Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2008

  Miljon euro Kvoten till BNP, %
Ändamål  
G0 Alla ändamåler 91 121 49,5
G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi - och skatteförvaltning, utrikeförvaltning 2 733 1,5
G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd 644 0,3
G0103 Allmänna förvaltningtjänster 4 891 2,7
G0104 Grundforskning 903 0,5
G0105 Allmän offentlig förvalting, forskning och utveckling 3 0,0
G0106 Övrig allmän offentlig förvaltning 38 0,0
G0107 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 2 979 1,6
G0108 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorna inom den offentliga sektorn 0 0,0
G0201 Militärt försvar 2 549 1,4
G0202 Civilt försvar 40 0,0
G0203 Internationellt militärt bistånd 109 0,1
G0204 Försvar, forskning och utveckling 0 0,0
G0205 Övrigt försvar 72 0,0
G0301 Polisverksamhet 999 0,5
G0302 Brand - och räddningsverksamhet 525 0,3
G0303 Rättskipning 466 0,3
G0304 Kriminalvård 241 0,1
G0305 Samhällskydd och rättsskipning, forskning och utveckling 4 0,0
G0306 Övrigt samhällskydd och rättsskipning 216 0,1
G0401 Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadfrågor 1 257 0,7
G0402 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 927 1,0
G0403 Bränsle och energi 43 0,0
G0404 Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet 207 0,1
G0405 Transporter 4 125 2,2
G0406 Kommunikationer 32 0,0
G0407 Andra näringsgrenar 0 0,0
G0408 Näringslivfrågor, forskning och utveckling 754 0,4
G0409 Övriga ekonomiska frågor 327 0,2
G0501 Avfallshantering 162 0,1
G0502 Hantering av avloppsvatten 0 0,0
G0503 Föroreningsbekämpning 145 0,1
G0504 Skydd av biologisk mångfald och landskap 65 0,0
G0505 Miljöskydd, forskning och utveckling 56 0,0
G0506 Övrigt miljöskydd 158 0,1
G0601 Bostadsförsörjning 103 0,1
G0602 Samhällsutveckling 473 0,3
G0603 Vattenförsörjning 28 0,0
G0604 Gatubelysning 0 0,0
G0605 Bostadsförsörjning och samhällsutveckling, forskning och utveckling 0 0,0
G0606 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 174 0,1
G0701 Medicinska produkter, apparater och anordningar 1 299 0,7
G0702 Öppen sjukvård 5 511 3,0
G0703 Sluten sjukhusvård 5 561 3,0
G0704 Folkhälsovård 39 0,0
G0705 Hälso- och sjukvård, forskning och utveckling 170 0,1
G0706 Övrig hälso- och sjukvård 425 0,2
G0801 Fritids- och idrottsverksamhet 824 0,4
G0802 Kulturell verksamhet 924 0,5
G0803 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 3 0,0
G0804 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 326 0,2
G0805 Fritidsverksamhet, kultur och religion, forskning och utveckling 2 0,0
G0806 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 0 0,0
G0901 Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning årskurs 1-6 2 176 1,2
G0902 Grundskoleutbildning årskurs 7-9 och gymnasieutbildning 5 042 2,7
G0903 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 0 0,0
G0904 Högskoleutbildning 2 967 1,6
G0905 Ej nivåbestämd utbildning 407 0,2
G0906 Stödtjänster till utbildning 40 0,0
G0907 Utbildning, forskning och utveckling 10 0,0
G0909 Övrig utbildning 293 0,2
G1001 Sjukdom och funktionshinder 7 976 4,3
G1002 Ålderdom 17 047 9,3
G1003 Efterlevande 1 307 0,7
G1004 Familj och barn 4 856 2,6
G1005 Arbetslöshet 3 711 2,0
G1006 Boende 428 0,2
G1007 Övrig social utsatthet 1 162 0,6
G1008 Social trygghet, forskning och utveckling 33 0,0
G1009 Övrigt, social trygghet 1 134 0,6

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 29.1.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2008, Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn 2008 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2008/jmete_2008_2010-01-29_tau_001_sv.html