Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 25.9.2014

Den offentliga sektorns underskott ökade med 0,1 miljarder euro under april – juni

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under andra kvartalet 2014 med 144 miljoner euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 250 miljoner euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,1 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 1,2 procent och totalutgifterna med 1,1 procent från föregående kvartal. Under andra kvartalet 2014 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 1,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 14,1 miljarder euro och totalutgifterna till 14,4 miljarder euro. Statens totalinkomster minskade med 2,3 procent från motsvarande kvartal året innan. Däremot förändrades inte totalutgifterna från föregående års nivå. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,3 miljarder euro. Statens underskott uppgick till 0,3 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under andra kvartalet till 12,3 miljarder euro. De minskade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,1 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade direkta inkomst- och förmögenhetsskatter osv. mest, med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,7 procent från andra kvartalet året innan. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under andra kvartalet till 12,1 miljarder euro. De minskade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,0 procent. Av utgifterna minskade löntagarersättningar och annan insatsförbrukning mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade något och var 0,2 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 7,1 miljarder euro och totalutgifterna till 5,8 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,3 miljarder euro, dvs. med 3,9 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,3 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,1 miljarder euro och var 1,3 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under andra kvartalet till 4,5 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med motsvarande kvartal året innan var 8,9 procent. Ökningen av inkomster berodde på en ökning av erhållna socialskyddsavgifter och andra transfereringar. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,5 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 4,7 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 25 miljoner euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och statens totala utgifter med 0,2 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 1,5 procent och lokalförvaltningens totala utgifter med 0,4 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 1,0 procent jämfört med föregående kvartal och totala utgifter med 0,5 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 3,6 procent från föregående kvartal och utgifter med 0,4 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.tilastokeskus.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 22.9.2014. Uppgifterna revideras nästa gång 19.12.2014.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (401,0 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 25.09.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/02/jtume_2014_02_2014-09-25_tie_001_sv.html