Tabellbilaga 1. Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn, 2010

Ändamål Miljon euro Kvoten till BNP, %
G0 Ändamål, totalt 99 835 55,5
G0101 Verkställande och lagstiftande organ, ekonomi- och skatteförvaltning, utrikeförvaltning 2 785 1,5
G0102 Internationellt ekonomiskt bistånd 786 0,4
G0103 Allmänna förvaltningtjänster 5 661 3,1
G0104 Grundforskning 1 067 0,6
G0105 Allmän offentlig förvalting, forskning och utveckling 9 0,0
G0106 Övrig allmän offentlig förvaltning 31 0,0
G0107 Skuldtransaktioner avseende offentliga sektorn 2 679 1,5
G0108 Allmänna transfereringar mellan olika delsektorna inom den offentliga sektorn 0 0,0
G0201 Militärt försvar 2 484 1,4
G0202 Civilt försvar 159 0,1
G0203 Internationellt militärt bistånd 118 0,1
G0205 Övrigt försvar 28 0,0
G0301 Polisverksamhet 1 122 0,6
G0302 Brand- och räddningsverksamhet 611 0,3
G0303 Rättskipning 514 0,3
G0304 Kriminalvård 244 0,1
G0305 Samhällskydd och rättsskipning, forskning och utveckling 3 0,0
G0306 Övrigt samhällskydd och rättsskipning 272 0,2
G0401 Övergripande handels-, näringslivs- och arbetsmarknadfrågor 1 326 0,7
G0402 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske 1 951 1,1
G0403 Bränsle och energi 48 0,0
G0404 Utvinning av mineral samt tillverkning och byggverksamhet 193 0,1
G0405 Transporter 4 202 2,3
G0406 Kommunikationer 39 0,0
G0407 Andra näringsgrenar 11 0,0
G0408 Näringslivfrågor, forskning och utveckling 857 0,5
G0409 Övriga ekonomiska frågor 121 0,1
G0501 Avfallshantering 66 0,0
G0503 Föroreningsbekämpning 133 0,1
G0504 Skydd av biologisk mångfald och landskap 70 0,0
G0505 Miljöskydd, forskning och utveckling 56 0,0
G0506 Övrigt miljöskydd 181 0,1
G0601 Bostadsförsörjning 241 0,1
G0602 Samhällsutveckling 489 0,3
G0603 Vattenförsörjning 30 0,0
G0606 Övrigt, bostadsförsörjning och samhällsutveckling 154 0,1
G0701 Medicinska produkter, apparater och anordningar 1 245 0,7
G0702 Öppen sjukvård 6 173 3,4
G0703 Sluten sjukhusvård 6 134 3,4
G0704 Folkhälsovård 44 0,0
G0705 Hälso- och sjukvård, forskning och utveckling 119 0,1
G0706 Övrig hälso- och sjukvård 415 0,2
G0801 Fritids- och idrottsverksamhet 849 0,5
G0802 Kulturell verksamhet 1 009 0,6
G0803 Radio-, TV- och förlagsverksamhet 3 0,0
G0804 Religiös verksamhet och annan samhällsverksamhet 340 0,2
G0805 Fritidsverksamhet, kultur och religion, forskning och utveckling 3 0,0
G0806 Övrig fritidsverksamhet, kultur och religion 0 0,0
G0901 Förskoleutbildning samt grundskoleutbildning årskurs 1-6 2 337 1,3
G0902 Grundskoleutbildning årskurs 7-9 och gymnasieutbildning 5 283 2,9
G0903 Eftergymnasial utbildning utom högskoleutbildning 6 0,0
G0904 Högskoleutbildning 3 327 1,9
G0905 Ej nivåbestämd utbildning 414 0,2
G0906 Stödtjänster till utbildning 35 0,0
G0907 Utbildning, forskning och utveckling 11 0,0
G0908 Övrig utbildning 322 0,2
G1001 Sjukdom och funktionshinder 8 856 4,9
G1002 Ålderdom 19 975 11,1
G1003 Efterlevande 1 470 0,8
G1004 Familj och barn 5 000 2,8
G1005 Arbetslöshet 4 413 2,5
G1006 Boende 550 0,3
G1007 Övrig social utsatthet 1 420 0,8
G1008 Social trygghet, forskning och utveckling 29 0,0
G1009 Övrigt, social trygghet 1 312 0,7

Källa: Nationalräkenskaper, Statistikcentralen

Förfrågningar: Niina Suutarinen (09) 1734 3302, Jukka Hytönen (09) 1734 3484, skt.95@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö


Uppdaterad 31.1.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns utgifter efter ändamål [e-publikation].
ISSN=1798-081X. 2010, Tabellbilaga 1. Konsoliderade totaltutgifter efter ändamål, den offentliga sektorn, 2010 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 25.1.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jmete/2010/jmete_2010_2012-01-31_tau_001_sv.html