Tämä tilasto on lakkautettu.

Tilastosta ei enää tuoteta uusia tietoja.

Tämä sivu on arkistoitu.

Käsitteet ja määritelmät

Jätehuolto

Organisoitu toiminta, jonka tarkoituksena on kerätä, kuljettaa ja varastoida jätteitä sekä järjestää kerätyn jätteen hyödyntäminen, loppukäsittely tai loppusijoitus. Jätehuoltoa katsotaan olevan myös toimet, joilla pyritään estämään jätteen synty.

Maatalouden ympäristötuki

Maatalouden ympäristötuki on valtion ja EU:n rahoittama ympäristötukijärjestelmä, jonka avulla vähennetään maataloudesta aiheutuvaa ympäristökuormitusta ja huolehditaan luonnon monimuotoisuuden edistämisestä ja maatalousmaiseman hoidosta. Tuki myönnetään pääosin viljelijöille ja se korvaa heille ympäristönsuojelusta aiheutuvia menoja.

Ympäristö

Ympäristö-käsitteellä tarkoitetaan niitä fyysisiä, sosiaalisia ja kulttuuritekijöitä, jotka kuuluvat luontoon tai rakennettuun ympäristöön ja joiden kanssa ihminen on vuorovaikutuksessa. Ympäristö nähdään ennen kaikkea ihmisen elinympäristönä, jonka tilaan ja laatuun ihmisen toiminta vaikuttaa myönteisesti tai kielteisesti.

Ympäristönsuojelu

Toimet, joilla pyritään hoitamaan ympäristöä ja suojelemaan sitä ihmisten aiheuttamilta ympäristöhaitoilta. Ympäristönsuojelu sisältää yhteiskunnan, yritysten ja kansalaisten toimia, joiden tavoitteena on säilyttää ihmisen elinympäristö ja luonto terveellisenä ja viihtyisänä.

Ympäristönsuojeluinvestoinnit

Ympäristönsuojeluinvestoinnilla tarkoitetaan pääomamenoa, joka aiheutuu niistä ympäristönsuojelutoimenpiteistä, joiden pääasiallisena tarkoituksena on kerätä, käsitellä, vähentää, estää tai poistaa yrityksen toiminnasta aiheutuvia päästöjä, jätteitä tai muuta ympäristöhaittaa.

Ympäristönsuojelumenot

Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot ovat ympäristönsuojelutoimenpiteistä aiheutuvien toimintamenojen ja investointien sekä maksettujen investointiavustusten ja muiden maksettujen avustusten summa.

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Julkisen sektorin ympäristönsuojelumenot [verkkojulkaisu].
ISSN=2323-1572. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 27.3.2023].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/jsys/kas.html