Julkaistu: 22.3.2012

Innovaatiotutkimus tarjoaa lukuisia näkökulmia yritysten kehittämistoimintaan

Ennakkotietojen mukaan kaikkiaan 56 prosenttia vähintään kymmenen henkilöä työllistävistä yrityksistä harjoitti innovaatiotoimintaa vuosina 2008–2010. Valtaosa näistä integroi tavalla tai toisella myös käyttäjätietoa tai käyttäjiä innovaatiotoimintaansa. Tiedot perustuvat Tilastokeskuksen tekemään tutkimukseen yritysten innovaatiotoiminnasta.

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Innovaatiotoiminnan yleisyys teollisuudessa ja palveluissa 2008–2010, osuus yrityksistä

Vajaa puolet tutkituista yrityksistä ilmoitti harjoittaneensa tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvää innovaatiotoimintaa tarkasteluajanjaksolla. Kolmannes kaikista yrityksistä oli tuonut markkinoille tuoteinnovaatioita. Prosessi-innovaatioita käyttöönottaneiden osuus oli hieman pienempi, 29 prosenttia.

Tuote- ja prosessi-innovaatioihin liittyvä innovaatiotoiminta oli teollisuudessa yleisintä tietokoneiden sekä elektronisten ja optisten tuotteiden valmistuksessa. Palvelualoista innovatiivisten tuotteiden ja prosessien kehittäminen, markkinoille tuonti ja käyttöönotto olivat yleisintä tietotekniikkapalveluissa.

Kun innovaatiotoimintaan lasketaan mukaan myös organisaatio- ja markkinointi-innovaatioita käyttöönottaneet yritykset, innovaatiotoimintaa harjoittaneiden osuus nousi vuosina 2008–2010 kaikkiaan 56 prosenttiin yrityksistä. Organisaatio- ja markkinointi-innovaatioita käyttöönottaneiden yritysten osuus oli 40 prosenttia.

Tilastokeskus kartoitti innovaatiotutkimuksen yhteydessä nyt ensimmäistä kertaa myös innovaatiotoimintaa terveys- ja sosiaalipalveluissa sekä käyttäjälähtöisyyden merkitystä yritysten harjoittamassa kehittämistoiminnassa.

Terveys- ja sosiaalipalveluiden yritykset ilmoittivat innovaatiotoimintaa kokonaistasolla yleisemmin kuin muiden palvelutoimialojen yritykset. Innovaatiotoimintaa harjoittaneiden yritysten osuus oli kaikkiaan 57 prosenttia. Erityisen korkea oli organisaatioinnovaatioita ilmoittaneiden osuus, 40 prosenttia.

Käyttäjät ja käyttäjätieto tärkeä resurssi yrityksille

Käyttäjälähtöisyyttä arvioitaessa neljä viidestä innovaatiotoimintaa harjoittaneesta ilmoitti ottaneensa käyttäjätietoa tai käyttäjät mukaan innovaatiotoimintaansa ja innovatiivisten tuotteiden tuotantoonsa. Seitsemän kymmenestä oli käyttänyt asiakaspalautejärjestelmien tuottamaa tietoa ja puolet innovaatiotoimintaa harjoittaneista ilmoitti hyödyntäneensä markkinatutkimusten, kuluttajapaneelien ja vastaavien tuottamaa tietoa. Reilu kolmannes yrityksistä oli pohjannut tutkimuksellisempiin menetelmiin käyttäjätarpeiden selvittämiseksi.

Kolmannes innovaatiotoimintaa harjoittaneista yrityksistä oli innovoinut käyttäjien kanssa, jolloin käyttäjät osallistuvat suoraan ideointiin, kehittämiseen ja esimerkiksi sisältöjen tuottamiseen. Noin puolet yrityksistä ilmoitti tuotannosta (ml. mahdollinen jatkokehitystyö ja tuotteen markkinoille tuonti), joka perustui asiakkaiden muokkaamiin tai itse kehittämiin tuotteisiin.

Valtaosa käyttäjiä ja käyttäjätietoa innovaatiotoimintaansa integroineista arvioi menettelyn merkityksen suureksi tai kohtalaiseksi.

Tutkimus kattoi vähintään kymmenen henkilöä työllistävät yritykset teollisuudessa (ml. kaivostoiminta ja louhinta sekä sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto ja vesi- ja jätehuolto) ja eräillä palvelualoilla. Tässä tutkimuksessa mukana olivat myös terveys- ja sosiaalipalveluiden alat. Ne raportoidaan eri vuosien tutkimustulosten vertailukelpoisuuden vuoksi erillisinä.

Kokonaisuudessaan tutkimuksen tulokset julkaistaan kesäkuussa.


Lähde: Innovaatiotoiminta 2010, Tilastokeskus

Lisätietoja: Mervi Niemi 09 1734 3263, tiede.teknologia@tilastokeskus.fi

Vastaava tilastojohtaja: Leena Storgårds

Julkaisu pdf-muodossa (300,0 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Liitetaulukot

Laatuselosteet

Päivitetty 22.3.2012

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Innovaatiotoiminta [verkkojulkaisu].
ISSN=1797-4380. 2010. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.1.2020].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/inn/2010/inn_2010_2012-03-22_tie_001_fi.html