Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2018

Den offentliga sektorns finansiella ställning förbättrades med 0,2 miljarder euro under tredje kvartalet

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,8 miljarder under tredje kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,6 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns finansiella ställning (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, förbättrades med 0,2 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 1,2 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 1,2 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2018 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 0,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 13,3 miljarder euro och totalutgifterna till 14,4 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 3,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt minskade de totala utgifterna med 0,5 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,1 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under tredje kvartalet till 11,8 miljarder euro. De ökade med 1,2 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade inkomstskatterna mest. Av inkomsterna stod de erhållna kapitalinkomsterna och försäljningen av icke-marknadsprodukter för den största minskningen. Lokalförvaltningens totala utgifter uppgick under tredje kvartalet till 12,2 miljarder euro. De ökade med 2,8 procent. Av utgifterna ökade annan insatsförbrukning samt löner och arvoden mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 193 miljoner euro och var 376 miljoner euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 7,3 miljarder euro och totalutgifterna till 6,8 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,3 miljarder euro, dvs. med 4,5 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,1 miljarder euro, dvs. med 2,1 procent. Av inkomsten ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med omkring 0,2 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 0,5 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under tredje kvartalet till 4,6 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 7,8 procent från motsvarande kvartal året innan. Inkomsterna minskade till följd av arbetsgivarnas lägre socialskyddsavgiftsprocent samt lägre transfereringar från staten jämfört med året innan. Minskningen av utgifter förklaras särskilt av minskningen av förtjänstskyddsutgifter. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,5 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 2,0 procent. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 48 miljoner euro under tredje kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster ökade med 0,8 procent från föregående kvartal. Statsförvaltningens totala utgifter ökade med 0,3 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 1,0 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter visade också en ökning, 0,7 procent, från föregående kvartal.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 1,1 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,6 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med 1,5 procent från föregående kvartal och utgifterna gick ned med 0,3 procent

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 12.12.2018. Uppgifterna revideras nästa gång 15.3.2019.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 0505053186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (417,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/03/jtume_2018_03_2018-12-20_tie_001_sv.html