Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.12.2014

Den offentliga sektorns underskott ökade med 33 miljoner euro under juli-september

Korrigering. Titeln och texten av offentliggörandet har korrigerats 12.1.2015. Korrigeringarna har markerats med rött.

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under tredje kvartalet 2014 med 0,5 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 33 miljoner euro. Totalinkomsterna ökade med 1,5 procent från föregående kvartal och totalutgifterna med 1,6 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2014 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 1,1 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden (Korrigerad. Figuren har korrigerats 12.1.2015.)

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden (Korrigerad. Figuren har korrigerats 12.1.2015.)

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 12,2 miljarder euro och totalutgifterna till 14,0 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 3,2 procent från motsvarande kvartal året innan. De totala utgifterna ökade med 1,1 procent. Statens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro. Statens underskott uppgick till 1,7 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under tredje kvartalet till 11,3 miljarder euro. De minskade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 1,8 procent, från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade bara övriga direkta skatter och försäljningen av icke-marknadsprodukter. Av inkomsterna minskade andra löpande transfereringar mest, dvs. med 0,2 miljarder euro från tredje kvartalet året innan. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under tredje kvartalet till 11,8 miljarder euro. De ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 1,9 procent. Av utgifterna ökade löntagarersättningar och annan insatsförbrukning mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade från året innan och var 0,5 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 6,7 miljarder euro och totalutgifterna till 5,8 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,9 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,2 miljarder euro, dvs. 2,9 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,04 miljarder euro och var 0,9 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under tredje kvartalet till 4,7 miljarder euro. Förändringen av inkomsterna jämfört med motsvarande kvartal året innan var 9,6 procent. Ökningen av inkomster berodde på en ökning av erhållna socialskyddsavgifter och andra transfereringar. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,4 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 5,1 procent. Av utgifterna ökade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Socialskyddsfondernas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 253 miljoner euro.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster ökade med 2,5 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter ökade med 0,9 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster var på samma nivå som föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 1,3 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 0,9 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 1,9 procent från föregående kvartal och utgifterna med 0,1 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 15.12.2014. Uppgifterna revideras nästa gång 26.3.2015.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2014. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 0295513532, Teuvo Laukkarinen 0295513315, Anu Karhu 0295513325, Kirsi Peltonen 0295513464, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds

Publikationen i pdf-format (411,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 19.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2014/03/jtume_2014_03_2014-12-19_tie_001_sv.html