisältyvät sekä peruskoulun oppilaiden että muiden kuin peruskoulujen (esimerkiksi aikuislukioiden ja kansanopistojen) perusopetuksen opiskelijoiden ainevalinnat. Muualla kuin peruskouluissa annetun perusopetuksen opiskelijoiden kielivalinnat julkaistaan tämän tilaston tietokantataulukossa.

Vuonna 2018 tieto poikkileikkausajankohdalta on kaikista ammatillisen peruskoulutuksen opiskelijoista, sillä vuoden 2018 alussa voimaan tulleen lain (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017) mukaan koulutusta ei enää jaotella erikseen nuorille (opetussuunnitelmaperusteinen ammatillinen peruskoulutus) ja aikuisille (näyttötutkintoon valmistava koulutus) suunnattuun koulutukseen. Poikkileikkausopiskelijamäärä ei ole vertailukelpoinen edellisten vuosien opiskelijamäärien kanssa, sillä ennen vuotta 2018 tieto 20.9. poikkileikkausajankohdalta oli vain nuorille suunnatun opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen koulutuksen opiskelijoista.

7. Selkeys ja eheys/yhtenäisyys

Tilastotiedot perustuvat samoihin tietolähteisiin ja ne on laadittu samoja periaatteita noudattaen kuin muutkin Tilastokeskuksen koulutusta kuvaavat tilastot. Näitä tilastoja voidaan hyvin käyttää rinnan, kunhan otetaan huomioon tilastojen erityispiirteet.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Vesa Hämäläinen 029 551 2594, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 20.5.2020

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Ainevalinnat [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-103X. Peruskoulun oppilaiden ainevalinnat 2019, Laatuseloste: Ainevalinnat . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 21.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ava/2019/02/ava_2019_02_2020-05-20_laa_001_fi.html