Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 17.3.2017

Den offentliga sektorns underskott minskade med 0,6 miljarder euro under oktober-december

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster var under fjärde kvartalet 2016 på samma nivå som motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna minskade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,6 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,6 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 1,1 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2016 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 4,2 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick till 12,9 miljarder euro och totalutgifterna till 15,4 miljarder euro under fjärde kvartalet. Statens totalinkomster minskade med 1,1 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt minskade de totala utgifterna med 2,1 procent. Underskottet, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 2,5 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster var 10,9 miljarder euro under fjärde kvartalet. De minskade med 0,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade andra löpande transfereringar mest medan marknadsproduktionen och kapitalinkomsterna visade en minskning. Lokalförvaltningens totala utgifter var 12,9 miljarder euro under fjärde kvartalet. De minskade med 0,8 procent. Av utgifterna stod de sociala naturaförmånerna (köpt marknadsproduktion) för den största ökningen. Av utgifterna minskade de utbetalda kapitaltransfereringarna och löntagarersättningarna mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 3,9 procent och var 2,0 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 6,6 miljarder euro och totalutgifterna till 6,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,1 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,1 miljarder euro, dvs. med 0,9 procent. Av inkomsterna ökade de löpande transfereringarna inom den offentliga sektorn mest och av utgifterna de sociala förmånerna andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,01 miljarder euro från året innan och var 0,3 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 4,8 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 3,1 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,8 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 3,0 procent. Av utgifterna minskade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 81 miljoner euro under fjärde kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Inom lokalförvaltningen minskade både de totala inkomsterna och de totala utgifterna med 0,8 procent från föregående kapital.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,3 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter minskade med 0,1 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 0,4 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 0,5 procent från föregående kvartal, medan de totala utgifterna minskade med 1,2 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 13.03.2017. Uppgifterna revideras nästa gång 22.6.2017.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2016. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (388,8 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 17.03.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2016. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2016/04/jtume_2016_04_2017-03-17_tie_001_sv.html