Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 16.3.2018

Korrigerad 29.3.2018. Den korrigerade siffran är markerad med rött.

Den offentliga sektorns underskott minskade med 1,3 miljarder euro under fjärde kvartalet

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,8 miljarder under fjärde kvartalet 2017 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna minskade med 0,4 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 1,3 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 2,2 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 2,8 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2017 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 2,9 miljarder euro. Den offentliga sektorns underskott har minskat trendmässigt fr.o.m. år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden ( Figuren har korrigerats 29.3.2018)

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden ( Figuren har korrigerats 29.3.2018)

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick till 13,7 miljarder euro och totalutgifterna till 15,4 miljarder euro under fjärde kvartalet. Statens totalinkomster ökade med 2,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade skatteinkomsterna mest. Samtidigt minskade de totala utgifterna med 0,3 procent. Underskottet, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,7 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster var 11,4 miljarder euro under fjärde kvartalet. De ökade med 4,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade inkomstskatterna och marknadsproduktionen mest. Av inkomsterna stod de erhållna transfereringarna och försäljningen av icke-marknadsprodukter för den största minskningen. Lokalförvaltningens totala utgifter var 12,9 miljarder euro under fjärde kvartalet. De minskade med 2,8 procent. Av utgifterna minskade arbetsgivares socialskyddsavgifter och de sociala förmånerna andra än in natura mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade klart och var 1,5 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 6,7 miljarder euro och totalutgifterna till 6,5 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,0 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,1 miljarder euro, dvs. med 2,4 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var på samma nivå som under motsvarande kvartal året innan, dvs. 0,3 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under sista kvartalet till 4,7 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 2 procent från motsvarande kvartal året innan. Socialskyddsfonders transfereringar från den offentliga sektorn ökade framför allt på grund av att uppgiften att bevilja grundläggande utkomststöd flyttades över från kommunerna till Fpa vid ingången av år 2017. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,7 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 1 procent. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 12 miljoner euro under sista kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster ökade med 2,6 procent från föregående kvartal. Statsförvaltningens totala utgifter minskade med 1,7 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 3,3 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter minskade för sin del med 2,6 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 1,2 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 1,3 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med 1,3 procent från föregående kvartal och utgifterna med 2,1 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 12.3.2018. Uppgifterna revideras nästa gång 21.6.2018.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2017. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (420,2 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 16.03.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2017. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2017/04/jtume_2017_04_2018-03-16_tie_001_sv.html