Julkaistu: 31.5.2004

EU:n innovaatiotutkimus 2000

Euroopan Unionin jäsenmaissa yhtenäisin tietosisällöin ja menetelmin toteutetussa vuoden 2000 innovaatiotutkimuksessa on selvitetty uusien tuotteiden, palvelujen ja tuotantomenetelmien syntyyn liittyviä tekijöitä. Yhtenä tavoitteena on ollut verrata innovaatiotoimintaa eri jäsenmaissa. Saadut tiedot ovat tärkeitä arvioitaessa ja kehitettäessä teknologiapolitiikkaa sekä kansallisella että EU:n tasolla. Suomen osuudesta tutkimuksessa vastaa Tilastokeskus.

Innovaatio on tässä tutkimuksessa määritelty yrityksen markkinoille tuomaksi uudeksi tai olennaisesti parannetuksi tuotteeksi (tavaraksi tai palveluksi) tai uudeksi tai olennaisesti parannetuksi tuotantomenetelmäksi. Innovaatiot perustuvat joko yrityksen kannalta uuteen teknologiaan, entisten teknologioiden uusiin sovelluksiin tai uuden tiedon hyödyntämiseen. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiksi yrityksiksi on laskettu innovaatioita tehneiden lisäksi yritykset, joilla oli ollut innovaatioiden kehittämiseen tähtääviä joko edelleen jatkuvia tai keskeytyneitä projekteja. Tutkimuksen tarkasteluajanjaksona olivat vuodet 1998-2000.

Tiedot otannan perusteella valituilta yrityksiltä kerättiin syksyllä 2001 ja tulokset julkaistiin joulukuussa 2002. Kysely lähetettiin 3 462 yritykselle ja vastausprosentiksi tuli 50. Edellinen vastaava tutkimus Suomessa on tehty vuotta 1996 koskien.

Tutkimuksen keskeisiä tuloksia esitetään osiossa 'Katsaukset'.

Katsaukset
Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot


Päivitetty 19.8.2005

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2000. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.9.2019].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2000/inn_2000_2004-05-31_tie_001.html