Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 23.9.2016

Den offentliga sektorns överskott minskade med 0,1 miljarder euro under april-juni

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade under andra kvartalet 2016 med 0,1 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,2 miljarder euro. Den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,5 procent från föregående kvartal. Minskningen av totalutgifterna från föregående kvartal var obetydlig. Under andra kvartalet 2016 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 1,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 14,7 miljarder euro och totalutgifterna till 14,5 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 0,1 procent från motsvarande kvartal året innan. De totala utgifterna ökade med 0,4 procent. Överskottet, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,2 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under andra kvartalet till 12,7 miljarder euro. De minskade med 0,8 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna stod andra löpande transfereringar och försäljningen av icke-marknadsprodukter för den största ökningen. Av inkomsterna minskade för sin del marknadsproduktionen, kapitalinkomster och erhållna inkomstskatter. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under andra kvartalet till 12,3 miljarder euro. De minskade med 0,5 procent. Av utgifterna stod de sociala naturaförmånerna (köpt marknadsproduktion) och den fasta bruttoinvesteringen för den största ökningen. Av utgifterna minskade annan insatsförbrukning och nettoanskaffning av naturtillgångar. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 8,4 procent från året innan och var 0,4 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 7,3 miljarder euro och totalutgifterna till 6,4 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,06 miljarder euro, dvs. med 0,8 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,6 procent. Av inkomsterna minskade kapitalavkastning tillräknad andelsägare i investeringsfonder mest och av utgifterna ökade de sociala förmånerna, andra än i natura, mest. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,2 miljarder euro från året innan och var 0,8 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under andra kvartalet till 4,7 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 4,6 procent från motsvarande kvartal året innan. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,8 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 1,6 procent. Socialskyddsfondernas underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 89 miljoner euro under andra kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statens totala inkomster minskade med 0,5 procent från föregående kvartal. Samtidigt ökade statens totala utgifter med 1,1 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,4 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter minskade för sin del med 1,4 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,3 procent från föregående kvartal. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 2,9 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 1,3 procent från föregående kvartal och utgifter med 0,7 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 19.9.2016. Uppgifterna revideras nästa gång 20.12.2016.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (387,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 23.09.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/02/jtume_2016_02_2016-09-23_tie_001_sv.html