Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2013

Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,3 miljarder euro under juli–sebtember

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under tredje kvartalet 2013 med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,8 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,3 miljarder euro från året innan. Totalinkomsterna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 0,1 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2013 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 1,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonder.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 11,1 miljarder euro och totalutgifterna till 13,3 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 0,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens totala utgifter ökade med 0,6 miljarder euro, dvs. med 4,5 procent. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,5 miljarder euro. Statens underskott uppgick till 2,2 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under tredje kvartalet till 11,2 miljarder euro. De ökade med 0,8 miljarder euro, dvs. med 7,3 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade erhållna transfereringar samt influtna inkomst- och förmögenhetsskatter mest. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under tredje kvartalet till 11,1 miljarder euro. De ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,1 procent. Av utgifterna stod insatsförbrukningen samt löner och kollektiva avgifter för den största ökningen. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,5 miljarder euro och var 0,1 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 6,3 miljarder euro och totalutgifterna till 5,5 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,03 miljarder euro, dvs. med 0,5 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,3 miljarder euro, dvs. 6,3 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,3 miljarder euro och var 0,7 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under tredje kvartalet till 4,2 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med motsvarande kvartal året innan var 5,8 procent. Ökningen av inkomster berodde på en ökning av erhållna transfereringar. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,2 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 5,8 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 27 miljarder euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 1,0 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter ökade med 1,5 procent.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 2,4 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 0,1 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster minskade med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal, medan de totala utgifterna ökade med 1,5 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 6,6 procent från föregående kvartal, medan utgifterna minskade med 0,7 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 16.12.2013. Uppgifterna revideras nästa gång i slutet av mars 2014.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2013. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 09 1734 3532, Teuvo Laukkarinen 09 1734 3315, Anu Karhu 09 1734 3325, Jukka Hytönen 09 1734 3484, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (409,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.12.2013

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2013/03/jtume_2013_03_2013-12-19_tie_001_sv.html