Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 17.9.2009

Totalförbrukningen av energi minskade med 8 procent i början av året

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 650 petajoule under januari-juni 2009. Jämfört med motsvarande period året innan minskade förbrukningen med 8 procent. Under början av året var elförbrukningen 41 TWh, vilket var 10 procent mindre än året innan. Den ekonomiska recessionen minskade isynnerhet elförbrukningen inom industrin. Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade med 4 procent.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Den försämrade vattensituationen jämfört med året innan gjorde att produktionen av vattenkraft minskade med 16 procent. Eftersom priset på utsläppsrätter var på en betydligt lägre nivå än året innan ökade användningen av stenkol vid produktionen av kondensel och förbrukningen av kol (kol omfattar här stenkol, koks samt masugns- och koksgas) ökade med 17 procent. Produktionen av vindkraft ökade med 5 procent. Under början av året minskade torvförbrukningen med 24 procent, förbrukningen av träbaserade bränslen med 20 procent och förbrukningen av naturgas med 12 procent jämfört med året innan. Nettoimporten av el minskade med 32 procent isynnerhet på grund av ökad elexport. Under början av året var Finland nettoförsäljare på den nordiska elmarknaden.

Priset på motorbensin samt på lätt och tung brännolja steg i slutet av perioden men var dock betydligt lägre än under början av föregående år. Priset på dieselolja var på samma nivå som under slutet av år 2008. Priset på naturgas var sjunkande och under det andra kvartalet sjönk priset under den nivå som gällde under motsvarande period året innan. Elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool var nedåtgående hela början av året och prisnivån var klart lägre än året innan.

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2009, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 17.9.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 2:a kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/02/ehkh_2009_02_2009-09-17_tie_001_sv.html