Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 22.9.2017

Den offentliga sektorns överskott ökade med 1,3 miljarder euro under andra kvartalet

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 1,0 miljarder under andra kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna minskade med 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 1,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 2,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 0,4 procent från föregående kvartal. Under andra kvartalet 2017 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 3,2 miljarder euro. Av trenden för det kvartalsvisa underskottet inom den offentliga sektorn kan man sluta sig till att underskottet på årsnivå har förbättrats fr.o.m. år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 15,8 miljarder euro och totalutgifterna till 14,3 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 6,8 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade de erhållna produktions- och importskatterna samt inkomstskatterna mest. Samtidigt minskade de totala utgifterna med 2,5 procent. Överskottet, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,6 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under andra kvartalet till 12,7 miljarder euro. De minskade med 0,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade erhållna inkomstskatter mest. Däremot minskade erhållna transfereringar och marknadsproduktionen mest. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under andra kvartalet till 12,1 miljarder euro. De ökade med 0,6 procent. Av utgifterna ökade fast bruttoinvestering mest. Av utgifterna minskade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 17,9 procent och var 0,6 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under andra kvartalet till 7,4 miljarder euro och totalutgifterna till 6,5 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,8 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,7 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,1 miljarder euro från året innan och var 1,0 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under andra kvartalet till 4,8 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 0,1 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna minskade arbetsgivarnas socialskyddsavgifter mest i enlighet med konkurrensavtalet. På motsvarande sätt ökade övriga socialskyddsfonders transfereringar från den offentliga sektorn framför allt på grund av att uppgiften att bevilja grundläggande utkomststöd flyttades över från kommunerna till Fpa vid ingången av år 2017. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,8 miljarder euro och ökningen från motsvarande kvartal året innan var 0,5 procent. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 75 miljoner euro under andra kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster ökade med 4,4 procent från föregående kvartal. Statsförvaltningens totala utgifter minskade med 0,8 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,2 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter minskade med 0,8 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 0,5 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 1,6 procent från föregående kvartal, utgifterna minskade med 0,5 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 18.9.2017. Uppgifterna revideras nästa gång 20.12.2017.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 2:a kvartalet 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (417,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 22.09.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 2:a kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/02/jtume_2017_02_2017-09-22_tie_001_sv.html