Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 22.1.2013

Energian kokonaiskulutus laski 5 prosenttia tammi-syyskuussa

Energian kokonaiskulutus oli Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan yhteensä noin 989 PJ vuoden 2012 tammi-syyskuussa, mikä oli 5 prosenttia vähemmän kuin vastaavana aikana vuotta aiemmin. Uusiutuvan energian osuus energian kokonaiskulutuksesta kasvoi fossiilisten polttoaineiden kulutuksen pienentyessä ja vastaavasti vesi- ja tuulivoiman kulutuksen kasvusta johtuen. Sähkön kokonaiskulutus oli 62 TWh, joka oli yli prosentin pienempi verrattuna vuotta aiempaan. Sähkön kulutuksen pienentyminen johtui teollisuuden sähkönkulutuksen vähenemisestä noin 6 prosentilla. Sähkön kulutus kääntyi kuitenkin kasvuun syyskuussa. Energian tuotannon ja käytön hiilidioksidipäästöt laskivat 12 prosenttia.

Energian kokonaiskulutus, PJ

Energian kokonaiskulutus, PJ
Puupolttoaineilla katettiin lähes neljäsosa Suomen kokonaisenergian kulutuksesta. Puupolttoaineiden kokonaiskulutus on pienentynyt tammi-syyskuussa ennakkotietojen mukaan prosentilla vuotta aiempaan. Yksittäisistä energialähteistä hiilen kulutus väheni määrällisesti eniten (noin 27 PJ) 23 prosentilla ja toiseksi eniten väheni maakaasun kulutus (noin 20 PJ) 20 prosentilla. Turpeen kulutus laski 19 prosenttia. Vesi- ja tuulivoiman kulutus kasvoi yli 13 PJ eli 43 prosenttia, joka johtui keskimääräistä paremmista vesivarannoista.

Sähkön kokonaiskulutus pieneni yli prosentin, joka johtui teollisuuden sähkön kulutuksen laskusta noin 6 prosentilla. Sähkön kotimainen tuotanto laski 8 prosenttia sekä sähkön ja lämmön yhteistuotanto 16 prosenttia. Sähkön ja lämmön yhteistuotanto pienentyi teollisuuden yhteistuotantolaitoksissa 12 prosenttia ja kaukolämpölaitoksissa 19 prosenttia. Lauhdevoiman tuotanto väheni 54 prosenttia, mikä johtui kotimaisen sähköntuotannon korvaamisesta erityisesti Pohjoismaisella tuontisähköllä. Sähkön nettotuonti Pohjoismaista Suomeen vastasi 18 prosenttia sähkön kokonaiskulutuksesta. Sähkön tuonti Venäjältä on ollut melko vakaata aiempina vuosina, mutta nyt tuonti on pienentynyt lähes kolmasosaan aikaisempiin vuosiin verrattuna. Venäläisen sähkön tuonti pienentyi 64 prosentilla edellisvuoden vastaavaan aikaan verrattuna tammi-syyskuussa. Sähkön nettotuonti oli 13,2 TWh. Suomessa kulutetusta sähköstä lähes 24 prosenttia katettiin tuontisähköllä.

Suomeen tuotiin erilaisia energiatuotteita 9,9 miljardin euron arvosta tammi-syyskuussa, joka oli lähes saman verran kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Vastaavasti Suomesta vietiin energiatuotteita 4,7 miljardin euron arvosta, joka oli 13 prosenttia enemmän kuin vuotta aiemmin vastaavana aikana. Energiatuotteiden suurimmat muutokset tuonnin ja viennin arvoissa tapahtuivat kivihiilessä, keskitisleissä ja kaasukondensaatissa. Kivihiilivarastot olivat syyskuussa noin 30 TWh eli yli 11 prosenttia pienemmät kuin vuotta aiemmin. Vastaavasti turvevarastot olivat noin 12 TWh eli lähes kolmanneksen pienemmät syyskuun lopussa vuotta aiempaan.

Energian kokonaiskulutus energialähteittäin (TJ) ja CO2-päästöt (Mt)

Energialähde I-III/2012* Vuosimuutos-%* Osuus % energian
kokonaiskulutuksesta*
Öljy 241 579 -4 24
Hiili 1) 88 262 -23 9
Maakaasu 80 674 -20 8
Ydinenergia 2) 177 028 0 18
Sähkön nettotuonti 3) 47 489 31 5
Vesi- ja tuulivoima 3) 44 714 43 5
Turve 52 879 -19 5
Puupolttoaineet 231 132 -1 23
Muut 25 623 -4 3
ENERGIAN KOKONAISKULUTUS 989 380 -5 100
Ulkomaanliikenne 23 145 -13 .
Energiasektorin CO2-päästöt 34 -12 .
1) Hiili: sisältää kivihiilen, koksin sekä masuuni- ja koksikaasun.
2) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Ydinvoima: 10,91 TJ/GWh (kokonaishyötysuhde 33 %)
3) Sähköntuotannon yhteismitallistaminen polttoaineiden kanssa: Vesi- ja tuulivoima sekä sähkön nettotuonti: 3,6 TJ/GWh (100 %)
4) *Ennakollinen tieto

Lähde: Energian hankinta ja kulutus. Tilastokeskus

Lisätietoja: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (283,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Kuviot
Laatuselosteet

Päivitetty 22.1.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Energian hankinta ja kulutus [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-795X. 3. vuosineljännes 2012. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 1.3.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/ehk/2012/03/ehk_2012_03_2013-01-22_tie_001_fi.html