Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 5.4.2019

Totalt 2 468 kandidater i riksdagsvalet 2019

Korrigering 30.10.2019. De korrigerade punkterna är markerade med rött.

Vid riksdagsvalet 2019 uppställdes totalt 2 468 kandidater, vilket är 322 kandidater fler än i förra riksdagsvalet. Av kandidaterna är 990 fullmäktigeledamöter och 165 nuvarande riksdagsledamöter. Totalt 19 registrerade partier deltar i riksdagsvalet. Antalet partier som deltar i riksdagsvalet är fyra fler än i förra riksdagsvalet. Mer detaljerade uppgifter om kandidaterna i riksdagsvalet finns i översikten: Bakgrundsanalys av kandidaterna i riksdagsvalet 2019.

Andelen män och kvinnor bland kandidaterna i riksdagsvalen 1948–2019 (%)

Andelen män och kvinnor bland kandidaterna i riksdagsvalen 1948–2019 (%)

Av alla kandidater är 70,0 procent uppställda av partier som invalts i den nuvarande riksdagen (SAML, SDP, SAF, CENT, VÄNST, SFP, GRÖNA, KD) och av Blå framtid. Flest kandidater, av partierna som inte har invalda ledamöter i nuvarande riksdag, ställdes upp av Rörelsen sju stjärnor (175 kandidater) och minst av Djurrättspartiet (17 kandidater). I hela landet var antalet kandidater utanför partierna 136. Partier som fått in kandidater i riksdagen i riksdagsvalet 2015 används benämningen "riksdagspartier". Hit räknas också Blå framtid.

Majoriteten av kandidaterna i riksdagsval har alltid varit män. I riksdagsvalet 2019 är 1 432 av kandidaterna män och 1 036 kvinnor. Kvinnornas andel av kandidaterna är därmed 42,0 procent, vilket är 2,6 procentenheter fler än i riksdagsvalet år 2015.

Av riksdagspartiernas kandidater är de kvinnliga kandidaternas andel minst hos Sannfinländarna (31,5 procent) och störst hos Gröna förbundet (62,0 procent). Av alla partier var andelen kvinnliga kandidater störst hos Feministiska partiet (81,6 procent) och minst hos Kommunistiska Arbetarpartiet (6,3 procent). Av alla riksdagspartiernas kandidater är 53,1 procent män. När det gäller partierna och valmansföreningarna som inte har invalda ledamöter i nuvarande riksdag är 69,5 procent av kandidaterna män.

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i riksdagsvalen 2019, riksdagspartier (%)

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i riksdagsvalen 2019, riksdagspartier (%)

Medelåldern för alla kandidater är 46,9 år, för de manliga kandidaterna 47,9 år och för de kvinnliga 45,5 år. Av kandidaterna är 1 675 kandidater 40 år eller äldre. Av kandidaterna är 31 kandidater 75 år eller äldre och totalt 137 kandidater 25 år eller yngre.

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i riksdagsvalen 2019, andra partier och valmansföreningar (%)

Andelen män och kvinnor av kandidater efter parti och ålder i riksdagsvalen 2019, andra partier och valmansföreningar (%)

Av riksdagspartierna har Svenska folkpartiet relativt sett flest kandidater under 25 år (12,2 procent) och Sannfinländarna minst (0,9 procent). Andelen kandidater under 25 år hos SFP är störst också när det gäller alla partier. Av riksdagspartierna har Blå framtid relativt sett flest kandidater som är 65 år eller äldre (19,7 procent) och minst Gröna förbundet (3,7 procent). Kandidatens ålder är hans eller hennes ålder på valdagen.

