Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

1. Koulutuksen sisältö

Suurin osa kurssikoulutuksesta, 38 prosenttia, liittyi vuonna 2015 työn teknisiin, käytännöllisiin tai tehtäväkohtaisiin taitoihin eli ammattiin tai työtehtävään liittyvään erityisosaamiseen. Seuraavaksi eniten yrityksissä annettiin koulutusta asiakastyöhön liittyvissä taidoissa ja johtamistaidoissa, joiden kummankin osuus koulutustunneista oli 12 prosenttia. Tiimityötaitojen osuus koulutustunneista oli 7 prosenttia samoin kuin ammattimaisen IT-osaamisen. Kurssikoulutuksen sisältöjen osuudet ja keskinäinen järjestys ovat pysyneet lähes muuttumattomina edellisestä tutkimuskerrasta, vuodesta 2010.

Taulukko 1. Kurssikoulutustuntien osuus koulutuksen sisällön mukaan vuosina 2010 ja 2015, %

Kurssikoulutuksen sisältöalue Osuus koulutus-
tunneista 2010   
Osuus koulutus-
tunneista 2015
  % %
Tekniset, käytännölliset tai tehtäväkohtaiset taidot 38,3 37,8
Asiakastyöhön liittyvät taidot 14,0 12,0
Johtamistaidot 13,4 11,6
Tiimityötaidot 5,1 6,8
Ammattimainen IT-osaaminen 5,8 6,6
Toimisto- ja hallintotyöhön liittyvät taidot 3,5 5,9
Yleiset tietotekniikkataidot 4,6 4,9
Ongelmanratkaisutaidot 2,5 3,2
Vieraan kielen taidot 3,6 2,7
Suullisen ja kirjallisen viestinnän taidot 1,3 1,6
Matemaattinen osaaminen sekä luku- ja kirjoitustaito 0,2 0,4
Muu osaamisalue 7,8 6,7

Yrityksen koolla ei useimmiten ollut yhteyttä koulutuksen sisältöihin. Poikkeuksena tästä oli johtamiskoulutus, jossa yrityskoon suurentuessa kasvoi myös johtamistaitojen osuus koulutuksesta. Kun 10-49 hengen yrityksissä johtamiskoulutuksen osuus oli 8 prosenttia, niin 250+ yrityksillä se oli 13 prosenttia

Koulutuksen sisällön painopistealueissa oli joitakin eroja teollisuuden ja palvelujen päätoimialoilla. Palvelujen päätoimialalla asiakastyöhön liittyvien taitojen, ammattimaisen IT-osaamisen, toimisto- ja hallintotyöhön sekä tiimityöhön liittyvien koulutussisältöjen osuus oli suurempi kuin teollisuudessa, mikä onkin luonnollista toimialalla tehtävä työ huomioon ottaen. Teollisuuden päätoimialalla puolestaan painottuvat selvästi enemmän työn tekniset, käytännölliset tai tehtäväkohtaiset taidot (kuvio 1. ja liitetaulukko 3.).

Kuvio 1. Kurssikoulutustuntien osuus koulutuksen sisällön ja päätoimialan mukaan vuonna 2015, %

Kuvio 1. Kurssikoulutustuntien osuus koulutuksen sisällön ja päätoimialan mukaan vuonna 2015, %

Tietotekniikkataitoihin ja kielitaitoihin liittyvien koulutusten osuus annetusta koulutuksesta on pysynyt liki ennallaan. Tähän vaikuttanee se, että työmarkkinoille tulevilla uusilla työntekijöillä nämä taidot ovat jo valmiiksi hyvällä tasolla. Yleisten tietotekniikkataitojen osuus kaikista kurssikoulutustunneista oli vajaa 5 prosenttia vuonna 2015. Osuus oli sama jo edellisellä tutkimuskerralla, vuonna 2010. Vieraan kielten osuus kurssikoulutustunneista oli vajaa kolme prosenttia vuonna 2015, mikä on noin prosenttiyksikön pienempi vuoteen 2010 verrattuna.

Yrityksissä järjestetään pakollisia työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyviä kursseja. Tällaisten pakollisten ja säännöllisesti järjestettävien kurssien osuus kaikista koulutustunneista oli 20 prosenttia. Näiden kurssien osuus vaihteli rahoitusta ja vakuutusta palvelevan toimialan viidestä prosentista rakentamisen toimialan 50 prosenttiin. Teollisuuden päätoimialalla näiden työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien kurssien osuus oli lähes kolmasosa kaikista kurssikoulutustunneista. Palvelujen toimialalla vastaava osuus oli 13 prosenttia.

Asiakastaidot ja tehtäväkohtainen ammattiosaaminen edelleen tärkeitä tulevaisuudessa

Yrityksiltä kysyttiin myös, mitä taitoja ja osaamisalueita ne arvioivat tärkeiksi yrityksen kehityksen kannalta lähivuosina. Tulevaisuuden tärkeiksi osaamisalueiksi arvioitiin asiakastyöhön liittyvät taidot (54 prosenttia yrityksistä ilmoitti tärkeiksi), tekniset, käytännölliset tai tehtäväkohtaiset taidot (46%), johtamistaidot (41%) ja tiimityötaidot (38%).

Arvioinnit eroavat päätoimialoittain. Teollisuuden päätoimialalla lähes kaksi kolmasosaa yrityksistä ilmoitti käytännölliset, tehtäväkohtaiset tai tekniset taidot tärkeäksi osaamisalueeksi tulevaisuudessa (palvelut 34%). Myöskin ongelmanratkaisutaidot arvioitiin teollisuudessa tärkeämmiksi (30 %) kuin palveluissa (17%). Palvelujen päätoimialalla puolestaan asiakastyön taidot (64%) olivat selkeästi tärkeämmät kuin teollisuudessa (36 %). Myös tietotekniikkataidot arvioitiin palvelujen päätoimialalla tärkeämmiksi kuin teollisuudessa.

Johtamistaidot arvioitiin sitä tärkeämmäksi mitä suurempi yritys oli. Kun 10-49 hengen yrityksistä runsas kolmasosa piti johtamistaitoja tärkeänä osaamisalueena yrityksen kehityksen kannalta, niin vastaava osuus 50-249 hengen yrityksissä oli runsas 60 prosenttia ja vähintään 250 hengen yrityksissä jo runsas 80 prosenttia.


Lähde: CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus -tutkimus, Tilastokeskus

Lisätietoja: Tarja Seppänen 029 551 3220, cvts@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma


Päivitetty 23.5.2018

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-9471. Koulutuksen sisältö ja kustannukset 2015, 1. Koulutuksen sisältö . Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 22.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/cvts/2015/02/cvts_2015_02_2018-05-23_kat_001_fi.html