Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.12.2019

Den offentliga sektorns finansiella ställning försvagages med 2,0 miljarder euro

Den offentliga sektorns konsoliderade totalinkomster minskade med 1,1 miljarder euro under tredje kvartalet 2019 jämfört med motsvarande kvartal året innan. De konsoliderade totalutgifterna ökade med 0,8 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan. Den offentliga sektorns nettoupplåning, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 2,0 miljarder euro. Totalinkomsterna minskade med 0,9 procent från föregående kvartal. Totalutgifterna ökade med 0,7 procent från föregående kvartal. Under tredje kvartalet 2019 var den offentliga sektorns underskott (nettoupplåning) 2,9 miljarder euro. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens statistik "Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis". Den offentliga sektorn består av staten, lokalförvaltningen och socialskyddsfonderna.

Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

 Nettoutlåning (+) / nettoupplåning (-) för offentlig sektor, trenden

Förändringar från motsvarande kvartal året innan

Vid en granskning av förändringar jämfört med motsvarande kvartal året innan används icke-säsongrensade siffror. Statens totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 13,2 miljarder euro och totalutgifterna till 14,6 miljarder euro. Statens totalinkomster minskade med 1,4 procent från motsvarande kvartal året innan. Samtidigt ökade de totala utgifterna med 0,9 procent från motsvarande kvartal året innan. Statens underskott, som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 1,4 miljarder euro.

Lokalförvaltningens totala inkomster uppgick under tredje kvartalet till 10,5 miljarder euro. Jämfört med motsvarande kvartal året innan var detta en minskning med 11,3 procent. Av inkomsterna visade försäljningen av icke-marknadsprodukter och kapitalinkomsterna en ökning. Av inkomsterna minskade däremot inkomstskatterna mest. Under tredje kvartalet var lokalförvaltningens totala utgifter 12,8 miljarder euro. De ökade med 4,6 procent. Av utgifterna ökade annan insatsförbrukning och den fasta bruttoinvesteringen mest. Lokalförvaltningens underskott (nettoupplåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med 1,9 miljarder euro och var 2,3 miljarder euro.

Socialskyddsfonderna består av arbetspensionsanstalter och andra socialskyddsfonder. Arbetspensionsanstalternas totalinkomster uppgick under tredje kvartalet till 7,6 miljarder euro och totalutgifterna till 6,9 miljarder euro. Totalinkomsterna ökade med 0,4 miljarder euro, dvs. med 5,8 procent, från motsvarande kvartal året innan och totalutgifterna med 0,1 miljarder euro, dvs. med 1,8 procent. Av inkomsterna ökade kapitalinkomsterna mest och av utgifterna sociala förmåner andra än in natura. Arbetspensionsanstalternas överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, ökade med omkring 0,3 miljarder euro från motsvarande kvartal året innan, och uppgick till 0,7 miljarder euro.

Övriga socialskyddsfonders inkomster uppgick under tredje kvartalet till 4,5 miljarder euro. Inkomsterna minskade med 2,6 procent från motsvarande kvartal året innan. På förändringen av inkomster inverkade minskningen av sektorns socialskyddsavgifter mest. Av dem minskade arbetsgivares sociala avgifter med 18,8 procent och hushållens med 5,5 procent. Övriga socialskyddsfonders utgifter var 4,4 miljarder euro och minskningen från motsvarande kvartal året innan var 1,3 procent. Minskningen berodde i huvudsak på de sociala förmånerna in natura, som var 3,2 procent mindre än året innan. Övriga socialskyddsfonders överskott (nettoutlåning), som beräknas som skillnaden mellan inkomster och utgifter, var 72 miljoner euro under tredje kvartalet.

Förändringar från föregående kvartal

Vid en granskning av förändringar jämfört med föregående kvartal används säsongrensade siffror. Statsförvaltningens totala inkomster minskade med 0,1 procent från föregående kvartal. Statens totala utgifter minskade med 1,0 procent från föregående kvartal.

Lokalförvaltningens totala inkomster minskade med 4,8 procent från föregående kvartal. Dess totala utgifter ökade åter med 0,9 procent under tredje kvartalet.

Arbetspensionsanstalternas totala inkomster ökade med 2,3 procent jämfört med föregående kvartal och de totala utgifterna minskade med 1,2 procent. Övriga socialskyddsfonders totala inkomster minskade med 4,1 procent från föregående kvartal och totala utgifter ökade med 0,7 procent.

Uppgifterna för de två senaste åren är preliminära och revideras när nationalräkenskapernas årsuppgifter revideras. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna har beräknats med Tramo/Seats-metoden. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien. Mera information om säsongrensningsmetoden: http://www.stat.fi/til/tramo_seats_sv.html . I och med att tidsserierna för årsräkenskaperna revideras ändras också tidsserierna i den här statistiken. Uppgifterna baserar sig på de datakällor som var tillgängliga före 16.12.2019. Uppgifterna revideras nästa gång 20.03.2020.


Källa: Den offentliga sektorns inkomster och utgifter, 3:e kvartalet 2019. Statistikcentralen

Förfrågningar: Jouni Pulkka 029 551 3532, Meri Ruuskanen 050 505 3186, rahoitus.tilinpito@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Revideringar i denna statistik

Uppdaterad 20.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Den offentliga sektorns inkomster och utgifter kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9374. 3:e kvartalet 2019. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 22.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jtume/2019/03/jtume_2019_03_2019-12-20_tie_001_sv.html