Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 13.6.2017

Joka kuudes peruskoululainen sai tehostettua tai erityistä tukea

Peruskoulun oppilaista 16,4 prosenttia sai tehostettua tai erityistä tukea syksyllä 2016. Tehostettua tukea sai 49 400 eli 9,0 prosenttia peruskoulun oppilaista ja erityistä tukea 41 000 eli 7,5 prosenttia peruskoulun oppilaista. Tehostetun tuen oppilasmäärä kasvoi edellisvuodesta 0,6 prosenttiyksikköä ja erityisen tuen 0,2 prosenttiyksikköä. Tiedot käyvät ilmi Tilastokeskuksen koulutustilastoista.

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2016, % 1)

Tehostettua ja erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista 1995–2016, % 1)
1) Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea oppilaisiin.

Tehostetun tuen oppilaista poikia oli 65 prosenttia ja tyttöjä 35 prosenttia. Erityistä tukea saaneista poikia oli 70 ja tyttöjä 30 prosenttia. Syksyllä 2016 oppilaita peruskoulun esi-, perus- ja lisäopetuksessa oli 550 200, joista poikia 51 prosenttia ja tyttöjä 49 prosenttia.

Peruskoulun erityisopetustilasto sisältää tietoja enimmäkseen tehostetusta ja erityisestä tuesta. Lisäksi tilastossa on tietoa yleisestä tuesta osa-aikaisen erityisopetuksen osalta.

Erityisopetustilastoon liittyvät tietokantataulut ja esi- ja peruskouluopetustilaston tietokantataulut mahdollistavat oppilaiden saaman tuen tarkastelun esimerkiksi alueittain ja opetuksen toteutuspaikan mukaan. Tietoja ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta on koottu tämän julkistuksen tekstiosan loppuun sekä liitetaulukkoon 9.

Tehostetun tuen määrä lisääntyi kaikissa Manner-Suomen maakunnissa

Vuonna 2016 tehostettua tukea järjestettiin edellisvuotista useammalle kaikissa muissa maakunnissa paitsi Ahvenanmaalla. Useassa Manner-Suomen maakunnassa tehostettua tukea sai yli 10 prosenttia oppilaista. Aikaisempina vuosina tehostettua tukea saaneiden oppilaiden määrä ei ole ollut missään Manner-Suomen maakunnassa yli 10 prosenttia. Suhteellisesti eniten tehostetun tuen määrä lisääntyi Etelä-Karjalassa, Kymenlaaksossa ja Varsinais-Suomessa, näissä kaikissa määrä oli yli yhden prosenttiyksikön suurempi kuin edellisenä vuotena. Tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus oli suurin Pohjois-Karjalassa ja pienin Kainuussa. Manner-Suomessa tehostettua tukea saaneiden oppilaiden osuus kaikista oppilaista oli eri maakunnissa 6–11 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2016, %

Tehostettua tai erityistä tukea saaneiden peruskoululaisten osuus maakunnittain 2016, %

Erityistä tukea saaneiden oppilaiden osuus peruskoulun oppilaista oli Manner-Suomen maakunnissa 5–12 prosenttia. Erityistä tukea saaneiden osuus oli pienin Keski-Pohjanmaalla ja suurin Kymenlaaksossa. Ahvenanmaalla erityistä tukea saaneiden osuus oli alle 3 prosenttia.

Tehostettua tai erityistä tukea saavien peruskoululaisten osuus vaihtelee maakuntien välillä. Suurin tehostetun ja erityisen tuen saajien yhteenlaskettu osuus löytyi Kymenlaaksosta, jossa tehostettua tai erityistä tukea sai 22 prosenttia oppilaista. Pienimmät tuen saajien yhteenlasketut osuudet olivat Kainuussa, Lapissa ja Pohjois-Pohjanmaalla.

Kolme neljästä tehostetun tuen oppilaasta sai osa-aikaista erityisopetusta

Tehostettua tukea syksyllä 2016 saaneista oppilaista 75 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 57 prosentilla tukiopetusta ja 38 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja. Erityistä tukea saaneista oppilaista 38 prosentilla tukeen sisältyi osa-aikaista erityisopetusta, 35 prosentilla tukiopetusta ja 58 prosentilla avustaja- ja/tai tulkitsemispalveluja.

Erityisen tuen oppilaista 26 prosentilla oli pidennetty oppivelvollisuus.

Erityistä tukea saaneista oppilaista 38 prosenttia sai opetuksensa kokonaan erityisryhmässä ja 20 prosenttia kokonaan yleisopetuksen ryhmässä. Loput 42 prosenttia sai osan opetuksestaan yleisopetuksen ryhmässä ja osan erityisryhmässä.

