Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2010

Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades något

Den offentliga sektorns inkomster ökade under andra kvartalet år 2010 med 3,1 procent vid jämförelse av icke säsongrensade uppgifter med motsvarande uppgifter året innan. Av inkomsterna ökade produktions- och importskatterna, inkomstskatterna och socialskyddsavgifterna mest. Kapitalinkomsterna minskade. Den offentliga sektorns utgifter ökade med 2,9 procent. Av utgifterna visade insatsförbrukningen, utbetalda sociala förmåner andra än in natura samt löntagarersättningar den största ökningen. Kapitalutgifterna minskade. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis".

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2010

Den offentliga sektorns totalinkomster och totalutgifter 2000-2010

Den offentliga sektorns inkomster ökade med 0,8 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Utgifterna ökade med 0,7 miljarder euro. I och med ökningen av inkomster och utgifter förbättrades den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoutlåning) med 0,1 miljarder euro jämfört med motsvarande kvartal året innan och visade 1,5 miljarder euro plus. Förändringen av totalinkomsterna jämfört med föregående kvartal var 1,2 procent. Förändringen av totalutgifterna jämfört med föregående kvartal var 0,7 procent. Den offentliga sektorn består av staten, socialskyddsfonder och lokalförvaltningen.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. I figuren har trenden beräknats med Tramo/Seats-metoden. Förändringen av totalinkomsterna och totalutgifter från föregående kvartal har beräknats på basis av de säsongsrensade tidsserierna. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de uppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga före 27.9.2010. Uppgifterna justeras nästa gång i slutet av december 2010.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2010. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka (09) 1734 3532, Teuvo Laukkarinen (09) 1734 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ari Tyrkkö

Publikationen i pdf-format (257,5 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 30.9.2010

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2010. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2010/02/jtume_2010_02_2010-09-30_tie_001_sv.html