Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 23.9.2011

Energian kokonaiskulutus laski 2 prosenttia tammi-kesäkuussa


Korjattu 20.10.2011

Vuosien 2010 ja 2011 ensimmäistä ja toista vuosineljännestä koskevia energian kulutuksen ennakkotietoja on korjattu. Korjaukset koskevat maakaasun, öljyn, hiilen, turpeen, puupolttoaineiden ja muutryhmän energialähteiden kulutusta. Ydinenergiaa, vesi- ja tuulivoimaa koskevat luvut ovat muuttuneet vain vähän. Edellä mainitut muutokset vaikuttavat myös energiankäytön vuosimuutoksiin. Ennakolliset muutosprosentit ilmoitetaan jatkossa kokonaislukuina. Korjaukset ovat muuttaneet myös energian kokonaiskulutuksen määrää. Fossiilisten polttoaineiden ja turpeen käytön muutokset vaikuttavat myös energiasektorin hiilidioksidipäästöihin, joita koskevat tiedot on korjattu vastaavasti.

Lisätietoa korjauksesta.

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan lähes 712 PJ (petajoulea) eli noin 198 TWh (terawattituntia) vuoden 2011 kahdella ensimmäisellä vuosineljänneksellä yhteensä, mikä oli 2 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2010 samana ajankohtana. Sähkön kokonaiskulutus oli 44,6 TWh, joka oli 0,3 prosenttia pienempi verrattuna vuotta aiempaan. Energiantuotannon ja -käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 3 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus, PJ

Energian kokonaiskulutus, PJ
Yksittäisistä energialähteistä öljyn kulutus väheni määrällisesti eniten 5 prosenttia ja toiseksi eniten väheni puupolttoaineiden kulutus, 4 prosenttia. Vastaavasti maakaasun kulutus kasvoi 1,8 PJ eli 2 prosenttia ja turpeen 5,1 PJ eli 10 prosenttia ensimmäisellä vuosipuoliskolla tammikuusta kesäkuuhun.

Sähkön kotimainen tuotanto laski 2 prosenttia. Suomessa vesivoimalla tuotettiin 16 prosenttia vähemmän sähköä kuin vuotta aiemmin ja lauhdevoiman tuotanto väheni 6 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto kuitenkin kasvoi 5 prosenttia, ja kasvu oli suurinta teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa. Suomessa kulutetusta sähköstä 11 prosenttia katettiin tuontisähköllä. Sähkön nettotuonti Suomeen nousi kaikkiaan 13 prosenttia. Sähköä tuotettiin myös vientiin pohjoismaisille markkinoille. Vienti väheni pohjoismaihin 7 prosenttia. Tuulivoimatuotanto kasvoi yli 80 prosenttia. Tuulivoimalla tuotetun energian osuus energian kokonaiskulutuksesta oli 0,1 prosenttia vuoden 2011 ensimmäisellä vuosipuoliskolla.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde 4) I-II/2010* I-II/2011* Vuosimuutos-%* Osuus % energian kokonaiskulutuksesta*
Öljy 171 215 163 264 -5 23
Hiili 1) 100 091 98 036 -2 14
Maakaasu 77 046 78 876 2 11
Ydinenergia 2) 118 322 119 306 1 17
Sähkön nettotuonti 3) 15 367 17 334 13 2
Vesi- ja tuulivoima 3) 24 639 21 020 -15 3
Turve 51 396 56 475 10 8
Puupolttoaineet 149 502 144 328 -4 20
Muut 18 342 17 925 -2 3
Energian kokonaiskulutus 725 921 712 094 -2 100
Ulkomaanliikenne 14 878 17 414 17  
Energiasektorin CO2-päästöt 31 30 -3  
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Tilastokeskus, Energian hankinta ja kulutus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (267,6 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 20.10.2011

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 2. vuosineljännes 2011. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 29.2.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2011/02/ehk_2011_02_2011-09-23_tie_001_fi.html