Erityistä tukea saaneista oppilaista yli puolet opiskeli kokonaan yleisen oppimäärän mukaisesti

Peruskoulun perus- ja lisäopetuksessa erityistä tukea saaneista oppilaista 51 prosenttia opiskeli kaikissa aineissa yleisopetuksen oppimääriä syksyllä 2016. Yleisen oppimäärän mukaisesti opiskelevien osuus on kasvanut vuosittain; vuonna 2011 osuus oli 44 prosenttia, vuonna 2013 se oli 46 prosenttia, ja vuonna 2015 se oli 49 prosenttia.

Vuonna 2016 erityistä tukea saaneista oppilaista 13 prosentilla oli yksilöllistettyjä oppiaineiden oppimääriä yksi, 12 prosentilla kaksi tai kolme ja 19 prosentilla neljä tai enemmän. Toiminta-alueittain erityisen tuen oppilaista opiskeli 5 prosenttia. Opetus voidaan järjestää toiminta-alueittain, jos oppilaan vaikean vamman tai sairauden vuoksi opetusta ei voida järjestää oppiaineittaisten oppimäärien mukaan.

Peruskoululaisista 22 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2015–2016

Lukuvuonna 2015–2016 osa-aikaista erityisopetusta sai 122 200 oppilasta, mikä oli 22 prosenttia syksyn 2015 peruskoululaisista. Osuus on laskenut hivenen edellisestä lukuvuodesta.

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2015/2016, %

Osa-aikaista erityisopetusta saaneiden peruskoululaisten osuus kaikista peruskoululaisista lukuvuosina 2001/2002–2015/2016, %

Syksyllä 2015 osa-aikainen erityisopetus sisältyi 34 400 oppilaan tehostettuun tukeen ja 14 900 oppilaan erityiseen tukeen. Vähennyslaskun avulla voidaan päätellä, että osa-aikaista erityisopetusta lukuvuonna 2015–2016 saaneista 122 200 oppilaasta noin 73 000 eli 60 prosenttia sai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena.

Käytettävissä olevien tilastojen mukaan ainakin 29 prosenttia syksyn 2015 peruskoulun oppilasmäärästä sai jonkinlaista tukea lukuvuonna 2015-2016. Osuus on pysynyt samana viimeiset kolme vuotta. Tehostettua tukea, erityistä tukea tai osa-aikaista erityisopetusta yleisenä tukena sai lukuvuonna 2015-2016 yhteensä 158 800 oppilasta.

Erityisopetusta saaneiden ammatillisen koulutuksen opiskelijoiden määrän kasvu jatkunut

Tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista erityisopetusta saaneiden määrä on kasvanut ainakin vuodesta 2004 lähtien, jolloin tilastointi aloitettiin: vuonna 2004 erityisopetusta sai yhteensä 12 500, vuonna 2009 yhteensä 18 300 ja vuonna 2015 yhteensä 24 300 opiskelijaa. Erityisopetusta saaneiden osuus kaikista tutkintoon johtavan ammatillisen koulutuksen opiskelijoista oli samoina vuosina 5, 6 ja 9 prosenttia.

Vuonna 2015 nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen (oppilaitosmuotoisen opetussuunnitelmaperusteisen ammatillisen peruskoulutuksen) opiskelijoita oli 124 220, joista 18 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Miesopiskelijoista 19 prosenttia ja naisopiskelijoista 17 prosenttia oli erityisopiskelijoita. Kaiken kaikkiaan erityisopiskelijoista 57 prosenttia oli miehiä.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista suurin osa (86 %) opiskeli ammatillisissa oppilaitoksissa. Ammatillisissa erityisoppilaitoksissa opiskeli 13 prosenttia ja muissa ammatillista koulutusta antavissa oppilaitoksissa noin prosentti erityisopiskelijoista.

Nuorille suunnatun ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijoista 83 prosenttia opiskeli samassa ryhmässä (integroituina) muiden opiskelijoiden kanssa.


Lähde: Koulutustilastot. Tilastokeskus

Lisätietoja: Heli Hiltunen 029 551 3314, koulutustilastot@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Jari Tarkoma

Julkaisu pdf-muodossa (284,8 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 13.6.2017

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Oppimisen tuki [verkkojulkaisu].
ISSN=1799-1595. 2016. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 25.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/erop/2016/erop_2016_2017-06-13_tie_001_fi.html