Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2013

De preliminära uppgifterna om den offentliga sektorns underskott år 2012 förändrades bara något vid revidering

Enligt Statistikcentralens preliminära uppgifter reviderades uppgifterna om den offentliga sektorns underskott bara något jämfört med uppgifterna från början av mars. Bakgrunden till revideringen är att uppdaterade uppgifter erhållits om statens skatteinkomster och räntor som influtit år 2012 och därigenom minskade underskottet med 52 miljoner euro. Uppgifterna om den offentliga sektorns skuld förändrades inte i detta sammanhang. Detta framgår av de uppgifter som Statistikcentralen rapporterade till Eurostat.

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

Den finländska offentliga sektorns underskott (-) och skuld, i procent av BNP

EDP-skulden, dvs. den konsoliderade bruttoskulden, för den offentliga sektorn i Finland ökade under år 2012 med 10,3 miljarder euro till 103,1 miljarder euro. Skuldens förhållande till bruttonationalprodukten steg från 49 procent året innan till 53 procent. Den offentliga sektorns underskott i förhållande till bruttonationalprodukten steg till 1,9 procent, då det året innan var 0,8 procent. Enligt förhandsuppgifterna understeg den offentliga sektorns underskott och skuld referensvärdena för EU:s stabilitets- och tillväxtavtal.

År 2012 visade den offentliga sektorns finansiella ställning ett underskott på 3,7 miljarder euro. Den statliga sektorns underskott ökade med 0,9 miljarder euro till 6,6 miljarder euro. Utvecklingen påverkades av att ökningen av skatteutfallet avtog och de utbetalda transfereringarna ökade. Kommunsektorns underskott ökade med 1,0 miljarder euro till 2,1 miljarder euro. Även om kommunsektorns utgifter ökade långsammare än året innan, försvagades den finansiella ställningen av att skatteinkomsterna och de erhållna transfereringarna ökade betydligt mindre än året innan. Arbetspensionsanstalterna och de övriga socialskyddsfonderna hade ett överskott på 5,1 miljarder euro.

År 2012 ökade den offentliga sektorns icke-konsoliderade bruttoskuld med 9,6 miljarder euro från året innan. Statsskulden ökade med 8,1 miljarder euro och kommunernas skuld med 1,5 miljarder euro. Den offentliga sektorns interna skulder minskade med 0,6 miljarder euro. EDP-skulden beskriver den offentliga sektorns skuld till de övriga sektorerna inom ekonomin och till utlandet och den fås genom att avdra skulderna mellan enheterna inom den offentliga sektorn från den icke-konsoliderade bruttoskulden.

I den offentliga sektorns räkenskaper statistikförs, genom Eurostats beslut, den skuld som upptagits av den tillfälliga Europeiska finansiella stabiliseringsfaciliteten (EFSF) som en del av den offentliga skulden i de länder som beviljat garantier. Det lån som mottagarlandet erhåller genom EFSF statistikförs som om det hade erhållits av de euroländer som beviljat garantierna, och dessa länder står då motsvarande summa i skuld till EFSF. Till följd av detta ökar EDP-bruttoskulden hos de euroländer som beviljat garantier, medan nettoskulden förblir oförändrad, eftersom ifrågavarande länder har en lika stor fordring på mottagarlandet. Varje lands offentliga skuld för lån beviljade av EFSF beräknas genom att lånet som mottagarlandet erhållit divideras med en fördelningsnyckel, som baserar sig på andelar av ECB:s kapital hos de euroländer som deltar i stödpaketet.

För år 2012 har skulder till ett belopp på 2 702 miljoner euro, som EFSF har beviljat mottagarländer, bokförts i skulden för den offentliga sektorn i Finland. I slutet av år 2011 uppgick summan till 312 miljoner euro.

Begreppet ”den offentliga sektorns underskott”, som används i statistiken, är i enlighet med förfarandet vid alltför stora underskott (EDP) i Europeiska unionens stabilitets- och tillväxtpakt. Detta s.k. EDP-underskott motsvarar det finansiella sparandet enligt de offentliga sektorräkenskaperna i nationalräkenskaperna (ENS95), med undantag av ränteströmmar som grundar sig på swap- och ränteterminskontrakt. Dessa bokförs i EDP-underskottsrapporten som en del av räntorna, men i nationalräkenskaperna som förändringar av finansiella derivat på skuldsidan. År 2012 var inverkan av skillnaden i metoder 0,4 procent av BNP. Det finansiella sparandet enligt sektorräkenskaperna ENS95 var enligt de preliminära uppgifterna -2,3 procent av BNP.

Eurostat kontrollerar under de närmaste veckorna de uppgifter om underskott och skuld som medlemsländerna rapporterat. I detta sammanhang kan det ske ändringar i de uppgifter som Statistikcentralen rapporterat. Om så skulle ske, publiceras de uppdaterade uppgifterna på denna statistiks sidor den 22 april, samma dag som Eurostat offentliggör uppgifterna.

EDP-tabeller, April 2013 rapportering (på engelska, uppdaterat 22.4.2013) (Excel)


Källa: Den offentliga sektorns underskott och skuld. Statistikcentralen

Förfrågningar: Mira Lehmuskoski 09 1734 2708, Niina Suutarinen 09 1734 3302, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (250,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Offentliga sektorns underskott och skuld [e-publikation].
ISSN=1799-5906. 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jali/2012/jali_2012_2013-03-28_tie_001_sv.html