Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 28.3.2013

Den offentliga sektorns underskott oförändrat under oktober–december

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under fjärde kvartalet 2012 med 0,4 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,4 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var fortsatt på föregående års nivå. Totalinkomsterna ökade med 1,0 procent och totalutgifterna minskade med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2012 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 4,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 11,3 miljarder euro och totalutgifterna till 14,4 miljarder euro. Statens totala inkomster steg med 0,2 miljarder euro, dvs. med 1,6 procent, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Statens totala utgifter sjönk med 0,2 miljarder euro, dvs. med 1,2 % procent. Av inkomsterna ökade influtna inkomst- och förmögenhetsskatter mest. Av utgifterna minskade de utbetalda kapitaltransfereringarna mest. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,4 miljarder euro, men var ändå 3,1 miljarder euro på minus.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 10,1 miljarder euro. De ökade med 60 miljoner euro, dvs. med 0,6 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen, försäljning av icke-marknadsprodukter samt erhållna transfereringar mest. Däremot minskade lokalförvaltningens inkomst- och förmögenhetsskatter samt kapitalinkomster. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under fjärde kvartalet till 12,0 miljarder euro. De ökade med 0,3 miljarder euro, dvs. med 2,7 procent. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen, löntagarersättningar och sociala naturaförmåner mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,3 miljarder euro och uppgick till 1,9 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 6,0 miljarder euro och totalutgifterna till 5,2 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,5 procent, från motsvarande kvartal året innan, och totalutgifterna med 0,3 miljarder euro, dvs. 6,3 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning) som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro och var 0,8 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 4,3 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med kvartalet året innan var 8,8 procent. Av inkomsterna ökade de erhållna transfereringarna mest. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,3 miljarder och ökningen från kvartalet året innan var 7,2 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Övriga socialskyddsfonders underskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro och var 0,0 miljarder euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster ökade med 2,1 procent och de totala utgifterna minskade med 1,9 procent jämfört med föregående kvartal. Av inkomsterna ökade influtna inkomst- och förmögenhetsskatter mest. Av utgifterna minskade insatsförbrukningen samt fast bruttoinvestering mest.

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 0,6 procent från föregående kvartal. Av inkomsterna minskade influtna inkomst- och förmögenhetsskatter samt kapitalinkomsterna mest. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 0,3 procent från föregående kvartal. Av utgifterna ökade insatsförbrukningen och andra löpande transfereringar mest.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,5 procent och totala utgifter med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 5,7 procent och utgifter med 2,9 procent från föregående kvartal.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 25.3.2013. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av juni 2013.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2012, Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (406,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 28.3.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2012. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2012/04/jtume_2012_04_2013-03-28_tie_001_sv.html