Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.3.2019

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,6 miljarder euro

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,2 miljarder under fjärde kvartalet 2018 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,8 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,6 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,3 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna minskade med 0,5 procent från föregående kvartal. Under fjärde kvartalet 2018 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 3,3 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick till 14,6 miljarder euro och totalutgifterna till 16,0 miljarder euro under fjärde kvartalet. Statens totalinkomster ökade med 2,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 2,3 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,4 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster var 11,2 miljarder euro under fjärde kvartalet. De minskade med 2,6 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna ökade försäljning av icke-marknadsprodukter samt erhållna transfereringar mest. Däremot minskade erhållna inkomstskatter mest. Lokalförvaltningens totalutgifter uppgick under fjärde kvartalet till 13,7 miljarder euro. De ökade med 4,2 procent. Av utgifterna ökade den fasta bruttoinvesteringen samt löner och arvoden mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 0,9 miljarder euro och var 2,5 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under fjärde kvartalet till 7,2 miljarder euro och totalutgifterna till 6,8 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,3 miljarder euro, dvs. med 4,4 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,3 miljarder euro, dvs. med 4,2 procent. Av inkomsterna ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var oförändrat jämfört med motsvarande kvartal året innan, dvs. 0,3 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under fjärde kvartalet till 4,9 miljarder euro. Inkomsterna ökade med 2,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Inkomsterna ökade trots att arbetsgivares socialskyddsavgiftsprocent minskade, tack vare ökade erhållna transfereringar från staten. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,6 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 2,4 procent. Av utgifterna minskade de sociala förmånerna andra än in natura mest. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,3 miljarder euro under fjärde kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster ökade med 0,7 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter ökade med 1,2 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 0,9 procent från föregående kvartal och lokalförvaltningens totala utgifter var för sin del oförändrade under fjärde kvartalet.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 0,3 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster ökade med 2,9 procent från föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 1,6 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 11.3.2019. Uppgifterna revideras nästa gång 20.6.2019.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 4:e kvartalet 2018. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (418,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 4:e kvartalet 2018. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2018/04/jtume_2018_04_2019-03-15_tie_001_sv.html