Tabell 1. Bakgrundsfaktorer för kandidaterna i riksdagsvalet 2019 partivis

Parti Riksdags- ledamot. (%) Kommun fullmäktige ledamot. (%) Ålder i gsnit. Finsk- och samisk- språk. (%) Svensk- språk. (%) Annat språk (%) Syssels. (%) Arbetslösa (%) Utanför arbets- kraft. (%) Inkomster i gsnit.
Totalt 6,7 40,1 46,9 91,2 6,0 2,3 72,9 8,9 18,2 29 111
CENT 17,1 58,8 45,7 95,4 1,9 2,8 90,3 1,9 7,9 39 345
SAF 8,0 62,4 48,1 98,1 0,9 0,5 83,6 6,1 10,3 30 257
SAML 17,1 72,5 45,4 97,2 1,4 1,4 91,5 0,9 7,6 47 476
SDP 13,4 71,8 45,6 93,5 2,8 3,7 88,9 4,2 6,9 35 888
GRÖNA 5,1 60,6 41,3 94,0 2,3 3,7 86,1 5,6 8,3 30 406
VÄNST 4,6 51,4 44,3 93,5 2,8 3,7 77,8 13,0 9,3 27 866
SFP 7,1 46,9 44,0 7,1 91,8 1,0 83,7 1,0 15,3 36 956
KD 2,6 38,4 51,3 94,7 3,7 1,1 78,4 7,4 14,2 31 119
FKP - 1,1 53,0 92,0 1,1 5,7 40,9 11,4 47,7 19 208
KAP - - 58,1 90,6 3,1 6,3 15,6 12,5 71,9 16 101
LIBE - 2,8 37,6 88,9 5,6 - 66,7 2,8 30,6 24 809
Piratp. - 2,3 35,0 94,3 3,4 2,3 55,2 20,7 24,1 19 376
DRP - - 40,0 94,1 5,9 - 64,7 23,5 11,8 15 222
MP - 8,0 48,6 98,0 - 2,0 64,0 14,0 22,0 18 182
FP - 2,6 36,7 89,5 2,6 2,6 55,3 18,4 26,3 23 249
SP - 4,3 50,6 95,7 4,3 - 36,2 29,8 34,0 20 674
BLÅ 6,6 20,4 54,4 96,1 1,3 2,6 59,9 11,2 28,9 26 308
SKE - - 47,9 100,0 - - 26,5 23,5 50,0 16 034
STL 0,6 3,4 53,5 94,3 1,1 1,7 40,6 17,7 41,7 19 334
NYT 0,9 8,3 47,1 93,6 4,6 0,9 72,5 10,1 17,4 29 650
Övriga 3,7 14,8 50,4 77,8 18,5 3,7 44,4 14,8 40,7 21 408

Av alla kandidater i riksdagsvalet är 990 nuvarande fullmäktigeledamöter, vilket är 40,1 procent av kandidaterna. Andelen fullmäktigeledamöter av kandidaterna är störst bland Samlingspartiet, 72,5 procent av kandidaterna, sett till antal finns det flest fullmäktigeledamöter bland SDP:s kandidater, 155 stycken. Av kandidaterna är 165 nuvarande riksdagsledamöter, vilket är 6,7 procent av alla kandidater.

Av alla kandidater är 91,2 procent finsk- eller samiskspråkiga och 6,0 procent svenskspråkiga, medan 2,3 procent har ett annat språk än ett inhemskt språk som modersmål.

När man ser till huvudsaklig verksamhet är 72,9 procent av alla kandidater i riksdagsvalet sysselsatta, 8,9 procent är arbetslösa och 18,2 procent står utanför arbetskraften. När det gäller riksdagspartierna finns det relativt sett flest sysselsatta bland Samlingspartiets kandidater, 91,5 procent, och minst bland Blå framtid, 59,9 procent. Däremot finns det relativt sett flest personer utanför arbetskraften bland Blå framtids kandidater (28,9 %) och minst bland SDP (6,9 %). Till personer utanför arbetskraften hör bl.a. studerande, pensionärer samt beväringar och civiltjänstgörare.

Medianen för alla kandidaters disponibla inkomster är 29 111 euro per år. Mätt med median har Samlingspartiets kandidater de högsta inkomsterna, över 47 000 euro. Av riksdagspartierna har för sin del Blå framtids kandidater de lägsta inkomsterna, omkring 26 000 euro.

Uppgifterna baserar sig på Statistikcentralens statistik över kandidatuppställningen i riksdagsvalet 2019. Ett riksomfattande kandidatregister har publicerats på Justitieministeriets webbplats (www.vaalit.fi).


Källa: Riksdagsvalet 2019, uppställning av kandidater. Statistikcentralen

Förfrågningar: Sami Fredriksson 029 551 2696, Kaija Ruotsalainen 029 551 3599, vaalit@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (684,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 5.4.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Riksdagsval [e-publikation].
ISSN=1799-6260. Uppställning av kandidater och bakgrundsanalys av kandidater 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 27.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/evaa/2019/01/evaa_2019_01_2019-04-05_tie_001_sv.html