Nya uppgifter i denna statistik publiceras på sidan för Energianskaffning och -förbrukning.

Begrepp och definitioner

Blandade bränslen

Med blandade bränslen avses bränslen som innehåller både fossilt och förnybart (biologiskt nedbrytbart) kol.

Elanskaffning

Med elanskaffning avses den sammanlagda mängden av producerad el och nettoimport av el. Nettoimporten av el är skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

Elintensitet

Elintensiteten definieras som förhållandet mellan den totala elanvändningen och bruttonationalprodukten.

Elproduktionskapaciteten under toppbelastningsperioder

Den samtidigt tillgängliga nettoeleffekt som är möjlig att producera i Finland i en timmes tid vid hård köld och dålig vattentillgång.

Energibalans

Energibalansen beskriver omvandlingen av primärenergi till slutanvändning. I balansen skiljer man mellan anskaffning av primärenergi, lagerförändringar, produktion och omvandling av energi, slutanvändning av energi och råvaruanvändning.

Energiintensitet

Energiintensiteten definieras som den totala energianvändningen i relation till bruttonationalprodukten.

Fossila bränslen

Med fossila bränslen avses bränslen som har bildats av biomassa och lagrats i marken för miljoner år sedan. Till fossila bränslen hör bl.a. stenkol, brunkol, naturgas och bränslen som förädlats ur råolja. Även torv upptas ofta i internationella klassificeringar bland fossila bränslen, trots att torven är en bränsleform av betydligt yngre datum än de fossila bränslena.

Förnybara energikällor

Gemensamt för alla förnybara energikällor är att energitillgången på lång sikt inte minskar vid hållbar användning. De förnybara energikällor som används i Finland är vatten- och vindkraftkraft, solenergi, jord- och luftvärme återvunnen med värmepumpar, biogas, den biologiskt nedbrytbara delen av återvinningsbränslen och avfallsbaserade bränslen, träbaserade bränslen samt andra vegetabiliska och animaliska bränslen.

Kol

Kol har bildats ur växtrester för hundratals miljoner år sedan. Med kol avser man i energistatistiken stenkol (1211,1212), brunkol (1221), annat kol (1222,1228,1229) och koks som används som energikälla samt masugns- och koksgas som erhålls som biprodukt vid framställning av järn.

Kombinerad produktion av elektricitet och värme

En form av samproduktion av el och värme, där el och värme produceras samtidigt i samma process. Till kombinerad produktion hör sådan elproduktion med ång- eller gasturbiner eller motordrivna produktionsaggregat där den genererade värmen används inom industriella processer eller som fjärrvärme. Med hjälp av kombinerad produktion uppnås högre verkningsgrad och därigenom bättre bränsleutnyttjande än vid separat produktion.

Kondenskraft

Elenergi som produceras i en process som bygger på kondensering av ånga med hjälp av kylvatten och där man inte utnyttjar ångans värmeenergi.

Nettoimport av el

Skillnaden mellan mängden importerad och exporterad el.

Separat produktion av el

Med separat produktion av el avses elproduktion i värmekraftverk som planerats enbart för produktion av elektricitet, elproduktion i kärnkraftverk, separat produktion av el med gasturbiner eller förbränningsmotorer samt vattenkraft och vindkraft. I separat produktion ingår även elproduktion som motsvarar den kondensatmängd som särskilts per körning med låg värmelast i samproduktionsanläggningar samt tilläggsproduktion med hjälpkondensatorer.

Slutanvändning av energi

Slutanvändningen av energi anger användningen av el och värme, bränslen för uppvärmning av byggnader, trafikbränslen och processbränslen för industrin. Slutanvändningen av energi är den totala användningen av energi efter avräkning av det svinn som uppstår vid överföring och omvandling av energi, och anger således den energimängd som återstår för företagens, hushållens och övriga konsumenters användning.

Småskalig vedeldning

Användning av ved i hushållen samt inom lantbruket för uppvärmning av gårds- och servicebyggnader. Även eldning med bygg- och rivningsavfall o.dyl.

Terajoule

Terajoule (TJ) är en energienhet som ofta används för att ange energiinnehållet i bränslen. 1 TJ = 0,278 GWh.

Total energianvändning

Den totala energianvändningen utgör den totala användningen av inhemsk energi (energi från inhemska energikällor) och importenergi i Finland, uttryckt i enhetliga måttenheter. Den totala energianvändningen omfattar bränslen som använts för produktion och förädling av energi samt energi som använts direkt inom slutanvändningen (t.ex. fordonsbränslen och bränslen för uppvärmning av byggnader).

Återvinningsbränslen

Återvinningsbränslen är bränslen med kända egenskaper som tillverkats av torrt, brännbart, källsorterat avfall från industri, företag och samhällen.

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Energiförbrukning [e-publikation].
ISSN=1798-6850. Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 21.6.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ekul/kas_sv.html