Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.9.2013

Den offentliga sektorns överskott minskade med 0,4 miljarder euro under april-juni

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under andra kvartalet 2013 med 0,8 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 1,2 miljarder euro. Den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,4 miljarder euro från året innan. Totalinkomsterna ökade med 0,5 procent från föregående kvartal och totalutgifterna med 1,8 procent. Under andra kvartalet 2013 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 1,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 13,3 miljarder euro och totalutgifterna till 13,6 miljarder euro. Statens totala inkomster ökade med 0,4 miljarder euro, dvs. med 3,0 procent, jämfört med motsvarande kvartal året innan. Statens totala utgifter ökade med 0,3 miljarder euro, dvs. med 2,4 procent. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro och uppgick till 0,2 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under andra kvartalet till 12,0 miljarder euro. De ökade med 0,6 miljarder euro, dvs. med 5,6 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade marknadsproduktionen, erhållna transfereringar samt influtna inkomst- och förmögenhetsskatter mest. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under andra kvartalet till 11,6 miljarder euro. De ökade med 0,5 miljarder euro, dvs. med 4,1 procent. Av utgifterna stod insatsförbrukningen samt löner och kollektiva avgifter för den största ökningen. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 175 miljoner euro och var 343 miljoner euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 6,8 miljarder euro och totalutgifterna till 5,5 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 0,7 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,4 miljarder euro, dvs. 7,4 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,3 miljarder euro och var 1,3 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under andra kvartalet till 4,1 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med motsvarande kvartal året innan var -1,9 procent. Största delen av inkomstposterna var på fjolårets nivå, men transfereringarna från staten var mindre än året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,3 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 5,6 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,2 miljarder euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 1,0 procent från föregående kvartal, medan statens totala utgifter ökade med 0,0 procent.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 3,2 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 2,3 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,4 procent och totala utgifter med 2,2 procent jämfört med föregående kvartal. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med -4,8 procent, medan utgifterna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 26.9.2013. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av december 2013.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (401,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 30.9.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/02/jtume_2013_02_2013-09-30_tie_001_sv.html