Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 16.12.2009

Totalförbrukningen av energi sjönk med 9 procent under januari-september

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 950 petajoule under de tre första kvartalen 2009. Förbrukningen minskade med 9 procent från motsvarande period året innan. Under samma period minskade elförbrukningen med 10 procent. Koldioxidutsläppen vid energiproduktion och -förbrukning minskade med 6 procent.

Totalförbrukningen av energi, petajoule (1 petajoule = 1 000 terajoule)

Den förnybara energins andel minskar

Utsläppens volym minskade mindre än energiförbrukningen eftersom andelen fossila energikällor vid produktionen ökade medan andelen förnybara energikällor minskade. Förbrukningen av naturgas minskade med 15 procent och förbrukningen av olja med 5 procent, medan förbrukningen av kol (inkl. stenkol, koks, masugns- och koksgas) ökade med 12 procent. Deras sammanlagda andel av totalförbrukningen ökade från 45 procent till 47 procent. Torvförbrukningen minskade med 24 procent.

Vattenreserverna, som minskat från året innan, gjorde att produktionen av vattenkraft gick ned med mer än 20 procent. Den minskade produktionen inom massa- och pappersindustrin ledde till att användningen av träbaserade bränslen minskade med 22 procent. När det gäller förnybara energikällor ökade användningen av vindkraft med 16 procent. Med vindkraft producerades 0,4 procent av den el som producerades i Finland.

Till följd av recessionen minskade isynnerhet industrins elförbrukning från året innan. Nettoimporten av el minskade med 18 procent i och med att importen minskade med 8 procent och elexporten ökade med mer än 70 procent. 16 procent av totalförbrukningen av el täcktes med import.

Prisutvecklingen inte enhetlig

Under hela den aktuella perioden sjönk priset på stenkol stadigt. Också priset på naturgas sjönk fram till sommaren men ökade svagt mot hösten. Priserna på tung och lätt brännolja har stigit från årsskiftet i och med prisstegringen på råolja. När det gäller trafikbränslen steg priset på motorbensin ända till sommaren. Däremot har priset på dieselolja varit på samma nivå som vid årsskiftet. Priset på dieselolja har gått ned på grund av den minskade efterfrågan inom den tunga trafiken samt överkapaciteten inom raffinaderierna. Trots den oenhetliga prisutvecklingen är bränslepriserna, när det gäller samfärdsel och kraftverk, på en klart lägre nivå än under motsvarande tidpunkt året innan.

I september hade elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool sjunkit till under hälften från året innan. Från december år 2008 var minskningen mer än 20 procent. Också priserna på utsläppsrätter har varit betydligt lägre än året innan. Som lägst var priserna i februari och har därefter stigit med omkring 40 procent till sin nuvarande nivå. Priserna på utsläppsrätter är fortfarande på en betydligt lägre nivå än året innan.

Källor: Energianskaffning, -förbrukning och -priser 2009, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anssi Vuorio (09) 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 16.12.2009

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 3:e kvartalet 2009. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.9.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2009/03/ehkh_2009_03_2009-12-16_tie_001_sv.html