Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 21.6.2018

Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades med 0,4 miljarder euro under första kvartalet

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,9 miljarder under första kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,5 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 0,4 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,4 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 2,1 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2018 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 0,2 miljarder euro. Den offentliga sektorns finansiella ställning har förbättrats trendmässigt fr.o.m. år 2015. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under första kvartalet till 13,4 miljarder euro och totalutgifterna till 14,7 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 3,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade inte de totala utgifterna från året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,3 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under första kvartalet till 12,6 miljarder euro. De ökade med 1,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade inkomstskatterna och marknadsproduktionen mest. Däremot minskade erhållna transfereringar mest. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under första kvartalet till 11,8 miljarder euro. De ökade med 2,6 procent. Av utgifterna ökade annan insatsförbrukning mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade och var 760 miljoner euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under första kvartalet till 7,1 miljarder euro och totalutgifterna till 6,6 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,2 miljarder euro, dvs. med 3,4 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,2 miljarder euro, dvs. med 2,7 procent. Av inkomsten ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med omkring 0,1 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 0,6 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under första kvartalet till 4,9 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 2,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Erhållna socialskyddsavgifter minskade i synnerhet på grund av att arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent minskade. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,7 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 2,8 procent. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,2 miljarder euro under första kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 1,0 procent från föregående kvartal. Statsförvaltningens totala utgifter minskade med 0,7 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 1,4 procent från föregående kvartal och lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 4,2 procent från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,2 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster och utgifter var på samma nivå som föregående kvartal.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 15.6.2018. Uppgifterna revideras nästa gång 21.9.2018.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Teuvo Laukkarinen 029 551 3315, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (413,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 21.06.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 4.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/01/jtume_2018_01_2018-06-21_tie_001_sv.html