Denna statistik har lagts ned.

Nya uppgifter produceras inte längre om statistiken.

Denna sida är arkiverad.

Publicerad: 29.3.2011

Totalförbrukningen av energi ökade med 9 procent år 2010

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter var totalförbrukningen av energi 1445 PJ (petajoule), dvs. 402 TWh, år 2010, vilket var 9 procent mer än år 2009. Elförbrukningen uppgick till 87,5 TWh, vilket var 7,6 procent mer än året innan. Energiförbrukningen ökade på grund av återhämtningen inom industriproduktionen och ett större uppvärmningsbehov i byggnader. Totalförbrukningen av energi nådde nästan upp till samma nivå som före den ekonomiska recessionen. En ökning av användningen av fossila bränslen med 11 procent och användningen av torv med över 30 procent ökade koldioxidutsläppen vid energiproduktionen och -användningen med 15,3 procent. Användningen av förnybar energi ökade med 12,5 procent. Andelen förnybar energi var 26,3 procent av den totala energiförbrukningen enligt de preliminära uppgifterna för år 2010.

Totalförbrukningen av energi, PJ

Totalförbrukningen av energi, PJ

Av de enskilda energikällorna ökade förbrukningen av träbränslen mest, med 40,1 PJ, dvs. 15 procent, och förbrukningen av stenkol näst mest, med 34,9 PJ, dvs. 23 procent. Tredje mest ökade användningen av torv, med 21,8 PJ, vilket var 30 procent mer än år 2009. Energi producerad med kärnkraft minskade med över tre procent, vilket berodde på längre underhållsstopp i kraftverken. Användningen av naturgas ökade med över tio procent.

Elförbrukningen ökade relativt sett mest inom metallindustrin och skogsindustrin. Kvantitativt sett var ökningen av förbrukningen störst inom skogsindustrin och näst störst i hushåll och lantbruk. Den inhemska elproduktionen gick upp med 11 procent. Av elförbrukningen i Finland bestod 12 procent av importerad el. Nästan 12,4 procent mer el än året innan producerades också för export till den nordiska marknaden. Den ökade elexporten förklaras delvis av att vattenreserverna i Norden, särskilt i Sverige och Norge, varit mindre än i genomsnitt, vilket minskat produktionen av el med vattenkraft. Totalt minskade nettoimporten av el med 13,1 procent. Ökningen av elproduktionen hänförde sig speciellt till kolkondenskraften, som ökade med 51 procent jämfört med år 2009. Värdet av elexporten ökade med nästan 150 procent år 2010. Vindkraftsproduktionen ökade med 6,3 procent. Andelen energi som producerats med vindkraft var 0,1 procent av totalproduktionen av energi.

Energiprodukter importerades mest från Ryssland år 2010. Energiproduktionens värdeandel från Ryssland var 80 procent. Från övriga EU-länder importerades omkring 10 procent av energiprodukterna och exportens värdeandel till övriga EU-länder var nästan 80 procent. Från Finland exporterades mest oljeprodukter och elektricitet. Det största exportlandet för energins del var Sverige, dit nästan en tredjedel av energiprodukterna exporteras. Den mest betydande exportprodukten var elektricitet. Exportvolymen av träpelletar ökade med 40 procent år 2010.

Total energiförbrukning enligt energikälla (TJ) och CO2-utsläpp (Mt)

Korrigerad 4.4.2011. De korrigerade siffrorna är markerade med rött, var tidigare 31348 och 4,2.
Energikällä* 1) 2009 2010* Årlig förändrings-%* % av total -förbrukning*
Olja 335495 353871 5,5 24,5
Kol 2) 151982 186346 22,6 12,9
Naturgas 134568 148615 10,4 10,3
Kärnenergi 3) 246555 238733 -3,2 16,5
Netto import av elenergi 4) 43504 37802 -13,1 2,6
Vatten- och vindkraft 5) 46259 47010 1,6 3,3
Torv 71743 93544 30,4 6,5
Träbränslen 267501 307600 15,0 21,3
Övriga 30078 31198 3,7 2,2
Total -förbrukning 1327684 1444720 8,8 100
Utrikestrafik 31841 25988 -18,4  
CO2- utsläpp från energisektorn 51,9 59,8 15,3  
1) *Preliminär
2) Kol: innehåller stenkol, koks samt masugn- och koksgas.
3) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Kärnkraft: 10,91 TJ/GWh (33 % total verkningsgrad)
4) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)
5) Omvandling av elproduktion till bränsleenheter: Vatten- och vindkraft samt nettoimport av el: 3,6 TJ/GWh (100 %)

Stigande energipriser

Höjningen av priserna på inhemska bränslen har varit mindre än på importerade bränslen. Under sista kvartalet var priset på frästorv 3,9 procent och priset på skogsflis 1,8 procent högre än under motsvarande period år 2009. Priset på konsumentpelletar sjönk i november med 1,2 procent.

I slutet av fjolåret närmade sig priserna på trafikbränslen 2008 års rekordpriser. Särskilt steg priserna på diesel och lätt brännolja. Priset på lätt brännolja steg med en tredjedel under året. Lätt brännolja var i december 47 procent dyrare än året innan. Förbrukningen av naturgas ökade med 10 procent förra året och priserna överskred 2008 års prisnivå. Förbrukningen av stenkol ökade med 23 procent, priserna steg med 25 procent, men nådde ännu inte den högsta nivån från år 2008.

Den kalla vintern ökade uppvärmningsbehovet samtidigt som den dåliga vattensituationen i Norden och en ökad efterfrågan kraftigt höjde priset på börsel. Finlands områdespris på den nordiska elbörsen var 53 procent dyrare år 2010 jämfört med året innan. Konsumentpriserna på el har stigit långsammare än priset på börsel.

Statistiken Energianskaffning, -förbrukning och -priser indelas i två olika statistikgrenar i samband med följande offentliggörande. De nya statistikgrenarna heter Energianskaffning och -förbrukning samt Energipriser.


Källa: Energianskaffning, -förbrukning och -priser, Statistikcentralen

Förfrågningar: Pentti Wanhatalo 09 1734 2685, energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (10 sidor 366,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 29.3.2011

Instruktion för hänvisning:

Statistik: Energianskaffning, -förbrukning och -priser [e-publikation].
ISSN=1798-3371. 4:e kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ehkh/2010/04/ehkh_2010_04_2011-03-29_tie_001_sv.html