Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2019

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 0,1 miljarder euro

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster ökade med 0,6 miljarder under första kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,8 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns nettoutlåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,1 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,6 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 1,5 procent från föregående kvartal. Under första kvartalet 2019 var den offentliga sektorns överskott (nettoutlåning) 0,4 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under första kvartalet till 14,2 miljarder euro och totalutgifterna till 15,0 miljarder euro. Statens totalinkomster ökade med 3,1 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 1,7 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 0,8 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under första kvartalet till 12,7 miljarder euro. De minskade med 0,5 procent från motsvarande kvartal året innan. Av inkomsterna stod andra löpande transfereringar och försäljningen av icke-marknadsprodukter för den största ökningen. Däremot minskade marknadsproduktionen mest. Under första kvartalet var lokalförvaltningens totala utgifter 12,4 miljarder euro. De ökade med 3,3 procent. Av utgifterna ökade annan insatsförbrukning och den fasta bruttoinvesteringen mest. Lokalförvaltningens överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, minskade med 0,5 miljarder euro och var 0,3 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under första kvartalet till 7,8 miljarder euro och totalutgifterna till 7,0 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,6 miljarder euro, dvs. med 8,1 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,3 miljarder euro, dvs. med 4,8 procent. Av inkomsten ökade socialskyddsavgifterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med omkring 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 0,8 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under första kvartalet till 4,8 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 4,3 procent från motsvarande kvartal året innan. Inkomsterna minskade särskilt på grund av att arbetsgivarnas och hushållens socialförsäkringsavgifter minskade. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,6 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 2,3 procent. Summan av betalda sociala förmånerna andra än in natura minskade med 120 miljoner från nivån året innan. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 221 miljoner euro under första kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 0,5 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter ökade inte från kvartalet innan.

Lokalförvaltningens totala inkomster ökade med 0,5 procent från föregående kvartal. Lokalförvaltningens totala utgifter ökade med 1,0 procent under första kvartalet.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 2,9 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna med 1,3 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med 3,7 procent från föregående kvartal medan de totala utgifterna ökade med 1,5 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 14.6.2019. Uppgifterna revideras nästa gång 20.9.2019.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 1:a kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (448,4 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 15.03.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 1:a kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/01/jtume_2019_01_2019-06-20_tie_001_sv.html